Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Enwi a Rhifo Strydoedd

Enwi a Rhifo Strydoedd


Summary (optional)
Mae cyfeiriad eiddo yn fater pwysig iawn. Mae mwy o sefydliadau, gwasanaethau post a brys, a’r cyhoedd, angen ffordd effeithlon o ddod o hyd i eiddo a chyfeirio atynt.
start content

Sut i wneud cais

Dylai unrhyw berson neu ddatblygwr sy'n dymuno cynnig enw am stryd yn y Fwrdeistref Sirol, gyflwyno ei g/chynnig yn ysgrifenedig (gweler y ffurflen atodedig), ynghyd â chynllun safle yn dangos lleoliad y stryd yn glir, i'r Uned Drwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn LL29 8AR.

(Cynghorir unigolion neu ddatblygwyr sy'n cyflwyno cynigion o'r fath yn gryf i ymgynghori ymlaen llaw â'r Uned, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro gydag enwau strydoedd sy'n bodoli eisoes. Yn benodol, cynghorir datblygwyr tai newydd, ar ôl cael caniatâd cynllunio, geisio ymgynghori'n gynnar gyda'r Uned ynglŷn â threfniadau rhifo tai ac enwau strydoedd)

Ffioedd

Gellir codi tâl am y gwasanaeth hwn

Cymhwyster


Enwi eich Tŷ

Os yw eiddo eisoes wedi’i rifo, gall perchennog yr eiddo enwi eu heiddo hefyd heb gysylltu â'r Cyngor, cyn belled nad ydyw’n gwrthdaro ag enw eiddo presennol yn yr ardal honno.

Ni fydd enw’r eiddo yn yr achos hwn yn ffurfio rhan o gyfeiriad yr eiddo yn swyddogol, ac mae’n rhaid dangos rhif yr eiddo o hyd a chyfeirio ato mewn unrhyw ohebiaeth.

Byddwch ond angen gofyn am ganiatâd gan y Cyngor os nad oes rhif yn y cyfeiriad swyddogol (er enghraifft, os yw'r eiddo wedi cael enw fel rhan o'i gyfeiriad swyddogol).

Yn achos cyfeiriadau lle nad oes rhif wedi ei roi, mae’r enw a ddyrannwyd yn ffurfio rhan o'r cyfeiriad swyddogol. Yn yr achos hwn mae angen i berchnogion eiddo sydd am newid enw’r eiddo, gyflwyno eu cais yn ysgrifenedig, gan nodi eu henw, cyfeiriad llawn presennol yr eiddo a datgan eu henw dewisol newydd yn glir. 

Byddwn yn cysylltu â’r Post Brenhinol i weld a oes ganddynt wybodaeth am eiddo gydag enw tebyg yn yr ardal. Rydym yn gwirio ein systemau gwybodaeth ac os yw'r enw yn foddhaol, yna bydd y cyfeiriad newydd yn cael ei gofrestru a byddwch yn cael gwybod yn unol â hynny.

Os oes problem gyda'ch dewis enw, byddwn yn gofyn am ddewisiadau eraill.  Yna caiff gwybodaeth am newid enw'r eiddo ei hanfon at y Post Brenhinol, Gwasanaethau Brys a Hanfodol a Gwasanaethau perthnasol eraill y Cyngor. Cyfrifoldeb perchnogion eiddo yw rhoi gwybod i'w cysylltiadau personol eu hunain.

Datblygu Eiddo Sengl / Datblygiad Bach - Sut ydw i'n Rhif Eiddo?

Os ydych yn ddatblygwr eiddo newydd (datblygiad sengl neu ddatblygiad bach), dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y byddwch yn dechrau gwaith ar y safle. Fel arfer bydd datblygiad sengl neu fach yn cael ei enwi neu ei rifo i'r stryd bresennol.

Os bydd y stryd ag eiddo wedi’u henwi, yna bydd rhifau plot y datblygiad yn cael eu defnyddio i ddechrau i gofrestru cyfeiriad yr eiddo ac wedi hynny, pan fydd y perchennog newydd yn dewis enw, byddwn yn dilyn ein proses safonol Newid Enw Eiddo.

Yna, caiff yr wybodaeth ei hanfon i gyfleustodau cyhoeddus, gwasanaethau brys, y Gofrestrfa Dir, Arolwg Ordnans a'r Gwasanaethau Cyngor perthnasol. Hefyd, fe anfonir copi o'r cyfeiriad cofrestredig atoch, lle byddem yn gofyn i chi roi gwybod i'r prynwyr bwriedig o gyfeiriad eu heiddo newydd.

Datblygu Stad Fawr - Sut ydw i'n Enwi Strydoedd Newydd ac yn Rhifo Eiddo?

Os ydych yn ddatblygwr stad fawr, dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y byddwch yn dechrau gweithio ar y safle, er mwyn i ni allu prosesu enwi unrhyw strydoedd newydd a rhifo eich eiddo newydd heb oedi. Byddwn yn gwirio eich enwau strydoedd a awgrymwyd rhag ofn y bydd dyblygu yn yr ardal leol, ac yn eu hanfon ymlaen at y Post Brenhinol ar gyfer ymgynghori.

Pan fyddwn wedi cytuno ar enw, byddwn wedyn yn cofrestru enw/au'r stryd ac yn paratoi atodlen rifo. Yna, caiff yr wybodaeth ei hanfon i gyfleustodau cyhoeddus, gwasanaethau brys, y Gofrestrfa Dir, Arolwg Ordnans a'r Gwasanaethau Cyngor perthnasol.

Hefyd, fe anfonir copi o'r enw a’r atodlen rifo atoch, lle byddem yn gofyn i chi roi gwybod i'ch holl brynwyr bwriedig o gyfeiriad eu heiddo newydd.

Lle bo'n briodol, bydd gofyn i chi ddarparu platiau enwau strydoedd newydd i'n dyluniad a manyleb safonol a bydd cost yn cael ei rhoi ar yr adeg briodol.

Beth sy'n digwydd os bydd angen ail-enwi/ail-rifo stryd?

Ar adegau prin, bydd yn angenrheidiol ail-enwi neu ail-rifo stryd. Fel arfer, gwneir hyn dim ond fel dewis olaf pan:

  • Mae dryswch dros enw a / neu rifau stryd
  • Mae grŵp o breswylwyr yn anhapus gydag enw eu stryd
  • Mae eiddo newydd yn cael eu hadeiladu ar stryd ac mae angen ail-rifo eiddo arall i wneud lle i'r eiddo newydd     
  • Ystyrir bod nifer yr eiddo ag enw’n unig mewn stryd yn achosi dryswch i ymwelwyr, y gwasanaethau danfon neu frys

Byddwn yn cysylltu â phreswylwyr presennol ac yn ystyried eu barn. Yna byddwn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol am eu barn ar y mater hwn. I newid enw stryd byddwn yn gosod pleidlais i'r preswylwyr lleol ar y mater. Gobeithio bydd cefnogaeth 100%, ond mae arnom angen o leiaf mwyafrif o ddwy ran o dair i wneud y newid. Mae hon yn broses sy’n cymryd llawer o amser ac rydym ond yn gallu symud ymlaen ag un o'r materion hyn ar unrhyw un adeg.

Deddfwriaeth ac Amodau

Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925

Prosesu ac Amserlenni

O fewn un mis

Dulliau Apêl / Gwneud Iawn:

Apelio i'r llys Ynadon

Manylion cyswllt:

Gallwch wneud eich cais; 

  • Yn bersonol: Drwy apwyntiad – mae’r swyddfeydd ar agor o 9.00am - 4.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener

Drwy'r post:

Adain Drwyddedu
Swyddfeydd Dinesig
Bae Colwyn
LL29 8AR

Ffurflen ar gyfer Enwi a Rhifo Stryd

Polisi Enwi Strydoedd a Rhifo

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy