Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Diogelu


Summary (optional)
start content

Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf diamddiffyn ein cymdeithas.

Diogelu Plant / Diogelu Oedolion Diogelu


Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, ni waeth pwy ydynt neu beth yw eu hamgylchiadau.

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod. Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf diamddiffyn ein cymdeithas.

Diogelu Plant

Mae gennym ddyletswydd statudol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, yn unol â Deddf Plant 2004.

Mae’r canlyniadau allweddol ar gyfer gwella lles plant o'r dechrau i fod yn oedolion, yn cynnwys y gofyniad bod plant yn byw mewn amgylchedd diogel, a'u bod yn cael eu diogelu rhag niwed.

Mae gan Lywodraeth Cymru saith nod craidd o amgylch diogelu plant. Eu nod yw gwneud yn siŵr bod pob plentyn:

 •   yn cael dechrau da mewn bywyd
 •   yn cael amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu
 •   yn mwynhau'r iechyd gorau posibl, heb gamdriniaeth, erledigaeth a cham-fanteisio
 •   yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a diwylliannol
 •   yn cael eu clywed, eu trin â pharch, a bod eu hil a'u hunaniaeth ddiwylliannol yn cael eu cydnabod
 •   yn cael cartref diogel a chymuned sy'n cefnogi lles corfforol ac emosiynol
 •   Heb fod dan anfantais oherwydd tlodi.


Diogelu Oedolion

Mae gennym ddyletswydd statudol i atal a lleihau'r risg o niwed sylweddol i oedolion diamddiffyn rhag camdriniaeth neu fathau eraill o gamfanteisio. Rhaid i ni hefyd gynorthwyo unigolion i gynnal rheolaeth dros eu bywydau, ac wrth wneud dewisiadau gwybodus heb orfodaeth.

Mae oedolion sydd angen cymorth diogelu yn aml yn oedrannus ac yn fregus, yn byw ar eu pen eu hunain yn y gymuned, neu heb lawer o gymorth teuluol mewn cartrefi gofal. Maent yn aml yn bobl sydd ag anableddau corfforol neu ddysgu a phobl ag anghenion iechyd meddwl sydd mewn perygl o ddioddef niwed.

Mae diogelu oedolion yn cwmpasu chwe chysyniad allweddol:

 •   grymuso
 •   amddiffyn
 •   atal
 •   ymatebion cymesur
 •   partneriaeth
 •   atebolrwydd

Os ydych yn oedolyn diamddiffyn sy'n dioddef camdriniaeth neu esgeulustod, neu os ydych yn pryderu bod oedolyn diamddiffyn yn, neu efallai’n profi camdriniaeth neu esgeulustod, dywedwch wrthym am y peth. Dewch i wybod sut i ddweud wrthym am amheuaeth o gam-drin neu esgeuluso oedolion.

Llywodraeth Cymru - Diogelu

Gwasanaethau cymdeithasol i blant yn ystod y pandemig COVID-19: canllawiau

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy