Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Gwneud cais am Gymorth Busnes Llywodraeth Cymru

Gwneud cais am Gymorth Busnes Llywodraeth Cymru


Summary (optional)
Grantiau COVID-19 ar gyfer busnesau a gofrestrwyd i dalu ardrethi busnes ar eu heiddo yng Nghymru
start content

Grantiau Cymorth i Fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth i fusnesau a restrir ar y gofrestr ardrethi busnes.

Grant Ardrethi Busnes - Cwestiynau Cyffredin

Bydd y ddau gynllun grantiau yn berthnasol i eiddo a gofrestrwyd ar y Rhestr Ardrethu Annomestig Cenedlaethol ac a gofrestrwyd i dalu Ardrethi Busnes ar 20 Mawrth 2020. Gwnewch yn siŵr bod copi o’ch hawliad Ardrethi Busnes wrth law gennych pan fyddwch yn cyflwyno eich manylion ar gyfer taliad.


 

Manylion y ddau gynllun grantiau

Grant 1: Bydd grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hyn yn golygu busnesau mewn eiddo fel siopau, bwytai, caffis, sefydliadau yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, eiddo gwesteion a llety a llety hunanddarpar

Grant 2: Grant o £10,000 i bob busnes sy’n gymwys am ryddhad ardrethi i fusnesau bach (SBRR) yng Nghymru gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Sylwch fod y cyfyngiad eiddo lluosog sy’n berthnasol i Ryddhad Ardrethi Busnes hefyd yn berthnasol i’r grant hwn. Felly, bydd yr un trethdalwr  ond yn derbyn y grant ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol.

 

Cymorth de minimis

Mae’r grant hwn yn cael ei ddarparu i chi fel cymorth de minimis dan Reoliad y Comisiwn Ewropeaidd 1407/2013. Gallwch ddarganfod mwy yma:  ‘crynodeb am gymorth de minimis’.

Bydd grant a ddarperir i chi dan y cynllun hwn yn berthnasol os ydych wedi gwneud cais, neu’n bwriadu gwneud cais am gymorth yn y dyfodol o dan de minimis.

Gwerth y cymorth y byddwch yn ei dderbyn o dan y cynllun hwn fydd £10,000 neu £25,000, yn dibynnu ar ba grant sy’n gymwys i chi.

Byddwch angen datgan y swm hwn i unrhyw asiantaethau cymorth eraill sy’n gofyn i chi faint o gymorth de minimis rydych wedi ei dderbyn.  Ar gyfer dibenion Rheoliad de minimis, rhaid i chi gadw cofnod o’r grant am 3 blynedd o’r dyddiad y byddwch yn ei dderbyn.


Sut i wneud cais am Grant Ardrethi Busnes

Bydd Conwy yn ymdrechu i weinyddu’r grantiau hyn i chi yn awtomatig pan yn bosib. Fodd bynnag, efallai y byddwn angen mwy o fanylion cyn y gallwn brosesu eich grant. Cyn i chi gyflwyno eich manylion, gwnewch yn siŵr bod gennych eich cyfeirnod Ardrethi Busnes 9 digid (y cyfeirnod ar eich Hawliad Ardrethi Busnes) wrth law a chopi digidol o gyfriflen fanc fusnes ddiweddar (bydd hyn yn osgoi oedi gyda thaliadau). Gallwch dynnu llun o’ch cyfriflen gyda’ch ffôn symudol neu o’ch dyfais a gallwch ei llwytho i fyny. Nid oes angen i chi ddangos eich trafodion na balans eich cyfrif i ni.

*Ychwanegwch eich cod didoli fel un rhif heb unrhyw fylchau, heiffennau na linellau rhyngddynt.

Sylwch efallai y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth, yn ddibynnol ar y math o eiddo busnes, ar ôl i ni dderbyn eich manylion. Felly gwnewch yn siŵr bod y manylion yr ydych yn ei ddarparu ar y ffurflen gwe yn gywir.

DIWEDDARIAD: Ar 17 Ebrill 2020 cyhoeddodd Lywodraeth Cymru ganllawiau diwygiedig mewn perthynas â grantiau cymorth busnes ar gyfer llety hunanarlwyo. Mae’r canllawiau yn egluro na fydd perchnogion llety hunanarlwyo yn gymwys i dderbyn cymorth grant oni bai eu bod yn cwrdd â’r meini prawf canlynol:

  • Mae’n rhaid i'r llety hunanarlwyo ddarparu gwerth dwy flynedd o gyfrifon masnachu (y ddwy flynedd cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes)
  • Mae’n rhaid i’r llety hunanarlwyo fod wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
  • Mae’n rhaid i'r llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i'r perchennog (yr isafswm trothwy yw 50%)

  • Er ein bod ni’n gweithio cyn gynted ag y gallwn i edrych ar yr holl dystiolaeth sydd wedi’i chyflwyno, gofynnwn i chi gofio bod llawer iawn o dai llety hunanarlwyo yng Nghonwy. Diolch i chi am eich amynedd wrth i ni weithio drwy bob dim rydych wedi’i gyflwyno.

Gwnewch gais yma OS NAD yw'ch busnes wedi derbyn unrhyw gymorth sector cyhoeddus trwy gynllun Cymorth Gwladwriaethol de minimis dros y 3 blynedd diwethaf


Gwnewch gais yma os yw'ch busnes WEDI DERBYN unrhyw gymorth sector cyhoeddus trwy gynllun Cymorth Gwladwriaethol de minimis dros y 3 blynedd diwethaf

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich cais, byddem yn gwerthfawrogi i chi beidio â chysylltu â ni dros y
ffôn. Rydym yn deall yr heriau enfawr mae busnesau yn eu wynebu yng Nghonwy. Rydym yn gweithio mor galed ag y medrwn i sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch a byddwn yn gwneud eich taliad mor fua.


 

Rhyddhad Ardrethi Busnes

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Rhyddhad Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch newydd i gynorthwyo busnesau a effeithir gan yr argyfwng coronafeirws cyfredol.  Mae hyn yn ychwanegol at y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach.

Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £500,000 neu lai yn derbyn 100% o ryddhad ardrethi busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21.  

Os ydych yn gymwys am Ryddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch, bydd yn cael ei weithredu’n awtomatig.  Peidiwch â cheisio am hyn drwy ddefnyddio'r Ffurflen Grantiau uchod.

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Drwy gyflwyno eich cais am grant busnes, rydych yn cytuno i rannu eich gwybodaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru ac i’r Heddlu os oes achosion o dwyll.

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Asesu Refeniw a Budd-daliadau

Hysbysiad Preifatrwydd Llawn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cronfa Cadernid Economaidd


Os nad ydych yn gymwys am Grant Busnes, efallai eich bod yn gymwys am gymorth gan y Gronfa Cadernid Economaidd.  

Dewch o hyd i gymorth ariannol ar gyfer eich busnes yn ystod yr argyfwng Coronafeirws


Mae cymorth yn ystod yr argyfwng Coronafeirws (COVID-19) ar gael i gyflogwyr a’r hunangyflogedig. Efallai y byddwch yn gymwys am fenthyciadau, gostyngiadau treth a grantiau arian parod. Defnyddiwch yr adnodd canfod cymorth i fusnesau i weld pa gymorth sydd ar gael i chi a’ch busnes.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy