Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Budd-dal Tai – Gwneud Cais


Summary (optional)
Mae Budd-dal Tai ar gael i bobl ar incwm isel sy'n rhentu eu cartrefi i'w helpu i fforddio i dalu'r rhent.
start content

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd eich costau tai yn ffurfio rhan o'ch hawliadau Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn atebol i dalu Treth y Cyngor yn yr eiddo rydych yn byw ynddo, bydd angen i chi wneud cais am Ostyngiad yn Nhreth y Cyngor.

Allaf i hawlio?

I’ch helpu i wneud cais am Fudd-dal Tai, mae’n rhaid i chi:

  • Fyw fel arfer yn yr eiddo rydych yn gwneud cais amdano
  • Bod yn atebol i dalu rhent yr eiddo

Naill ai fod â hawl i:

  • Gymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (yn Seiliedig ar Incwm)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag Incwm)
  • neu ar incwm isel

Ni fydd pobl gyda dros £16,000 o gynilion fel arfer yn gymwys i gael unrhyw fudd-dal.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn, am fwy o fanylion ewch i GOV.UK am fwy o wybodaeth.

Sut ydych chi'n ei gyfrifo?

Bob blwyddyn mae’r Llywodraeth yn rhoi ffigurau canllaw i ni sy'n dangos faint y dylai bobl gael i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol. Mae'r ffigurau hyn yn amrywio yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych yn credu eich bod yn gymwys am Fudd-dal Tai, bydd arnoch angen gwneud cais ar-lein, neu ewch i un o’n Swyddfeydd Budd-daliadau Ardal.


Faint y gellir ei ddyfarnu?


Mae gan bob eiddo a rentir yn breifat gyfradd Lwfans Tai Lleol. Y swm uchaf o fudd-dal y gallwch ei gael yw 100% o'r gyfradd Lwfans Tai Lleol, a byddech fel arfer yn cael y swm hwn os oeddech ar Gymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag Incwm).

Nifer o ystafelloeddGogledd Clwyd
Llety a Rennir
(O Ebrill 2018)
£55.12
£56.77
1 ystafell wely £80.00
2 ystafell wely £103.56
3 ystafell wely £123.58
4 ystafell wely £149.59


LTLI Cyfrifiannell

Hawliadau wedi'u hôl-ddyddio

Os credwch fod gennych 'achos da' dros wneud hawliad hwyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi ffurflen gais ar gyfer y cyfnod dan sylw.

Dal ddim yn siŵr os ydych yn gymwys? Peidiwch â cholli allan, gwnewch hawliad. I wneud hawliad wedi’i ôl-ddyddio, bydd angen i chi wneud cais ar-lein neu drwy ymweld â'n swyddfeydd. Y cyfnod hwyaf gallwn ystyried yw  1 Mis. 

Angen newid eich cyfeiriad?


Bydd ein ffurflen Newid Cyfeiriad Budd-dal Tai yn eich helpu i wneud eich cais mor rhwydd â phosib.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy