Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ardoll Seilwaith Cymunedol


Summary (optional)
start content

Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol yn fecanwaith gwirfoddol sy'n caniatáu i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr godi tâl safonol ar y rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd i ariannu'r isadeiledd sydd ei angen i gefnogi'r datblygiadau. Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi ei chynllunio i ddisodli'r system bresennol o ymrwymiadau cynllunio.

Mae'r Llywodraeth wedi amlinellu rheolau trawsnewid (yn wreiddiol hyd at Ebrill 2014, ond wedi eu hymestyn tan fis Ebrill 2015) sy'n golygu na fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol o bosibl yn gofyn am gyfraniadau tuag at adnoddau a rennir, er enghraifft cyfraniadau ar gyfer mannau chwarae, trwy gytundebau Adran 106; yn ddelfrydol dylid lleihau rhwymedigaethau cynllunio i dalu am ddarparu tai fforddiadwy a mesurau ar safleoedd penodol sy'n ofynnol i liniaru effaith y datblygiad.

Unwaith y bydd y Cyngor wedi paratoi ei atodlen ffioedd bydd isadeiledd yn cael ei ddarparu drwy fecanwaith yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Mae'n fwriad gan y Cynllun Datblygu Lleol, trwy bolisi DP/5 'Isadeiledd a Datblygiadau Newydd', i sicrhau cyfraniadau drwy Gytundebau Adran 106 nes mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi ei harchwilio'n llawn. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn casglu tystiolaeth ar hyfywedd datblygu ar gyfer yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ac yn ysgrifennu rhestr seilwaith ddrafft ac atodlen codi tâl ddrafft.

Mae Grŵp Tasg a Gorffen wedi ei sefydlu i gwmpasu'r posibilrwydd o gyflwyno Ardoll Seilwaith Cymunedol, fodd bynnag Cabinet y Cyngor piau'r penderfyniad ynghylch a fydd y Cyngor yn datblygu'r gwaith cwmpasu i'r cam nesaf. Os yw'r Cabinet yn penderfynu bwrw ymlaen â'r Ardoll Seilwaith Cymunedol, yna bydd y prosesau statudol canlynol yn berthnasol:

1. Ymgynghoriad ar yr Atodlen Codi Tâl Ddrafft Rhagarweiniol (6 wythnos)
2. Ystyried y sylwadau'n ffurfiol a gwneud addasiadau
3. Cyhoeddi Atodlen Ddrafft ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus (6 wythnos)
4. Cynnal Arolwg Ardoll Seilwaith Cymunedol (2/3 diwrnod ar y mwyaf)
5. Sicrhau cymeradwyaeth ffurfiol
6. Mabwysiadu a Chyhoeddi'r Atodlen

Mae Camau 1 a 2 bron wedi’u cwblhau. Mae’r gwaith o baratoi atodlen codi tâl drafft Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghonwy ar y gweill ar hyn o bryd, yn barod ar gyfer adolygiad cenedlaethol Ardoll Seilwaith Cymunedol yng Nghymru. Pan fydd canlyniadau’r adolygiad wedi’u cyhoeddi, bydd amserlen newydd yn cael ei llunio.

ASC Atodlen Codi Tal Ddrafft Rhagarweiniol

ASC Papur Cefndir 1 Asesu Seilwaith

Papur Cefndir ASC2 Adroddiad ynglŷn ag Asesu Hyfywedd

end content