Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Rhoi gwybod am blentyn mewn perygl


Summary (optional)
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gyfrifol am arwain a chydlynu gwasanaethau diogelu plant yn y sir. Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion, Heddlu Gogledd Cymru, asiantaethau iechyd, meddygon, ymwelwyr iechyd ac asiantaethau eraill.
start content

Ydych chi'n poeni am blentyn?

Os ydych chi'n poeni am unrhyw blentyn ac yn credu efallai eu bod yn dioddef esgeulustod, camdriniaeth neu greulondeb, cysylltwch â:

Gwasanaethau Cymdeithasol Conwy

 • Yn ystod oriau swyddfa* ffôn 01492 575111
 • y tu hwnt i oriau swyddfa ffôn 01492 515777

*Oriau swyddfa 8.45am hyd 5.15pm

Neu llenwch y ffurflen atgyfeirio atodedig:

Os yw’r plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch yr Heddlu ar 999.

Pryd mae plentyn mewn perygl?

Dylech gysylltu â ni os ydych yn teimlo bod angen diogelu plentyn.  Os ydych yn teimlo bod plentyn yn dioddef niwed, esgeulustod neu gam-driniaeth, gallwn ymchwilio a gweithredu i ddiogelu’r plentyn.


Gall cam-drin fod ar sawl ffurf. Dyma rai enghreifftiau o bob categori o gamdriniaeth ac esgeulustod:

 • Cam-drin corfforol taro, rhoi gormod o feddyginiaeth neu ddim digon, ataliaeth ormodol neu gosbau amhriodol;
 • Cam-drin emosiynol/seicolegol bygwth niweidio neu amddifadu, rheoli drwy orfodaeth, bychanu, sarhad geiriol neu hiliol, ynysu neu dynnu’n ôl o wasanaethau neu rwydweithiau cefnogol, bod yn dyst i gamdriniaeth pobl eraill.
 • Cam-drin rhywiol annog neu orfodi plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol, p’un a yw’r plentyn neu berson ifanc yn ymwybodol ei fod yn digwydd neu beidio. Gall hyn gynnwys cyswllt corfforol, cael rhyw a gweithredoedd rhywiol eraill megis cynnwys plentyn wrth edrych ar ddeunydd pornograffig neu’i gynhyrchu neu wylio gweithgarwch rhywiol, neu annog plant i ymddwyn mewn ffyrdd rhywiol amhriodol.
 • Cam-drin ariannol ni fydd y categori hwn mor berthnasol i blant, ond gallai’r arwyddion gynnwys methu â bodloni anghenion gofal a chymorth y ceir taliadau uniongyrchol ar eu cyfer; neu gwynion fod eiddo personol ar goll.
 • Esgeulustod methu â bodloni anghenion sylfaenol yn gorfforol, emosiynol a seicolegol fel bod tebygolrwydd o amharu ar iechyd neu ddatblygiad y plentyn.

Gall cam-drin fod ar sawl ffurf, gan gynnwys:

 • Cam-drin corfforol: e.e. taro, ysgwyd, llosgi neu sgaldio, gwenwyno bwriadol, mygu neu niweidio plentyn yn gorfforol mewn unrhyw ffordd arall.
 • Cam-drin emosiynol: e.e. dweud wrth blentyn eu bod yn ddiwerth neu’n ddigariad, yn eu bychanu, achosi iddynt deimlo'n ofnus, neu ofyn iddynt wneud rhywbeth nad yw'n rhesymol ar gyfer eu hoedran.
 • Cam-drin Rhywiol: e.e. annog neu orfodi plentyn i gymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol amhriodol.  Gall hyn gynnwys cyswllt corfforol neu ddangos deunydd pornograffig i blentyn.
 • Esgeulustod: e.e. methu darparu digon o fwyd, cynhesrwydd, diogelwch, sylw meddygol, addysg neu ysgogiad meddyliol

Nid oes rhaid i chi roi eich enw, ond mae'n help mawr i ni os ydych yn gwneud hynny.  Os yw'n well gennych, ni fyddwn yn rhoi eich enw i'r plentyn a'i deulu.

Nid oes angen i chi wybod popeth am y plentyn a'r hyn sy'n digwydd. Mae'r ffaith eich bod yn poeni, neu'n teimlo nad yw rhywbeth yn iawn, yn ddigon.

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy