Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trethi Busnes Gostyngiadau Trethi Busnes (NNDR) Rhyddhad Trethi ar gyfer Eiddo a Feddiannir yn Rhannol

Rhyddhad Ardrethi Dewisol ar gyfer eiddo a feddiannir yn rhannol dan A44A Deddf Cyllid Llywodraeth Leol, 1988


Summary (optional)
Rhyddhad Ardrethi Dewisol ar gyfer eiddo a feddiannir yn rhannol
start content

Sut i gysylltu â ni os oes gennych chi gwestiwn ynglŷn â Threthi Busnes

Adran Ardrethi Busnes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
PO Box 1
Conwy
LL30 9GN

Rhif ffôn:(01492) 576609 E-bost: nndr.enquiries@conwy.gov.uk

Dan Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, gall busnes wneud cais am Ryddhad Dewisol dan Adran 44A os yw'r eiddo heb ei feddiannu dros dro - am gyfnod byr.  Mae’r Ddeddfwriaeth yn caniatáu i’r Cyngor gyflwyno cais i Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn gofyn am wahanu'r rhannau sydd wedi'u meddiannu ac heb eu meddiannu er mwyn gallu ystyried rhoi rhyddhad.

Rhaid gwneud cais ysgrifenedig a'i anfon dros e-bost i nndr.enquiries@conwy.gov.uk neu drwy'r post i'r Adran Ardrethi Busnes, Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU.  Dylech gynnwys cynllun o'r eiddo sy'n nodi'n glir y rhan sydd heb ei feddiannu y gwneir cais am ryddhad amdano.  Ar ôl i'r cais ddod i law, bydd Arolygydd Eiddo Conwy yn ymweld â’r eiddo i gadarnhau cywirdeb y cynllun a gyflwynwyd.  Mae gan y Cyngor hawl i dderbyn neu wrthod cais am Ryddhad A44A, ond os derbynnir y cais ar y cam hwn, gofynnir am Dystysgrif gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn dangos rhaniad Gwerth Ardrethol yr eiddo.

Gellir caniatáu Rhyddhad A44A yn yr achosion canlynol:

  • Os yw'r meddiant yn rhannol er mwyn hwyluso ail-leoli
  • Os yw'r meddiant yn rhannol oherwydd dirywiad dros dro mewn masnach
  • Os yw tân, llifogydd neu drychineb naturiol arall yn golygu na ellir defnyddio'r eiddo'n llawn

Nid yw ceisiadau ôl-weithredol na cheisiadau am eiddo tymhorol yn debygol o gael eu caniatáu.

end content