Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

** Rydym yng Ngham 5 o’r broses ar hyn o bryd **

Wedi mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Hydref 2013, mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau fod y Cynllun yn dal i ateb y gofyn ac yn cael ei adolygu’n ffurfiol bob pedair blynedd. Dechreuodd adolygiad llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol, ym mis Hydref 2017.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Conwy - Newyddlen Ionawr 2020


Mae’r broses adolygu'n cynnwys sawl cam paratoi a bydd yn cael ei hysbysu gan nifer o ddogfennau wedi'u seilio ar dystiolaeth a phapurau pwnc.  Fel rhan o hyn, bydd y Cyngor hefyd yn paratoi Cytundeb Cyflawni, gan gynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau, yn nodi sut y bydd yn ymgynghori ac ymgysylltu'n llawn â chymunedau Conwy yn y broses. Ar bob cam bydd y Cyngor hefyd yn asesu effeithiau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Cynllun Datblygu Lleol drwy baratoi Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Arfarniad o Gynaliadwyedd integredig.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn destun Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy