Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hawliau tramwy cyhoeddus


Summary (optional)
 Gwybodaeth am 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys llwybrau sydd ar gau
start content
Os oes gennych chi unrhyw bryderon mewn perthynas â chamddefnyddio hawl dramwy cyhoeddus ar eich tir neu ger eich eiddo, cysylltwch â erf@conwy.gov.uk

Rydym ni’n gyfrifol am oddeutu 1700km o hawliau tramwy cyhoeddus:

 • Lwybrau troed - cerddwyr yn unig
 • Llwybrau ceffylau – ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd Gyfyngedig – cerbydau nas gyrrir yn fecanyddol fel ceffyl a chert, ceffylau, beics a cherddwyr
 • Cilffordd – cerbydau, ceffylau, beics a cherddwyr

Ystyrir cŵn a chadeiriau gwthio yn ychwanegiadau arferol ar hawl dramwy gyhoeddus. Mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn neu o dan reolaeth dynn ac ni ddylid gadael iddyn nhw grwydro i ffwrdd o’r llwybrau.

Mae'r sir yn dod o dan 4 map Explorer yr Arolwg Ordnans sy'n dangos lle mae'r hawliau tramwy cyhoeddus.

 • OL17 Yr Wyddfa/Dyffryn Conwy
 • OL18 Harlech/Porthmadog a’r Bala
 • 255 Llangollen a’r Berwyn
 • 264 Dyffryn Clwyd
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) Cymru 2020
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Lleoliad Rhif Hawl Dramwy Dyddiad

Henryd
O Ffordd Rowen hyd at Fferm Glyn Ucha, Rowen

70 ac 71 Tan fydd y cyfyngiadau yn dod i ben
Ffordd Bwlch Sychnant at  Neuadd Oakwood Park a’r Mews Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  Tan fydd y cyfyngiadau yn dod i ben

 

Llwybrau sydd ar gau dros dro ar hyn o bryd

LleoliadRhif Hawl DramwyCyfeirnod GridRheswm dros y cauDyddiadLlwybr Amgen

Deganwy/Conwy

73

SH 7862 7849 – SH 7862 7846

Perygl i’r cyhoedd

Tan fis Tachwedd 2020

O’r llwybr beicio/yr arfordir dros y  groesfan reilffordd ym Marina Cei Conwy i Station Road

Eglwysbach

34

SH 8119 6667- SH 8152 6752

Perygl i’r cyhoedd

Tan fis Tachwedd 2020

Dim llwybr amgen

Betws yn Rhos

13

SH 87294 76894-

SH 87161 76918

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu

Tan fis Awst 2020

Dim llwybr amgen

Abergele

10

SH 9464 7654 – SH 9455 7625

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu

Tan fis Awst 2020

Dim llwybr amgen

Conwy

50

SH 7698 7735 – SH 7719 7701

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith adeiladu

Tan fis Chwefror 2021

Dim llwybr amgen

Trefriw

46

SH 7488 6060 – SH 7606 6021

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu

Tan fis Chwefror 2021

Dim llwybr amgen

Trefriw

24

SH 7821 6331 – SH 7919 6220

Gwaith hanfodol i’r cob

Tan fis Tachwedd 2020

O Bont Gower ar hyd Ffordd Gower

Dolgarrog

3a, 3b a 4

Llwybr 3a, SH 7688 6760 – SH 7674 6726, Llwybr 3b SH 7688 6760 – SH 7674 6726, Llwybr 4, SH 7690 6731- -SH 7674 6726

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynnal a chadw hanfodol i beipiau

Tan fis Rhagfyr 2020

O Taylor Avenue gan ddilyn y llwybr igam-ogam i fyny/i lawr

Betws-y-Coed

51, 52, 65

Footpath 51 SH 7729 5559 – SH 7755 5404, Footpath 52 SH 7837 5485 – SH 7754 5451, Footpath 65 SH 7830 5440 – SH 7753 5446

Perygl i’r cyhoedd yn ystod gwaith cynhaeafu  Tan fis Rhagfyr 2020  Dim llwybr amgen
WEDI CAU MEWN ARGYFWNG

Betws-y-coed

19

7791 5687- 7802 5703

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Betws-y-coed

18

SH 7804 5674 -- SH 7797 5691

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Trefriw

10 a 27

SH 7688 6311-- SH 7591 6265

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Llangernyw

52

SH 8882 6642 -- SH 8870 6628

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Capel Curig

18

 

SH 7310 5760 – SH 7309 -- 5757

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Llansannan

56

SH 9079 6441 – SH 9097 6484

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

O Bont Garreg Bach ar hyd Ffordd Bont-Garreg i’r B5384

Capel Curig

26

SH 7562 5752 – SH7706 5787

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Betws-y-coed

31

SH 7854 5664 – SH 7800 5694

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

Eglwysbach

2

SH 8000 7144 – 8024 7101

Perygl i’r cyhoedd

Amhendant

Dim llwybr amgen

 

 

Tirfeddianwyr a Deiliaid Tir

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gynnal hawl i basio ar hyd hawliau tramwy.

Ar rai achlysuron gall hyn gynnwys cyflwyno hysbysiadau i dirfeddianwyr a deiliaid i wneud gwaith i gael gwared ar unrhyw rwystr. Mae'n well gennym weithio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr a deiliaid i ddatrys y materion hyn mewn modd amserol.

Sut gallwn helpu:

 • Cyngor ar lwybr hawl dramwy
 • Trefnu cyfarfodydd ar y safle i drafod unrhyw fater
 • Darparu arwyddion a chyfarwyddiadau fel bod defnyddwyr yn cadw at y llwybr cywir
 • Rhoi caniatâd a darparu camfeydd a gatiau ar hyd y llwybr ar yr amod eich bod chi'n cytuno i’w cynnal a’u cadw i safon addas.

Cofrestr Datganiadau a Dogfennau Perchnogion Tir dan Adran 31 (6) Deddf Priffyrdd 1980

Map Swyddogol a Datganiad

Mae'r Map Swyddogol a’r Datganiad yn gofnodion cyfreithiol o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Os hoffech chi weld y rhain yn ein swyddfeydd ym Mochdre, cysylltwch a ni.

Dim ond drwy orchymyn cyfreithiol y gellir diwygio’r Map Swyddogol a’r Datganiad.

 • Mae Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus yn creu, gwyro neu ddileu hawl dramwy gyhoeddus dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
 • Mae Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol yn diwygio'r Map a'r Datganiad gan naill ai ychwanegu, dileu neu newid statws y llwybrau yn seiliedig ar dystiolaeth, dan Ddeddf Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt 1981
 • Gall gorchmynion eraill gau neu ddargyfeirio llwybrau dros dro yn ystod gwaith adeiladu neu pan fo difrod ar lwybr yn achosi perygl i'r cyhoedd, dan Ddeddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy