Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau tramwy cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy cyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am oddeutu 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Lwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a chert, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro i ffwrdd o’r llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy cyhoeddus.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd

Rali Cambrian

Bydd y llwybrau troed hyn ar gau ar 30 Hydref 2021 rhwng 5am a 9pm.

Betws y Coed

FP 03
FP 05
FP 06
FP 10

SH 7935 5836 - SH 7839 5851
SH 7945 5875 - SH 7935 5836
SH 7944 5932 - 7945 5875
SH 7823 5845 - 7778 5801

Dim llwybr amgen

Bro Machno 

FP 75

SH 7664 4950 - 7545 4755

Dim llwybr amgen

Llansannan

FP 56
FP 59
FP 128

SH 9085 6461 - SH 9042 6339
SH 9116 6405 - SH 9103 6410
SH 9130 6096 - SH 9167 6191

Dim llwybr amgen

Trefriw

FP 52

SH 7907 6093 - SH 7944 5932

 

Dim llwybr amgen


 

Rali Cambrian - Gwahanol Lwybrau Troed (Gwaharddiad Dros Dro ar Gerddwyr) 2021 (PDF, 161KB)

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

Os hoffech chi weld rhai o’r gorchmynion cyfreithiol yma, cysylltwch â'r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.

LleoliadRhif Hawl DramwyCyfeirnod GridRheswm dros y cauDyddiadLlwybr Amgen
Deganwy/Conwy 73 SH 7862 7849 - SH 7862 7846 Perygl i’r cyhoedd Tan 7 Tachwedd 2021 O’r llwybr beicio/yr arfordir dros y  groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road
Eglwysbach 34 SH 8119 6667 - SH 8152 6752 Perygl i’r cyhoedd Tan 29 Tachwedd 2021 Dim llwybr amgen
Trefriw 35 SH 7386 6068 – SH 7419 6164 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan 13 Tachwedd 2021 Dim llwybr amgen
Dolgarrog 3a, 3b and 4 Llwybr 3a, SH 7688 6760 – SH 7674 6726,  Llwybr  3b SH 7688 6760 – SH 7674 6726,  Llwybr  4, SH 7690 6731- -SH 7674 6726 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynnal a chadw pibellau hanfodol  Tan 23 Tachwedd 2021 O Rodfa Taylor yn dilyn y llwybr troellog 
Bro Garmon 7, 8 Llwybr  7, SH 7918 5336 – SH 8038 5293,  Llwybr 8, SH 8044 5317 – SH 7984 5322 Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan 26 Hydref 2021 Dim llwybr amgen
Footpath 81 Bro Machno

Bridleway 28 Dolwyddelan
FP 81 Brw 28  FP 81, SH 7336 4699 – SH 7359 4778
Brw 28, SH 7359 4778 – SH 7370 4854
Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan 10 Tachwedd 2021 Dim llwybr amgen
Llangernyw FP 50 SH 8835 6666 – SH 8817 6676 Perygl oherwydd tir sydd wedi dymchwel Tan 30 Ionawr 2022 Dim llwybr amgen
Llansannan FP 14 SH 7304 6593 – SH 9220 6663 Perygl oherwydd tir sydd wedi dymchwel Tan 19 Ionawr 2022 Dim llwybr amgen
Penmaenmawr FP 17 SH 7215 7591 – SH 7276 7588 Essential drainage works Until 8th May 2022 No alternative routes

 

Tirfeddianwyr a Deiliaid Tir

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal hawl i basio ar hyd hawliau tramwy.

Ar rai achlysuron gall hyn gynnwys cyflwyno hysbysiadau i dirfeddianwyr a deiliaid i wneud gwaith i gael gwared ar unrhyw rwystr. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr a deiliaid i ddatrys y materion hyn mewn modd amserol.

Sut gallwn helpu:

 • Cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • Trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw fater
 • Darparu arwyddion a chyfarwyddiadau fel bod defnyddwyr yn cadw at y llwybr cywir
 • Rhoi caniatâd a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr ar yr amod eich bod chi'n cytuno i’w cynnal a’u cadw i safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31 (6) Deddf Priffyrdd 1980

Map Swyddogol a Datganiad

Mae'r Map Swyddogol a’r Datganiad yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi weld y rhain, cysylltwch a ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Map Swyddogol a’r Datganiad.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, gwyro neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol yn diwygio'r Map a'r Datganiad gan naill ai ychwanegu, dileu neu newid statws y llwybrau yn seiliedig ar dystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall gorchmynion eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984

I wneud cais am unrhyw un o’r gorchmynion cyfreithiol hyn, cysylltwch â’n swyddfeydd ym cysylltwch â'r Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Gorchymion Diweddar

end content