Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Banciau Bwyd


Summary (optional)
Mae Banciau Bwyd wedi'u sefydlu ar gyfer achosion o argyfwng, i helpu  pobl drwy gyfnodau o ddiffyg arian dros dro pan na allant fforddio prynu bwyd.
start content

Yn gyffredinol, mae angen i unigolyn gael ei atgyfeirio i gael parsel bwyd gan weithiwr proffesiynol (e.e. Gweithiwr Cymdeithasol, Swyddog Budd-daliadau, Cynghorydd Lleol, Addysg, yr Heddlu, Parchedig ac ati,) sy’n ymwybodol o’u sefyllfa.


Banciau bwyd:


Mae yna nifer o fanciau bwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Gweler y tabl isod am fwy o wybodaeth a manylion cael gafael ar y gwasanaeth.  

Enw’r Banc BwydCyfeiriadManylion CyswlltOriau AgorOes angen atgyfeiriad?

Banc Bwyd Ardal Abergele 

Platfform 2,
Gorsaf Abergele a Phensarn,
Station Approach,
Pensarn,
Abergele,
LL22 7PQ

Rhif Ffôn: 07851 982512

Cyfeiriad E-bost:
info@abergeledistrict.foodbank.org.uk 

Dydd Llun - dydd Gwener

10am - 2pm

Angen cyfeiriadau ar-lein (mynediad a roddir ar gais)

Banc Bwyd Bae Cinmel

Eglwys Bae Cinmel,
83 St Asaph Avenue,
Bae Cinmel,
LL18 5EY

Rhif Ffôn: 01745 369450

Rhif Ffôn Symudol: 07841 678889

Cyfeiriad e-bost:
kbcelaine@gmail.com

11am – 1pm

Dydd Mawrth a Dydd Gwener

 NAC OES

Cynllun Rhannu Bwyd Gogledd Cymru

Egwlys Ebenezer, 3 Albert Road, Hen Goldwyn LL29 9TE
Egwlys Emmanuel, Canolfan Gymuned Llandudno, Stryd Lloyd, Llandudno, LL30 2YA

Canolfan Dewi Sant, Rhodfa'r De, Pensarn, LL22 7RG

 

Canolfan Gymunedol Homestart, Ffordd Tan y Lan, Hen Golwyn LL29 9BB

Egwlys y Santes Fair, Ffordd Towyn, Towyn LL22 9EN

Canolbwynt Cymunedol @20
20 Station Road
Bae Colwyn
LL29 8BU

 

 

I gofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth, ffoniwch Gynllyn Rhannu Bwyd Gogledd Cymru ar 01492 472321.

E-bost: info@foodsharenorthwales.org.uk

Mae aelodau’r Clwb yn talu Cyfradd Danysgrifio i gael eu dewis o fwyd bob wythnos, allai ddarparu hanfodion sylfaenol wythnosol. Mae’r cyfraddau symudol o Danysgrifiadau yn amrywio o £1.50 am werth £5.99 o fwyd i £14.50 am werth £50 o fwyd. Caiff y bwyd ei archebu ymlaen llaw a’i gasglu o fewn slot amser penodol.

Mae croeso mawr i unrhyw un roi rhoddion bwyd i’r cynllun RhanFwyd. Dylid dod â’r rhoddion bwyd i’r canolfannau ar y dyddiau a restrir. Dyma’r unig ddiwrnodau y bydd staff RhanFwyd yn bresennol yn y lleoliadau. Mae ein Canolfan Weithredol wedi’i lleoli yn Eglwys Emmanuel, Llandudno, ac mae posib cysylltu â ni yn y Ganolfan ar foreau Llun, Mercher ac Iau.

Mae Rhan Fwyd Gogledd Cymru yn trefnu Clwb RhanFwyd wythnosol yng Nghapel Ebenezer, Hen Golwyn (gyferbyn â’r Garej Coop) bob bore Mawrth (10 - 12.30), Canolfan Gymunedol Homestart, Tan y Lan Road, Hen Golwyn bob pnawn Mawrth (12.30 - 2.30), Eglwys Emmanuel yn Llandudno bob bore Mercher (10 - 1), Canolbwynt Cymunedol @20 bob bore Mercher (11 - 1), Canolfan Gymunedol Dewi Sant ym Mhensarn bob bore Gwener (10 - 1) ac Eglwys y Santes Fair, Towyn  bob pnawn Gwener (12.30 - 2).

Cynhelir clybiau Rhannu Bwyd yn Egwlys Emmanuel yn Llandudno ar foreau dydd Mercher.

Cynhelir clybiau Rhannu Bwyd yng Nghanolfan Gymunedol Dewi Sant ym Mhensarn ar foreau dydd Gwener.

Cynhelir clybiau Rhannu Bwyd yng Nghanolfan Gymunedol Homestart, Hen Golwyn ar prynhawn dydd Mawrth.

Cynhelir clybiau Rhannu Bwyd yn Egwlys y Santes Fair, Towyn ar prynhawn dydd Gwener.


Mae croeso mawr i unrhyw sy'n dymuno rhoi rhoddion bwyd i'r cynllun Rhannu Bwyd. Dylid dod â rhoddion bwyd i'r canolfannau ar y dyddiau a restrir. Dyma'r unig ddiwrnodau y bydd staff Rhannu Bwyd yn bresennol yn y lleoliadau.

 

Banc Bwyd Conwy Wledig - ar gael i drigolion Conwy Wledig

-

Mae trefniadau wedi’u gwneud â Banc Bwyd Ardal Abergele i Aelodau Gwledig CBSC godi a danfon parseli bwyd i Gonwy wledig os bydd angen. Os bydd angen y gwasanaeth hwn, dylid nodi hynny ar yr atgyfeiriad perthnasol i Fanc Bwyd Ardal Abergele.

-

Mae angen cael atgyfeiriad i Fanc Bwyd Ardal Abergele

Canolfan Ieuenctid a Chymuned Llanddulas - Rhewgell Gymunedol

Beach Road,
Llanddulas,
Bae Colwyn,
LL22 8HB

Cyfeiriad e-bost: llanddulas.wellbeing@gmail.com

Ar agor ar ddydd Llun rhwng 10am a 2pm - gwasanaeth galw heibio

NAC OES

Banc Bwyd Hope Restored Llandudno

Eglwys Gymunedol Lighthouse, Great Orme Road, Llandudno, LL30 2BY

Gwasanaethau Banc Bwyd ‘Bag of Hope’ ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul, 9am - 1pm, i drefnu - ffoniwch Brenda ar 07564 991 789

Cyfeiriad E-bost:
harveyfogg@hotmail.com

9.30am tan 12.30am

Dydd Llun i ddydd Sadwrn

Gwasanaeth banc dillad nawr ar gael

 

Canolfan Gymunedol Tŷ Hapus, Llandudno

 

Rhif ffôn: 01492 472482 
Rhif Ffôn Symudol: 07765 125945

Cyfeiriad e-bost: Jayne.black@tyhapus.com neu info@tyhapus.com

Dydd Llun - dydd Sul

8am - 5pm
Atgyfeiriad trwy gyfeiriad e-bost neu dros y ffôn 

Banc Bwyd Llanfairfechan

Ar gael i drigolion Llanfairfechan yn unig

 

Rhif ffôn: 07413134332  

E-bost: llanfoodbank2018@gmail.com

7 diwrnod yr wythnos

NAC OES
Banc Bwyd Penmaenmawr

Ar gyfer trigolion Penmaenmawr, Dwygyfylchi a Chapelulo yn unig
 

Ffoniwch 07726 869928 ar gyfer unrhyw atgyfeiriadau Cyfeiriad

e-bost:  penmaenmawrfoodbank@gmail.com

   
Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog

Ar gyfer trigolion Dolwyddelan yn unig

Eglwys Dewi Sant, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog

Mae angen atgyfeiriad drwy’r Parch Stuart Elliot: ficer@brogwydyr.cymru

E-bost sue.welsh208@btinternet.com

   OES

Banc Bwyd Conwy

MANNAU CASGLU:

The Lighthouse Chapel, Great Ormes Road, Llandudno LL30 2BY

Holborn House, Glyn y Marl Road, Cyffordd Llandudno, LL31 9NS

Dawn Centre, 35 – 37 Prince's Drive, Bae Colwyn, LL29 8PD 

Siop Elusen Pensarn, Marine Road, Pensarn.

MANNAU RHODD:

Eglwys Gymunedol Lighthouse, Great Orme Road, Llandudno, LL30 BY
 
Siop Coop Pensarn

Siop Coop, Glan y Môr Road, Bae Penrhyn

Aldi, Hen Golwyn

Morrisons, Bae Colwyn

B More, Local, Bae Colwyn

Neuadd y Dref, Llandudno

Santander Bae Colwyn a Llandudno

Sainsbury’s Llandudno 

Rhif ffôn: 07305 197810

Cyfeiriad e-bost:
conwyfoodbank@gmail.com

Mae gwasanaeth danfon i’r cartref ar gael mewn rhai achosion.

Gwasanaeth banc dillad nawr ar gael

OES

 

Gwasanaethau Rhannu Bwyd / Banc Bwyd Eraill:

Enw’r Banc BwydManylion CyfeiriadManylion CyswlltOriau AgorOes angen atgyfeiriad?

Hwb Bwyd Sant Joseff

Ar gyfer Bae Colwyn a'r cyffiniau

Darparu bwyd, nwyddau i unigolion diamddiffyn a helpu gyda cheisiadau eraill gan unigolion.  

Hwb Bwyd  Joseff,
63 Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7LG

Cydlynydd Banc Bwyd

Rhif ffôn: 07749 273889
neu 01492 532670 (dydd Llun – ddydd Gwener 9.30am – 1pm)

Cyfeiriad e-bost: office@stjosephsrcc.org.uk

Dydd Mercher, dydd Iau a Dydd Gwener 10.30am - 12.30pm

 

NAC OES
Gwasanaeth Rhannu Bwyd Crest

Mae bwyd yn rhad ac am ddim ond yn gyfyngedig i un llond bag (a gyflenwir / y gellir ei ailddefnyddio) o nwyddau i bob cwsmer ar bob ymweliad, i sicrhau y gellir cyflenwi i nifer eang ar draws y gymuned. 

Ferry Farm Road,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9SF

Rhif ffôn: 01492 596783

Cyfeiriad e-bost:
info@crestcooperative.co.uk

11am-12pm Dydd Mawrth a dydd Iau 

 

NAC OES

Oegell/Rhewgell Gymunedol Crest

 

Ferry Farm Road,
Cyffordd Llandudno,
LL31 9SF

Rhif ffôn: 01492 596783

Cyfeiriad e-bost:
info@crestcooperative.co.uk

9:30am - 4:30pm (dydd Llun i ddydd Gwener) 10:00am - 4pm (dydd Sadwrn)

NAC OES

Gofalu a Rhannu Aberconwy

(Cynhelir y gwasanaeth gan Eglwysi Lleol Cenhadaeth Aberconwy)

Maent yn darparu rhestr siopa fisol o tua 26 o brif fwydydd i helpu unigolion a theuluoedd sy’n cael trafferthion ariannol.  

E-bost: julieregan59@googlemail.com (ysgrifenyddes)

Rhif Ffôn: 07931758331

Maent yn danfon yn bennaf yn Neganwy, Cyffordd Llandudno, Craig y Don, Bae Penrhyn ac i fyny’r dyffryn i Eglwys-bach.

 

NLRC (New Life Revival Church)

PANTRI BWYD SY’N CEFNOGI RHANFWYDQUEENS DRIVE, BAE COLWYN, LL29 7BH

I’r rhai sy’n profi caledi ariannol ac yn ei chael yn anodd darparu bwyd i’w hunain a’u teulu.

Mae detholiad o fwyd a nwyddau ymolchi ar gyfer ‘ffi aelodau’ o £1 i gofrestru ar yna £5 ar gyfer detholiad sy’n werth rhwng £15 a £20.

Mae croeso i ddefnyddwyr aros am goffi a sgwrs wedyn.
QUEENS DRIVE, BAE COLWYN, LL29 7BH

Rhif ffôn: 07719 960910

Cyfeiriad e-bost: nlrcfoodpantry@gmail.com

Ar agor bob dydd Gwener o 27 Hydref 2023

10.30 AM i 12.30AM

NAC OES

end content