Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni: Yr Effaith ar Blant a Theuluoedd


Summary (optional)
start content

Dyddiadau

 • 2024:  3 Mehefin
 • 2025:  9 Ionawr

Manylion y cwrs

 • Amser:  9:30am tan 4:30pm
 • Lleoliad:  Coed Pella, Bae Colwyn
 • Gwasanaethau targed:  Lles Cymunedol, Tîm Anabledd, Cefnogi Teuluoedd ac Ymyrraeth, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaethau a Gomisiynir, Tîm Pobl Ddiamddiffyn, Gofalwyr Maeth, Glan yr Afon
 • Grŵp targed:  Byddai’r cwrs hwn yn fuddiol i holl weithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, gan gynnwys:  Gofalwyr Maeth, Gweithwyr Cymdeithasol (yn arbennig y rhai yn eu 3 blynedd cyntaf o ymarfer), Gweithwyr Ymyriad Teuluol, staff preswyl

Nodau ac amcanion y cwrs

Gall rhieni sy’n defnyddio alcohol a chyffuriau eraill fod yn rhieni digon da, ond gall camddefnyddio sylweddau gan rieni achosi niwed difrifol i blant ar bob cam o’u bywydau, o’u beichiogi hyd at eu datblygiad fel oedolion.  Bydd y cwrs hwn yn helpu ymarferwyr i asesu ac ymyrryd.

Cynnwys y cwrs:

 • Myfyrio ar ein gwerthoedd mewn perthynas â defnyddio cyffuriau
 • Ai defnyddio, defnyddio mewn ffordd broblemus ynteu gaethiwed sydd dan sylw?
 • Gwahanol gyffuriau a’r hyn y maent yn ei wneud
 • Sut y gallai effeithiau’r cyffuriau hyn amharu ar dasgau rhianta
 • Sut y gallai hyn effeithio ar blant ar bob cam o’u datblygiad
 • Beth y gallwn ni ei wneud i helpu

Am wybodaeth bellach, neu os ydych wedi archebu lle ar y cwrs a heb dderbyn hysbysiad i fynd, cysylltwch â’r Tîm Gweinyddol Datblygu’r Gweithlu a Dysgu.  Peidiwch â mynd i unrhyw gwrs oni bai’ch bod wedi derbyn hysbysiad yn cadarnhau bod lle i chi oherwydd mae’n bosibl y bydd y digwyddiad yn llawn.

end content