Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth Gyffredinol – Coed a Gwrychoedd


Summary (optional)
Fel arfer mae gwrychoedd, coed ac ati sy'n tyfu ar hyd ffiniau o fewn y briffordd a llwybrau troed yn eiddo i berchnogion tir cyfagos. Mae'r Cyngor yn gyfrifol am reoli'n effeithiol y coed sy'n eu meddiant o fewn y Briffordd.
start content

Coed

Cyfrifoldebau'r Tirfeddiannwr

Mae perchnogion yn gyfrifol am goed a llystyfiant sydd yn tyfu ar eu heiddo ac mae'n ddyletswydd arnynt i gadw'r rhain wedi eu torri fel nad ydynt yn rhwystro'r defnydd o'r briffordd. Mae archwilio’r coed yn rheolaidd yn lleihau’r atebolrwydd am ddamweiniau.

Os na fyddwch yn cynnal eich coed, gwrychoedd a llystyfiant i safon dderbyniol, byddwn yn gofyn i chi wneud hynny.  Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn ein galluogi i roi rhybudd i dir perchnogion i wneud gwaith cynnal ar goed a llystyfiant eraill sydd wedi cael tyfu a hongian drosodd a gallant effeithio ar ddiogelwch y briffordd. Bydd perchnogion eiddo yn cael digon o amser i wneud y gwaith cyn cael rhybudd ffurfiol. Ceisir cydweithredu yn gyntafbob amser cyn cymryd camau cyfreithiol.

Cliriad Uchder

Troedffyrdd - 2.1 metr. Dylid hefyd bod lle digonol i ganiatáu i gerddwyr, cadeiriau gwthio, cadeiriau olwyn ac ati i basio yn ddiogel h.y. torri llinell drwy ffiniau'r eiddo. 

Ffyrdd - oni bai bod Gorchymyn Traffig mewn grym yn cyfyngu ar faint neu uchder cerbydau sy'n cael defnyddio ffordd benodol, rhaid cadw cliriad uchder o 5.2 metr i ganiatáu cliriad digonol ar gyfer cerbydau y gellid disgwyl iddynt ddefnyddio'r ffordd i gael mynediad.

Coed marw neu sydd yn marw

Mae'n gyfrifoldeb ar y Cyngor i gadw priffyrdd ar agor a symud peryglon posibl megis coed marw neu rai sydd yn marw. Os yw'r tir feddiannwr yn methu cymryd camau, dan amgylchiadau priodol gallai'r Cyngor symud y coed ac adfer y costau cysylltiedig gan y perchennog tir.

Mae’r rhan fwyaf o’r coed yn cael eu cynnal gan  wasanaeth yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau, ond mae lleoliadau penodol lle gallai coed o fewn troedffyrdd cyhoeddus, gael eu cynnal gan wasanaeth arall o'r cyngor. 

Gellir cael gwybodaeth ynglŷn ag os yw coed neu goeden wedi ei diogelu gan y Gyfraith gyda Gorchymyn Diogelu Coed (TPO) oddi wrth Wasanaethau Rheoleiddio'r Cyngor, Coed Pella, Conwy Road, Bae Colwyn LL29 7AZ.

Rydym yn delio gyda:

 • canghennau wedi torri, yn hongian, wedi disgyn ac isel
 • coed sydd wedi disgyn neu gwympo
 • coed sydd yn rhwystro'r briffordd neu'r llwybr troed rhag defnydd arferol
 • coed sydd yn rhwystro llinellau golwg mewn cyffyrdd
 • coed sy'n rhwystro goleuadau stryd, croesfannau, cerddwyr neu arwyddion ffordd priffyrdd
 • difrod a achosir gan wyntoedd uchel neu effeithiau cerbydau i goed sy’n eiddo i CBSC yn unig neu os oes perygl uniongyrchol i ddiogelwch

Mae yna nifer o broblemau sy'n ymwneud â choed nad oes yn rhaid i ni ddelio â nhw. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • gostwng cysgodi gan goed ar dir neu anheddau cyfagos
 • clirio canghennau sydd yn hongian dros geblau a gwifrau gwasanaethau
 • gostwng uchder coed, oni bai bod arbenigwr coed yn credu bod ei uchder yn beryglus
 • cynnal gwaith ar goed gan eu bod yn amharu ar signalau teledu neu radio
 • casglu dail ac adnoddau tebyg sydd yn disgyn gan gynnwys sudd blodau, cennau cyll, ffrwythau, cnau, aeron a moch coed
 • Tocio coed er mwyn cael golygfa

Gwrychoedd

O dan Ddeddf Priffyrdd 1980, efallai byddwn yn gofyn i chi dorri unrhyw wrychoedd sy'n dod ar y briffordd neu lwybr troed.

Yn unol â'r 'Cod Ymarfer Da ar gyfer Cynnal Priffyrdd' gofynnwn i chi docio eich gwrychoedd yn ystod yr hydref a’r gaeaf i osgoi tarfu ar adar sy'n nythu a mamaliaid bach eraill sy'n bridio yn y gwrychoedd. Yn ystod y gwanwyn a'r haf efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi docio eich gwrychoedd os ydynt yn berygl i ddefnyddwyr y briffordd.

Pan fyddwch yn torri eich gwrychoedd mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn symud unrhyw doriadau sy'n syrthio ar y ffordd neu'r llwybr troed ar unwaith. Mae toriadau gwrychoedd sy'n cael eu gadael ar y ffyrdd yn beryglus ac fe allai pobl frifo a gall beicwyr ganfod eu hunain â phynjar os yw'r draeniau'n mynd i'w teiars. Mae'n rhaid i chi hefyd symud unrhyw doriadau sy'n disgyn yn y ffosydd yn y ffordd, gripiau draeniau a gylïau ffyrdd (torrwch yr ymylon i helpu gyda draenio’r ffordd).

Os nad ydych yn symud y toriadau efallai gwnawn hyn ein hunain a chodi arnoch chi am wneud.

Cysylltwch â ni

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Swyddfeydd Mochdre
Conway Road
Mochdre
LL28 5AB


Riportio coeden ar-lein

Ffôn: 01492 575337

I ddarganfod mwy:

Coed a Gwrychoedd ar Ymylon Ffyrdd (PDF)

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy