Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy gyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am tua 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Lwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a throl, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro oddi ar y llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

Os hoffech chi weld rhai o’r gorchmynion cyfreithiol yma, cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau.

LleoliadRhif Hawl DramwyCyfeirnod GridRheswm dros gauDyddiadLlwybr Amgen
Bro Garmon/Betws y Coed FP 58 (Sapper’s Bridge) SH 7983 5648 – SH 7959 5652 Perygl i’r cyhoedd gan fod dec y bont angen ei atgyweirio Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Bro Machno 7, 8, 15

FP 7 SH 8023 5273 – SH 8008 5240

FP 8 SH 7955 5232 – SH 7943 5184

FP 15 SH 8037 5259 -  SH 7968 5196

Perygl i’r cyhoedd yn sgil torri coed sydd wedi’u heintio Tan 4 Ionawr 2023 Dim llwybr amgen
Caerhun  75 SH 7599 6871 – SH 7611 6873 Perygl i’r cyhoedd oherwydd pont wedi’i difrodi Tan 25 Hydref 2022 Dim llwybr amgen
Conwy 26 SH 7969 7869 – SH 8014 7909 Perygl i’r cyhoedd oherwydd gwaith cynnal a chadw ar arglawdd cronfa ddŵr a storfa storm Tan 9 Tachwedd 2022 Marl Lane, Galchog Road, Skerryvore Road
Deganwy/Conwy 73 SH 7862 7849 - SH 7862 7846 Perygl i’r cyhoedd Tan 15 Rhagfyr 2022 O’r llwybr beicio/llwybr yr arfordir dros y groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road
Eglwys-bach 34 SH 8119 6667 - SH 8152 6752 Perygl i’r cyhoedd Tan 15 Mehefin 2022 Dim llwybr amgen
Trefriw FP 42 SH 7832 6158 – SHc7867 6156 Perygl i’r cyhoedd yn sgil pont gerdded ansefydlog Tan 18 Mai 2022 Dim llwybr amgen
Dolgarrog 3b Footpath 3a, SH 7687 6744 – SH 7692 6749
Perygl i’r cyhoedd oherwydd difrod storm  Tan 20 Gorffennaf Ar hyd Hillside Cottages
Llanfairfechan FP 01a SH 6763 7518 – SH 6673 7480 Perygl i’r cyhoedd oherwydd difrod i’r llwybr o ganlyniad i erydiad arfordirol Tan 1 Awst 2022  
Llangernyw FP 50 SH 8835 6666 – SH 8817 6676 Perygl oherwydd tir sydd wedi dymchwel Tan 16 Tachwedd 2022 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP 18, 19, 31

FP 18 SH 7803 5676 – SH 7798 5692

FP 19 SH 7792 5687 – SH 7802 5704

FP 31 SH 7825 5675

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith codi pont  Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Betws y Coed FP’s 33,34,35,37 FP 33 SH 7714 5755 – SH 7779 5684

FP 34 SH 7745 5713 – SH 7695 5673

FP 35 SH 7758 5710 – 7721 5684

FP 37 SH 7725 5640 – SH 7728 5674
Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu Tan Gorffennaf 2022 Dim llwybr amgen
Llangwm FP 12 SH 9365 4623 – SH9376 4553 Ynghau oherwydd perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu Tan mis Hydref 2022 Ar hyd ffordd wledig

 

Perchnogion a Deiliaid Tir

Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i gynnal mynediad di-rwystr ar hyd hawliau tramwy.

Weithiau, gall hyn olygu cyflwyno rhybuddion i berchnogion neu ddeiliaid tir gael gwared ar rwystrau. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â pherchnogion a deiliaid tir i ddatrys y problemau hyn heb oedi.

Sut y gallwn ni helpu:

 • cynnig cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw broblemau
 • darparu arwyddion a physt cyfeirio i gadw defnyddwyr ar y llwybr cywir
 • caniatáu a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr, ar yr amod eich bod yn cytuno i’w cynnal a’u cadw at safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31(6) Deddf Priffyrdd 1980

Datganiad a Map Diffiniol 

Mae'r Datganiad a'r Map Diffiniol yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi gael gweld y rhain, cysylltwch â ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Datganiad a'r Map Diffiniol.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, dargyfeirio neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol yn diwygio'r Datganiad a'r Map drwy ychwanegu, dileu neu newid statws llwybrau ar sail tystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall Gorchmynion Eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

I wneud cais am unrhyw un o’r gorchmynion cyfreithiol hyn,  cysylltwch ag Adran yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Gorchmynion Diweddar

end content