Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus


Summary (optional)
Mae angen i unrhyw un sy'n cadw anifail a ddiffinnir fel un peryglus gael ei drwyddedu o dan Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 gan y Cyngor.
start content

Bwriad y drwydded yw diogelu iechyd a lles yr anifail a sicrhau ei ddiogelwch a diogelwch pobl
eraill. Enghreifftiau o anifeiliaid gwyllt peryglus yw:

  • Rhai mathau o fwncïod
  • Nadroedd gwenwynig ac ymlusgiaid peryglus eraill
  • Baedd gwyllt
  • Estrys ac emiwod

Efallai y bydd angen i anifeiliaid hybrid neu wedi’u croesfridio gael trwydded, yn dibynnu ar ba mor bell yw'r anifail o'i hynafiad gwyllt Gweler y rhestr lawn o anifeiliaid y mae arnoch angen trwydded ar eu cyfer.

Sut i wneud cais

I wneud cais am drwydded anifeiliaid gwyllt peryglus, cysylltwch â ni yn uniongyrchol.

Ffioedd

Mae cais / adnewyddu trwydded anifail gwyllt yn costio £155 (gyda chostau adroddiad milfeddygol ychwanegol ar draul yr ymgeisydd).  Unwaith y rhoddir trwydded, mae'n ddilys am 2 flynedd a rhaid ei hadnewyddu cyn y dyddiad dod i ben.   

Cymhwyster

Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi eu hanghymhwyso rhag:

  • Cadw sefydliad bridio cŵn
  • Cadw siop anifeiliaid anwes
  • Cadw sefydliad anifeiliaid
  • Cadw anifeiliaid

Bydd angen i ymgeisydd am drwydded ystyried a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gweithgaredd trwyddedig arfaethedig. Dylent gysylltu â'r adran gynllunio i drafod a fydd angen caniatâd. Gall yr awdurdod lleol wrthod neu ohirio penderfyniad am gais am drwydded nes y penderfynir ar y mater cynllunio.

Dogfennau Ategol

Amherthnasol

Prosesu ac Amserlenni

Bydd archwiliad yn cael ei wneud gan swyddog awdurdod lleol o fewn 28 diwrnod o dderbyn y cais.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn y graddfeydd amser hyn, cysylltwch â ni. 

Nid yw caniatâd dealledig yn berthnasol felly mae'n rhaid i'ch cais gael ei brosesu gan yr awdurdod cyn y gellir ei ganiatáu.

Ni all unrhyw un fod yn berchen ar anifail gwyllt peryglus heb gael trwydded yn gyntaf.

Deddfwriaeth ac Amodau

Rhaid i ymgeiswyr a deiliaid trwydded fodloni gofynion Deddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 ac amodau cysylltiedig.

Ceisiadau ac Apeliadau sydd wedi methu

Os yw’r drwydded yn cael ei gwrthod, gellir apelio i'r llys ynadon a all roi pa bynnag gyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau.

Rhoi gwybod am broblem

Os oes gennych unrhyw gwynion neu ymholiadau ynghylch anifail gwyllt peryglus, anfonwch e-bost at animal.licensing@conwy.gov.uk

end content