Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhoi gwybod am oedolyn mewn perygl


Summary (optional)
Mae gan bob oedolyn yr hawl i gael eu trin ag urddas, i barchu eu dewisiadau a byw bywyd heb ofn.
start content

Mae anabledd, salwch neu freguster yn golygu bod yn rhaid i lawer o oedolion dros 18 oed ddibynnu ar bobl eraill i'w helpu yn eu bywyd o ddydd i ddydd. Yn anffodus, oherwydd eu bod yn gorfod dibynnu ar eraill maent yn dod yn ddiamddiffyn ac mewn perygl o gael eu cam-drin, yn aml iawn gan bobl maent yn eu hadnabod fel perthynas, ffrind, cymydog neu ofalwr cyflogedig.

Sut fedrwch chi helpu

Os ydych yn gweld sefyllfa sy’n peri pryder, neu'n gwybod am sefyllfa, peidiwch â'i anwybyddu. Dywedwch wrthym am eich pryderon drwy ein ffonio: 

Mathau o gam-drin

Mae gwahanol fathau o gam-drin neu esgeulustod:

 • Cam-drin corfforol - taro neu slapio, cael y feddyginiaeth anghywir ar bwrpas, cloi neu glymu yn rhywle, neu orfodi i fwyta.
 • Cam-drin rhywiol - cyffwrdd neu gusanu diangen, gorfodi i gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, gorfodi i wylio pornograffi, treisio, cael rhywbeth (e.e. anrhegion neu arian) o ganlyniad i berfformio gweithredoedd rhywiol nad oedd unigolyn wedi neu fethu ei ganiatáu.
 • Cam-drin emosiynol - bygwth, ddim yn cael unrhyw ddewisiadau, bwlio, gadael ar eu pen eu hunain yn fwriadol am amser hir, poenydio.
 • Cam-drin ariannol – arian neu eiddo personol yn cael ei gymryd, twyllo allan o fudd-daliadau, rhywun yn benthyca arian heb ei dalu yn ôl, bwlio i adael i bobl eraill ddefnyddio cardiau credyd neu sieciau.
 • Esgeulustod – ddim yn cael digon i fwyta neu yfed, gadael mewn dillad budur neu wlyb, cael y feddyginiaeth anghywir, neu ddim yn cael meddyginiaeth o gwbl, rhywun ddim yn galw meddyg neu nyrs pa fo angen cymorth.
 • Cam-drin gwahaniaethol - anwybyddu credoau crefyddol, gwneud sylwadau neu jôcs am anabledd, hil neu rywioldeb unigolyn, peidio â darparu bwyd i fodloni anghenion deietegol.
 • Cam-drin Sefydliadol - enghreifftiau niferus o ofal neu driniaeth wael mewn gwasanaeth.
 • Cam-drin domestig - camdriniaeth a gyflawnir gan rywun sy'n, neu sydd wedi bod yn aelod o'r teulu neu'n bartner agos.
 • Hunan-esgeulustod – pan nad all unigolyn edrych ar ôl eu hunain, gan effeithio ar eu hiechyd, lles neu ddiogelwch.
 • Caethwasiaeth modern - pan orfodir unigolyn i weithio am ddim, gall gyflogwr eu rheoli neu eu perchnogi, neu eu symud o wahanol ardaloedd neu dramor.
 • Gall cam-drin ddigwydd yng nghartref y person ei hun, mewn cartref preswyl neu nyrsio neu ganolfan ddydd neu ysbyty.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cysylltwch â ni am eich pryderon, a byddwn yn gwneud rhywbeth yn ei gylch. Gall hyn olygu gweithredu’n uniongyrchol ar eich gwybodaeth a/neu gysylltu â gwasanaethau eraill i roi terfyn ar yr esgeulustod neu sefyllfa gamdriniol.

Rydym yn cymryd pob pryder ynghylch diogelu o ddifrif. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn gwrando arnoch ac yn cytuno ar gynllun gweithredu posibl i gadw'r person diamddiffyn yn ddiogel. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn sy'n digwydd.

Byddwn yn ystyried a oes angen inni gynnal asesiad neu ymchwiliad. Efallai y byddwn hefyd yn siarad â'r person sydd mewn perygl am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt, fel y gallant wneud dewis gwybodus am unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnynt, neu unrhyw gamau yr hoffent eu cymryd. Os nad ydynt yn gallu gwneud dewis gwybodus, byddwn yn cymryd gofal i'w cefnogi a'u diogelu.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy