Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Rhoi gwybod am oedolyn mewn perygl


Summary (optional)
Mae gan bob oedolyn yr hawl i gael eu trin ag urddas, i barchu eu dewisiadau a byw bywyd heb ofn.
start content

Mae anabledd, salwch neu freguster yn golygu bod yn rhaid i lawer o oedolion dros 18 oed ddibynnu ar bobl eraill i'w helpu yn eu bywyd o ddydd i ddydd. Yn anffodus, oherwydd eu bod yn gorfod dibynnu ar eraill maent yn dod yn ddiamddiffyn ac mewn perygl o gael eu cam-drin, yn aml iawn gan bobl maent yn eu hadnabod fel perthynas, ffrind, cymydog neu ofalwr cyflogedig.

Sut fedrwch chi helpu

Os ydych yn gweld sefyllfa sy’n peri pryder, neu'n gwybod am sefyllfa, peidiwch â'i anwybyddu. Dywedwch wrthym am eich pryderon drwy ein ffonio: 

Beth yw cam-drin?

Cam-drin yw unrhyw gamau sy'n niweidio rhywun arall, a gall gymryd sawl ffurf.

  • Cam-drin corfforol (e.e. taro, slapio, gwthio, rhwystro rhywun yn gorfforol) 
  • Cam-drin emosiynol (e.e. bwlio, gwawdio, bygwth neu fychanu rhywun) 
  • Cam-drin geiriol (e.e. gweiddi neu regi) 
  • Cam-drin ariannol (e.e. arian neu eiddo yn cael eu cymryd o dan bwysau neu heb ganiatâd) 
  • Cam-drin rhywiol (e.e. cyffwrdd diangen, cusanu neu gyfathrach rywiol) 
  • Esgeulustod (e.e. ddim yn cael y gofal priodol, camreoli meddyginiaeth, gwrthod preifatrwydd, dewis neu gyswllt cymdeithasol) 
  • Gwahaniaethu (e.e. dioddef camdriniaeth neu esgeulustod ar sail crefydd, diwylliant, rhyw, rhywioldeb neu anabledd)

Gall cam-drin ddigwydd yng nghartref y person ei hun, mewn cartref preswyl neu nyrsio neu ganolfan ddydd neu ysbyty.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cysylltwch â ni am eich pryderon, a byddwn yn gwneud rhywbeth yn ei gylch. Gall hyn olygu gweithredu’n uniongyrchol ar eich gwybodaeth a/neu gysylltu â gwasanaethau eraill i roi terfyn ar yr esgeulustod neu sefyllfa gamdriniol.

Rydym yn cymryd pob pryder ynghylch diogelu o ddifrif. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn gwrando arnoch ac yn cytuno ar gynllun gweithredu posibl i gadw'r person diamddiffyn yn ddiogel. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am yr hyn sy'n digwydd.

Byddwn yn ystyried a oes angen inni gynnal asesiad neu ymchwiliad. Efallai y byddwn hefyd yn siarad â'r person sydd mewn perygl am yr hyn sydd wedi digwydd iddynt, fel y gallant wneud dewis gwybodus am unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnynt, neu unrhyw gamau yr hoffent eu cymryd. Os nad ydynt yn gallu gwneud dewis gwybodus, byddwn yn cymryd gofal i'w cefnogi a'u diogelu.

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy