Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau tramwy cyhoeddus


Summary (optional)
 
start content

Mae Cyngor Bwrdeistref Cyngor Conwy yn gyfrifol am tua 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus sydd wedi eu gwneud o:

  • Lwybrau troed - i ddefnyddwyr ar droed yn unig
  • Llwybrau ceffylau - ar gyfer defnydd marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed.
  • Cilffordd Gyfyngedig - i'w ddefnyddio gan gerbydau heb fod yn fecanyddol a heb bropelor fel ceffyl a chert, marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed.
  • Cilffordd - i'w ddefnyddio gan gerbydau mecanyddol a cherbydau heb fod yn fecanyddol a heb bropelor, marchogaeth neu dywys ceffyl, ar feic ac ar droed. Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiad arferol, rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn a pheidio â chrwydro i ffwrdd o’r llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy cyhoeddus.

  • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
  • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
  • 255 Llangollen a’r Berwyn
  • 264 Dyffryn Clwyd

Am gofnod cywir o'r hawliau tramwy cyhoeddus cysylltwch â ni  i drefnu i weld y Map Swyddogol a'r Datganiad yn ein Swyddfeydd ym Mochdre.

Map Swyddogol a Datganiad

Mae'r Map Swyddogol a’r Datganiad yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a dim ond gan orchymyn cyfreithiol y gellir eu diwygio. Gwneir Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus i greu, gwyro neu ddileu hawl tramwy cyhoeddus o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Gwneir Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981 i ddiwygio'r Map a'r Datganiad gan naill ai, ychwanegu, dileu neu newid statws y llwybrau yn seiliedig ar dystiolaeth.

Gwneir Gorchmynion eraill o dan Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984 i gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro lle mae'r gwaith yn cael ei wneud neu ger yr hawl dramwy gyhoeddus neu le y byddai unrhyw ddifrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd.

Tirfeddianwyr a Deiliaid Tir

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal hawl i basio ar hyd hawliau tramwy.

Ar rai achlysuron gall hyn gynnwys cyflwyno hysbysiadau ar dirfeddiannwr / dirfeddianwyr a deiliaid i wneud gwaith i gael gwared ar unrhyw rwystr/rwystrau y gallent fod wedi ei achosi. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â’r tirfeddiannwr/tirfeddianwyr a deiliaid i ddatrys y materion hyn mewn modd amserol.

Gallwn gynnig cyngor ar lwybr o hawl dramwy, trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw faterion, darparu arwyddion a chyfarwyddiadau fel bod defnyddwyr yn cadw at y llwybr cywir, rhoi awdurdod i ac yn darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr ar yr amod eich bod chi'n cytuno i’w cynnal a’u cadw i safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31 (6) Deddf Priffyrdd 1980

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd 2018/19

Cymuned Rhif y llwybrCyfeirnod gridHysbysiad GorchymynCynllun
Llanfair TH 58 O SH 9119 6985 i SH 9148 6966 Llanfair Talhaiarn 2018 / 19  
Llanfihangel Glyn Myfyr 18 O SH9917 4932 i 9894 5027 a rhan o FP 19 o FP 18 i gefn Crown Inn i Carregberfedd yn SH9915 4973 Llanfihangel Glyn Myfyr  
Dolgarrog 11/03a (All), 11/03b (part) 11/04   (part) Llwybr amgen o Taylor’s Avenue yn esgyn llwybr igam-ogam ac yna’n ailymuno gyda llwybr troed rhif 4 SH 7686 6741 Dolgarrog 2018 / 19  
Llandudno  57 Llwybr ar gau tan ddiwedd mis Mawrth oherwydd rhesymau bod tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd yn ystod gweithiau adeiladu   Cynllun Llandudno
Llanfihangel Glyn Myfyr 13, 14, 15 Llwybr ar gau oherwydd rhesymau bod tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith yn gysylltiedig â Fferm Wynt Clocaenog

Llanfihangel Clocaenog 1

Llanfihangel Clocaenog 2

 
Bro Machno 7 Cynnig cau’r llwybr o 15 Mawrth hyd at 15 Medi oherwydd rhesymau diogelwch yn ystod gweithrediadau cynaeafu    Cynllun Bro Machno

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy