Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhoi gwybod am Blentyn mewn Perygl


Summary (optional)
start content

Gwneud ymholiad

Os dymunwch wneud ymholiad, neu os ydych chi’n pryderu ynglŷn â diogelwch plentyn, cysylltwch â ni da chi ar 01492 575111 yn ystod oriau swyddfa (Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm) neu 0300 123 3079 unrhyw adeg arall.

Fel arall, gallwch lenwi ffurflen atgyfeirio a’i he-bostio i dyletswydd@conwy.gov.uk

Gall unrhyw un sy’n pryderu am blentyn sy'n byw yng Nghonwy ffonio ein gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant. Rydyn ni’n derbyn galwadau oddi wrth rieni, aelodau o’r teulu, ffrindiau a chymdogion, a phobl fel athrawon, ymwelwyr iechyd a meddygon. Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid inni ddarganfod a oes angen ein cymorth ar blant i’w cadw’n ddiogel.

Mae gwahanol fathau o gam-drin neu esgeulustod:

  • Cam-drin corfforol - taro neu slapio, cael y feddyginiaeth anghywir ar bwrpas, cloi neu glymu yn rhywle, neu orfodi i fwyta.
  • Cam-drin rhywiol - cyffwrdd neu gusanu diangen, gorfodi i gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, gorfodi i wylio pornograffi, treisio, cael rhywbeth (e.e. anrhegion neu arian) o ganlyniad i berfformio gweithredoedd rhywiol nad oedd unigolyn wedi neu fethu ei ganiatáu.
  • Cam-drin emosiynol - bygwth, ddim yn cael unrhyw ddewisiadau, bwlio, gadael ar eu pen eu hunain yn fwriadol am amser hir, poenydio.
  • Cam-drin ariannol – arian neu eiddo personol yn cael ei gymryd, twyllo allan o fudd-daliadau, rhywun yn benthyca arian heb ei dalu yn ôl, bwlio i adael i bobl eraill ddefnyddio cardiau credyd neu sieciau.
  • Esgeulustod – ddim yn cael digon i fwyta neu yfed, gadael mewn dillad budur neu wlyb, cael y feddyginiaeth anghywir, neu ddim yn cael meddyginiaeth o gwbl, rhywun ddim yn galw meddygneu nyrs pa fo angen cymorth.
  • Cam-drin gwahaniaethol - anwybyddu credoau crefyddol, gwneud sylwadau neu jôcs am anabledd, hil neu rywioldebunigolyn, peidio â darparu bwyd i fodloni anghenion deietegol.
  • Cam-drin domestig - camdriniaeth a gyflawnir gan rywun sy'n, neu sydd wedi bod yn aelod o'r teulu neu'n bartner agos.
  • Caethwasiaeth modern - pan orfodir unigolyn i weithio am ddim, gall gyflogwr eu rheoli neu eu perchnogi, neu eu symud o wahanol ardaloedd neu dramor.

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr ynglŷn ag amddiffyn plant

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth fydd yn digwydd pe byddai rhywun yn sôn wrthym fod angen help ar eich plentyn i gadw’n ddiogel. Ar y tudalennau hyn fe gewch wybodaeth am ein gweithdrefnau amddiffyn plant.

Cwynion, canmoliaeth a sylwadau ynglŷn â Gofal Cymdeithasol i blant

Rydyn ni’n awyddus iawn i glywed barn pobl am ein gwasanaeth. Os oes gennych chi unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu ganmoliaeth, fe fyddai’n braf clywed oddi wrthoch.  Gallwch ddweud eich dweud drwy fynd i’r dudalen Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau ar ein gwefan, neu gallwch siarad â’ch Gweithiwr Cymdeithasol.

Hyfforddiant

Os ydych chi'n chwilio am hyfforddiant Amddiffyn Plant neu Ddiogelu, ewch i wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru i weld pa gyrsiau sydd ar gael.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy