Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Clefyd Coed Ynn


Summary (optional)
Clefyd ffyngaidd yw clefyd coed ynn sydd yn lledaenu’n gyflym ar draws y wlad ac mae’n debygol o ladd y mwyafrif helaeth o’n coed ynn.
start content

Beth ydi clefyd coed ynn?


Ynn yw un o’r rhywogaethau coed mwyaf cyffredin yng Nghonwy, ac mae’n cefnogi amrywiaeth eang o infertebrata, adar a bywyd gwyllt arall.

Clefyd ffyngaidd yw clefyd coed ynn sydd yn lledaenu’n gyflym ar draws y wlad ac mae’n debygol o ladd y mwyafrif helaeth o’n coed ynn. Mae coed sydd wedi cael eu heintio yn troi’n frau wrth iddynt bydru ac fe allent ddisgyn heb rybudd.

Beth ydym ni’n ei wneud ynglŷn â’r mater?


Ni allwn reoli lledaeniad y clefyd – caiff sborau eu cario gan y gwynt ac maent yn cael eu lledaenu dros ardal eang – dim ond rheoli effaith y clefyd allwn ni wneud.

Rydym wedi dechrau archwiliadau penodol o goed ynn ar ein tir ac ar dir sydd drws nesaf i’r rhwydwaith priffyrdd mabwysiedig. Mae’r costau’n sylweddol ac yn debygol o fod yn llawer uwch na’n cyllidebau arferol.

Beth allwch ei wneud?


Os oes gennych chi goed ynn ar eich tir, fe ddylech fod yn ymwybodol o symptomau’r clefyd ac ystyried y risgiau sy’n gysylltiedig â choed yn pydru yn y dyfodol.  Mae canllaw defnyddiol ar gael ar wefan y Cyngor Coed.

Efallai y byddwch yn dymuno cael cyngor gan weithiwr coed cymwys sydd ag yswiriant.  Nid oes gan y Cyngor adnoddau i ddarparu’r cyngor yma. Dylech roi sylw penodol i goed ynn sydd â’r clefyd ar eich tir lle gallant beri risg i’r cyhoedd.

Beth fydd yn digwydd nesaf?


Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth i ni symud ymlaen â’n harolygon a’r gwaith sydd yn deillio o hynny. Byddwn hefyd yn rhoi gwybodaeth am beth, pryd a sut rydym ni’n bwriadu ailblannu i wneud yn iawn am y coed sydd yn debygol o gael eu colli.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy