Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Grantiau Busnes COVID Ionawr 2022

Grantiau Busnes COVID Ionawr 2022


Summary (optional)
start content

Mae'r Grant Trethi Annomestig a Grant Brys Cymorth Busnes Dewisol bellach ar gau.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Gronfa Argyfwng i Fusnesau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu gyda chymorth llif arian a’u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan y Prif Weinidog yn ei gyhoeddiad ar 22 Rhagfyr 2021

Bydd y grant hefyd yn cefnogi busnesau’r gadwyn gyflenwi ar gyfer y pedwar sector sy’n gallu dangos effaith berthnasol o fwy na 40% o ostyngiad mewn trosiant i’w mentrau o ganlyniad i’r cyfyngiadau ychwanegol.

O ran llety hunanddarpar, ni fydd yr eiddo hyn yn gymwys ar gyfer y grant os na fodlonir un o’r meini prawf canlynol:
 • Mae’r eiddo hunanddarpar ar gyfer 30 o bobl neu fwy, neu
 • Mae’r llety hunanddarpar yn cael ei ddosbarthu fel canolfan addysg awyr agored
Sylwch fod y newid hwn wedi'i weithredu gan Lywodraeth Cymru ac nid oes gan yr Awdurdod Lleol unrhyw ddisgresiwn dros y penderfyniad hwn.


Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant - bydd Busnesau’n gymwys i ymgeisio am gyllid drwy un o’r ddau gynllun yn unig,  ni all busnesau wneud cais am y grant Ardrethi Annomestig a’r Grant Dewisol. 

Ni all y grant a roddir fod yn fwy na’r refeniw a grëir bob blwyddyn.

Cynllun 1 - Grant Cronfa Fusnes Frys Ardrethi Annomestig

Bydd y cynllun hwn yn cau i gofrestriadau / ceisiadau am 5pm ar 14 Chwefror 2022

 • Grant A:
  Taliad grant ariannol o £2,000 i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden â hereditamentau cymwysedig Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach.Bydd yr un trethdalwr ond yn derbyn y grant ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol sydd â hereditamentau gyda gwerth ardrethol £12,000 a llai.

 • Grant B:
  Taliad grant ariannol o £4,000 i fusnesau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden sydd â hereditamentau gyda gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. 

 • Grant C:
  Taliad grant ariannol o £6,000 i fusnesau lletygarwch sydd â hereditamentau gyda gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £500,000. 

Ar gyfer pob busnes, rhaid i’r hereditamentau’r fod ar y rhestr ardrethi NDR ar 1 Medi 2021 ac mae’n rhaid i’r talwr ardrethi fod wedi bod ym meddiant yr eiddo ar 30 Tachwedd 2021.

Rhaid bod busnes hefyd wedi bod yn mynd ati i fasnachu a chynhyrchu refeniw gwerthiant hyd at 13.12.21 er mwyn bod yn gymwys.

Ar gyfer y meini prawf cymhwysedd llawn, darllenwch y Ddogfen Canllawiau Grant Dewisol Brys Cymorth i Fusnesau (dolen PDF)

Os yw'ch Busnes yn gymwys ac wedi'i gofrestru ar gyfer cyfraddau annomestig (gan gynnwys y rhai sy'n derbyn rhyddhad Cyfradd Busnesau Bach) bydd y Grant Cyfraddau Annomestig ar agor i'w wneud ar 13 Ionawr am 12pm.

Cynllun 2 - Grant Dewisol Cronfa Frys i Fusnesau

Yn agor ar gyfer ceisiadau am hanner dydd, dydd Mercher Ionawr 19eg 2022
Bydd y cynllun hwn yn cau i gofrestriadau / ceisiadau am 5pm ar 14 Chwefror 2022


Mae'r gronfa hon wedi'i chynllunio i gefnogi busnesau nad oes ganddynt eiddo neu nad ydynt yn gymwys I wneud cais ar gyfer y Grant Ardrethi Annomestig (NDR). 

Ni allwch ac ni ddylech wneud cais am y grant hwn os ydych yn gymwys i gael grant NDR.

 • Grant A:
  Taliad grant arian parod o £1,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu, hamdden neu gadwyn gyflenwi gysylltiedig nad ydynt yn cyflogi unrhyw un ar wahân i'r perchennog, ac nad oes ganddynt eiddo. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol.    

 • Grant B:
  Taliad grant arian parod o £2,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu, hamdden neu  gadwyn gyflenwi gysylltiedig sy'n cyflogi staff trwy PAYE (yn ogystal â'r perchennog). Mae hyn yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol. 

Diffinnir busnesau cadwyn gyflenwi fel busnes sy’n cynhyrchu 60% neu fwy o’i refeniw gwerthiant o fusnesau y mae’r cyfyngiadau’n effeithio’n uniongyrchol arnynt ac nad yw wedi bod yn ofynnol iddynt gau ond mae’r cyfyngiadau a roddwyd ar waith wedi effeithio’n sylweddol ar eu trosiant. Mae effaith sylweddol yn golygu gostyngiad o >40% ym mis Rhagfyr 2021 ac Ionawr 2022 o gymharu â Rhagfyr 2019 ac Ionawr 2020 (neu gyfnod o ddau fis tebyg os nad oedd y busnes yn masnachu ym mis Rhagfyr 19 Ionawr 20).

At ddiben y grant dewisol hwn, diffinnir busnesau Manwerthu nad ydynt wedi’u lleoli mewn mangre yn yr un modd â’r rheini â mangreoedd busnes a fyddai fel arfer yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi fel y nodir yma https://businesswales.gov.wales/cy/ardrethi-annomestig-rhyddhad-ardrethi-manwerthu-hamdden-lletygarwch-yng-nghymru-2021-22. Ar gyfer y cynllun hwn bydd yr un cymhwyster yn berthnasol er na fydd ymgeiswyr yn talu ardrethi busnes.

Os ydych chi'n unig fasnachwr, yn hunangyflogedig, yn yrrwr tacsi neu'n fusnes cymwys heb eiddo neu os nad ydych yn gymwys i wneud cais am y cyfraddau annomestig, bydd y grant Dewisol Brys yn agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos honno sy'n dechrau Ionawr 17eg.

Ar gyfer y meini prawf cymhwysedd llawn, darllenwch y Ddogfen Canllawiau Y Gronfa Argyfwng Busnes – Grant Dewisol (dolen PDF)

end content