Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 7 Rhagfyr 2017, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y mewnosodwyd gan adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu dirymu’r penderfyniad gwreiddiol a wnaed ar 8 Rhagfyr 2016 i godi premiwm Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/2019.

Yn ychwanegol mae’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad newydd yn rhoi 12 mis o rybudd ymlaen llaw i wneud cais am bremiwm o 25% ar anheddau a ddiffinnir fel Ail Gartrefi a 100% o bremiwm ar anheddau a ddiffinnir fel Tai Gwag Hirdymor – tai sydd wedi bod yn wag am gyfnod di-dor o flwyddyn. Bydd y premiymau hyn yn daladwy o 1 Ebrill 2019 yn amodol ar gynnal trafodaethau pellach i asesu goblygiadau ehangach y premiymau, a darpariaethau tai fforddiadwy a phriodol yn fwy cyffredinol.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy