Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Gyffredinol – Coed a Gwrychoedd


Summary (optional)
Fel arfer mae gwrychoedd, coed ac ati sy'n tyfu ar hyd ffiniau o fewn y briffordd a llwybrau troed yn eiddo i berchnogion tir cyfagos. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am reoli'n effeithiol y coed sy'n eu meddiant o fewn y Briffordd.
start content

Coed

Cyfrifoldebau'r Tirfeddiannwr

Mae perchnogion yn gyfrifol am goed a llystyfiant sy'n tyfu ar eu heiddo ac mae'n ddyletswydd arnynt i'w torri'n rheolaidd fel nad ydynt yn rhwystro'r defnydd o'r briffordd. Mae archwilio’r coed yn rheolaidd yn lleihau’r atebolrwydd am ddamweiniau.

Os na fyddwch yn cynnal eich coed, gwrychoedd a llystyfiant i safon dderbyniol, byddwn yn gofyn i chi wneud hynny. Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn ein galluogi i roi rhybudd i berchnogion tir i wneud gwaith cynnal ar goed a llystyfiant eraill sydd wedi tyfu ac ymestyn drosodd a all effeithio ar ddiogelwch y briffordd. Bydd perchnogion eiddo yn cael digon o amser i wneud y gwaith cyn cael rhybudd ffurfiol. Byddwn bob amser yn ceisio cydweithredu yn gyntaf cyn cymryd camau cyfreithiol.

Troedffyrdd - 2.1 metr. Dylid hefyd bod lle digonol i ganiatáu i gerddwyr, cadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn ac ati i fynd heibio yn ddiogel. 

Ffyrdd - 5.2 metr. Dylid cynnal yr uchder hwn i ganiatáu digon o le i gerbydau i gael mynediad, oni bai fod Gorchymyn Traffig yn cyfyngu ar faint neu uchder y cerbydau sy'n cael defnyddio ffordd benodol.

Coed marw neu sydd yn marw

Mae'n gyfrifoldeb ar y Cyngor i gadw priffyrdd ar agor a symud peryglon posibl megis coed marw neu rai sydd yn marw. Os yw'r tirfeddiannwr yn methu cymryd camau, dan amgylchiadau priodol gallai'r Cyngor symud y coed ac adfer y costau cysylltiedig gan y perchennog tir.

Mae’r rhan fwyaf o’r coed yn cael eu cynnal gan  wasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, ond mae lleoliadau penodol lle gallai coed o fewn troedffyrdd cyhoeddus, gael eu cynnal gan un o wasanaethau eraill y cyngor. 

Gellir cael gwybodaeth ynglŷn ag os yw coed neu goeden wedi eu diogelu gan y Gyfraith drwy Orchymyn Diogelu Coed (TPO) oddi wrth Wasanaethau Rheoleiddio'r Cyngor, Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn LL29 7AZ.

Rydym yn delio gyda:

 • canghennau wedi torri, yn hongian, wedi disgyn a changhennau isel
 • coed sydd wedi disgyn neu syrthio
 • coed sy'n rhwystro'r briffordd neu'r llwybr troed rhag defnydd arferol
 • coed sy'n rhwystro llinellau gwelededd mewn cyffyrdd
 • coed sy'n rhwystro goleuadau stryd, croesfannau, cerddwyr neu arwyddion priffyrdd
 • difrod a achosir gan wyntoedd uchel neu effeithiau cerbydau i goed sy’n eiddo i CBSC yn unig neu os oes perygl uniongyrchol i ddiogelwch

Mae yna nifer o broblemau sy'n ymwneud â choed nad oes yn rhaid i ni ddelio â nhw. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gostwng cysgodi gan goed ar dir neu anheddau cyfagos
 • clirio canghennau sy'n hongian dros geblau a gwifrau gwasanaethau
 • gostwng uchder coed, oni bai bod arbenigwr coed yn credu bod ei uchder yn beryglus
 • cynnal gwaith ar goed gan eu bod yn amharu ar signalau teledu neu radio
 • casglu dail ac adnoddau tebyg sy'n disgyn gan gynnwys sudd blodau, cennau cyll, ffrwythau, cnau, aeron a moch coed
 • Tocio coed er mwyn gwella golygfeydd

Gwrychoedd

Dan Ddeddf Priffyrdd 1980, efallai byddwn yn gofyn i chi dorri unrhyw wrychoedd sy'n dod ar y briffordd neu lwybr troed. Yn gyffredinol, gofynnwn i chi docio eich gwrychoedd yn ystod yr hydref a’r gaeaf i osgoi tarfu ar adar sy'n nythu a mamaliaid bach eraill sy'n bridio yn y gwrychoedd. Mae hyn yn unol â'r 'Cod Ymarfer Da ar gyfer Cynnal Priffyrdd'. Yn ystod y gwanwyn a'r haf efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi docio eich gwrychoedd os ydynt yn berygl i ddefnyddwyr y briffordd.

Pan fyddwch yn torri eich gwrychoedd mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn symud unrhyw doriadau sy'n syrthio ar y ffordd neu'r llwybr troed ar unwaith. Mae toriadau gwrychoedd sy'n cael eu gadael ar y ffyrdd yn beryglus ac fe allai pobl frifo a gall beicwyr ddioddef phynjar os yw'r drain yn mynd i'w teiars. Mae'n rhaid i chi hefyd symud unrhyw doriadau sy'n disgyn yn y ffosydd yn y ffordd, gripiau draeniau a gylïau ffyrdd (torrwch ymylon y ffordd i helpu gyda draenio).

Os nad ydych yn symud y toriadau efallai gwnawn hyn ein hunain a chodi tâl arnoch chi am wneud.

Cysylltwch â ni

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Blwch Post 1
CONWY
LL30 9GN

Riportio coeden ar-lein

Ffôn: 01492 575337

I ddarganfod mwy:

Coed a Gwrychoedd ar Ymylon Ffyrdd (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy