Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Gofal Cymdeithasol a Lles Cymorth i bobl gydag anableddau Gwasanaeth Anabledd – beth rydym yn ei wneud

Gwasanaeth Anabledd – beth rydym yn ei wneud


Summary (optional)
Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn rhan o Adran Gofal Cymdeithasol ac Addysg Conwy.
start content

Mae’r gwasanaeth Gofal Cymdeithasol yn gweithio gyda phobl sydd ag anabledd.  Mae Gwasanaeth Anabledd Conwy yn defnyddio diffiniad Deddf Cydraddoldeb 2010 o ‘anabledd’ sy’n nodi:

‘Mae gan unigolyn anabledd at ddiben y Ddeddf os oes ganddo ef neu ganddi hi nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith andwyol sylweddol a hir dymor ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau dydd i ddydd arferol.’

 • Rhaid i’r unigolyn fod â nam corfforol neu feddyliol.
 • Rhaid i’r nam gael effaith niweidiol sylweddol.
 • Rhaid i’r effaith niweidiol sylweddol fod yn hirdymor, a
 • Rhaid i’r effaith niweidiol hirdymor effeithio ar weithgareddau dydd i ddydd arferol.

Gall anabledd godi o amrywiaeth eang o namau, gan gynnwys:

 • nam ar y synhwyrau;
 • namau sydd ag effeithiau sy’n amrywio neu’n dychwelyd;
 • namau cynyddol;
 • cyflyrau hunan-imiwn;
 • penodol i organau, gan gynnwys cyflyrau anadlu a chlefydau cardiofasgwlaidd;
 • anableddau dysgu;

Bydd y Gwasanaeth Anabledd yn parhau i fod yn ymateb i angen a darparu cefnogaeth i unigolion nad ydynt yn cyd-fynd â’r diffiniad uchod, os bydd y Gwasanaeth Anabledd mewn sefyllfa orau i fodloni canlyniadau personol yr unigolyn.

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys rheolwyr, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion asesu ac adolygu, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cefnogi a Thîm Anabledd Dysgu Cymunedol y gwasanaeth iechyd. Mae swyddogion arbenigol ar namau synhwyrol o wasanaeth Cefnogaeth Synhwyrau a Golwg wedi eu lleoli gyda’r Gwasanaeth hefyd. Mae’r tîm iechyd yn cynnwys nyrsys anableddau dysgu, seicolegwyr, seiciatryddion a therapyddion iaith a lleferydd.

Mae’r tîm gofal cymdeithasol yn gweithio gyda phobl sydd:

 • wedi cael Niwed i’r Ymennydd (pob oedran) 
 • ag Anableddau Dysgu (pob oedran)
 • o dan 65 oed ac sydd ag Anabledd Corfforol
 • â Nam ar y Synhwyrau (pob oedran)
 • o dan 65 oed ac sydd â chyflyrau iechyd cronig

Mae’r Tîm Iechyd Anableddau Dysgu Cymunedol yn gweithio gydag oedolion sydd dros 18 oed ac sydd ag anableddau dysgu. Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn gweithio'n agos gydag adrannau eraill yng Nghonwy, gyda'r GIG, gyda sefydliadau yn y sector gwirfoddol, gyda darparwyr tai a darparwyr gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau bod pobl anabl a phobl sydd â chyflyrau cronig yng Nghonwy yn cael y safon gorau o fywyd posib.

Mae’r Gwasanaeth am sicrhau bod pobl yn:

 • derbyn cefnogaeth i gyflawni popeth y gallant
 • derbyn y cymorth cywir ar yr amser cywir
 • ddiogel ac yn cael eu gwarchod rhag esgeulustod a chamdriniaeth

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae’r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) wedi dod i rym ers Ebrill 2016. Mae’n dod â chyfraith gwasanaethau cymdeithasol ynghyd ac yn eu moderneiddio. Mae’r Ddeddf wedi newid y ffordd y mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol weithio gyda phobl er mwyn hyrwyddo lles y bobl sydd angen gofal a chymorth, neu ofalwyr sydd angen cymorth. Dilynwch y ddolen i dudalennau Llywodraeth Cymru a Hyb Gofal Cymdeithasol Cymru i ddarganfod mwy am sut bydd y Ddeddf yn eich effeithio arnoch chi.

Cofrestrau Anabledd

Mae'r Gwasanaeth Anabledd yn cadw'r cofrestrau canlynol:

 • Plant ag Anableddau – cofrestrwch ar wefan y Rhwydwaith Anabledd
 • Cofrestr Anableddau Dysgu
 • Cofrestr Nam ar y Golwg – ewch i Glinig llygaid BIPBC er mwyn cael tystysgrif Nam ar y Golwg.
 • Cofrestr Pobl Byddar / Trwm eu Clyw
 • Cofrestr Nam Deuol ar y Synhwyrau

Mae manteision cofrestru yn cynnwys y canlynol (nid yw pob un yn berthnasol i bob cofrestr); newyddlenni, yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am faterion anabledd; mynediad at wefan gyfyngedig i rannu gwybodaeth Rhwydwaith Anabledd ac mae'n ddefnyddiol wrth ymgeisio am amrywiol ostyngiadau. Bydd y Gwasanaeth Anabledd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth ar y gofrestr ar gyfer cynllunio gwasanaeth.

Bydd eich swyddog Gofal Cymdeithasol yn gofyn i chi os hoffech eich cynnwys ar Gofrestrau Anabledd Dysgu, Byddar/Trwm eich Clyw a Nam Deuol ar y Synhwyrau. Rhaid i chi gael eich asesu gan y GIG ar gyfer y Gofrestr Nam ar y Golwg. Rydych yn eich atgyfeirio eich hun i’r Rhwydwaith Plant gydag Anabledd.

Mae’r Gwasanaeth Anabledd wedi ei drefnu ar draws tair Adain:

 • Plant ac Oedolion Ifanc dan 25 oed gydag Anableddau
 • Oedolion dros 25 oed gydag Anableddau
 • Adnoddau Anabledd ac Ymyrraeth Gynnar ac Atal

Tîm Anabledd Integredig

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy