Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Canfasio Blynyddol 2019

Canfasio Blynyddol 2019


Summary (optional)
Yn flynyddol mae gan y Cyngor ymgyrch cofrestru etholwyr, sef y canfasiad blynyddol, ac eleni mae'n dechrau ar 6 Awst 2019 ac yn para tan 30 Tachwedd 2019.
start content

Beth yw canfasio blynyddol?

Er mwyn i’r gofrestr etholiadol gael ei diweddaru a'i gwirio rydym yn cynnal canfasio blynyddol sef ymgyrch cofrestru pleidleiswyr. Rydym yn ysgrifennu i bob eiddo yng Nghonwy yn gofyn i chi gadarnhau a yw'r manylion sydd gennym ar gyfer eich eiddo ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Yna byddwn yn cyhoeddi cofrestr etholiadol newydd ar 1 Rhagfyr 2019.

Sut y byddwn yn cysylltu â chi?

Bydd pob eiddo yng Nghonwy yn derbyn Ffurflen Ymholiadau Cartrefi Blynyddol yn y post. Dyma ffurflen A3 sy'n rhestru'r bobl yr ydym wedi’u cofrestru ar y gofrestr etholiadol yn yr eiddo hwnnw sy’n gymwys i bleidleisio. Gall hefyd restru unigolion 16/17 oed a fydd yn gymwys i bleidleisio ar ôl iddynt droi yn 18 oed. Os yw’r ffurflen yn wag, mae hynny'n golygu nad oes gennym unrhyw un wedi’u cofrestru yn yr eiddo.

Beth ddylwn ei wneud pan fyddaf yn derbyn y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi Blynyddol?

Mae'n bwysig eich bod yn darllen y ffurflen yn ofalus ac yn gwirio bod pawb sy'n byw yn eich eiddo (sy'n gymwys i bleidleisio) wedi'u rhestru ar y ffurflen. Os oes gwybodaeth ar goll, yna mae angen i chi gysylltu â ni i roi gwybod. Os oes unrhyw bobl ifanc 16/17 oed yn byw yn yr eiddo sydd heb eu cynnwys ar y rhestr, yna rydym angen eu manylion hwythau hefyd. Os bydd yr holl wybodaeth yn gywir, yna rydych angen cadarnhau hynny hefo ni. Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 5 Medi 2019 fel nad oes raid i ni anfon ffurflen atgoffa.

Sut ydw i'n cadarnhau neu’n diweddaru'r wybodaeth ar y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi Blynyddol?

Ar-lein - i ychwanegu, dileu neu newid manylion.

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai i’w gael ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

 • Cam 1 – Ewch i www.householdresponse.com/conwy
 • Cam 2 – Teipiwch eich cod diogelwch unigryw (2 ran) a’ch cod post
 • Cam 3 – Darllenwch yr wybodaeth ar y sgrin a dilynwch y cyfarwyddiadau
 • Cam 4 – Parhewch drwy'r broses hyd nes ei fod yn gofyn i chi gadarnhau a gorffen

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn yr wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Gwasanaeth Rhadffôn Awtomataidd - ond yn cael ei ddefnyddio i gadarnhau bod y manylion yn gywir.

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai i’w gael ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

 • Cam 1 – Ffoniwch 0800 197 9871
 • Cam 2 – Teipiwch eich cod diogelwch unigryw
 • Cam 3 – Dilynwch y cyfarwyddiadau dros y ffôn

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn yr wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Neges testun – dim ond i gadarnhau bod manylion yn gywir yn unig

* Byddwch angen y cod diogelwch (2 ran) sydd naill ai ar waelod tudalen 1 neu ar ben dudalen 2.*

 • Cam 1 – Anfonwch neges gyda'r testun DIMNEWID gyda’ch cod diogelwch i ddilyn at 80212 (os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio rhaid i chi gynnwys y rheswm ar ôl eich cod diogelwch ee gwag, busnes, 2il gartref, dim rheswm, arall)

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn yr wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn.

Dychwelyd trwy'r Post - i ychwanegu, dileu neu newid manylion

 • Cam 1 – Ysgrifennwch unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau ar y ffurflen. Os ydych chi am ddileu unrhyw un rhowch linell drwy eu henw. Os nad oes neb yn gymwys i bleidleisio yn yr eiddo, llenwch yr adran "neb yn gymwys i bleidleisio" ar dudalen 3.
 • Cam 2 – Darllenwch y datganiad ar waelod tudalen 3 a llofnodwch yn y blwch. Os na fyddwch yn llofnodi'r ffurflen bydd yn rhaid i ni ei hanfon yn ôl atoch i'w llofnodi.
 • Cam 3 – Rhowch y ffurflen yn yr amlen ragdaledig a ddarperir. Nid oes angen rhoi stamp ar yr amlen.
 • Cam 4 – Rhowch yr amlen yn y post neu ei dychwelyd i Fodlondeb, Conwy, LL32 8DU

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r broses hon, bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn derbyn yr wybodaeth hon. Os oes angen gweithredu pellach bydd y swyddfa Cofrestru Etholiadol yn ysgrifennu at yr unigolyn

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi ddychwelyd fy Ffurflen Ymholiadau Cartrefi Blynyddol?

Unwaith y byddwn wedi prosesu’r wybodaeth byddwn yn ei wirio yn erbyn y gofrestr etholiadol. Os oes unrhyw ychwanegiadau, dileadau neu newidiadau yna bydd hynny’n cael ei ddiweddaru ar y gofrestr etholiadol.

Os ydych chi wedi ychwanegu rhywun at yr eiddo, byddwn yn anfon ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru yn y post sy'n gofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth, megis dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Rydym yn gofyn iddynt wneud hynny fel y gallwn gadarnhau eu hunaniaeth. Ceir rhagor o wybodaeth isod.

Os byddwch yn dweud wrthym fod rhywun wedi symud o'r cyfeiriad, byddwn yn anfon llythyr pellach at bob unigolyn er mwyn i ni gael cadarnhad eu bod wedi symud. Y rheswm dros hyn yw bod angen dau ddarn o dystiolaeth i dynnu rhywun o’r gofrestr etholiadol.

Beth sy’n digwydd os nad wyf yn ymateb?

Os nad ydych chi’n ymateb i’r Ffurflen Ymholiad Cartrefi Blynyddol a'r nodyn atgoffa, yna bydd canfasiwr (swyddog o'r Cyngor) yn galw heibio i'ch eiddo i gadarnhau’r wybodaeth efo chi.

Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru

Os yw eich enw chi wedi ei ychwanegu at eiddo bydd arnom ni angen ymateb i’r ffurflen hon er mwyn cwblhau eich cofrestriad etholiadol. Ni fyddwch yn cael eich ychwanegu at y gofrestr etholwyr oni bai ein bod ni wedi derbyn yr wybodaeth hon. Gallwch hefyd wneud hyn ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. Bydd arnoch chi angen nodi eich rhif yswiriant gwladol a’ch dyddiad geni i gwblhau’r broses hon. Mae’n rhaid i chi wneud hyn er mwyn i ni allu cadarnhau’ch hunaniaeth yn erbyn cofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Cofrestru Etholiadol – yr elfen gyfreithiol

Mae cyfraith etholiadol yn eang a thameidiog ond mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r gyfraith o ran ymateb i ffurflenni cofrestru a anfonir atoch chi: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06940/SN06940.pdf.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy