Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Cyllid Ewropeaidd ac Allanol Cronfa Fuddsoddi Strwythurol Ewrop – 2014 - 2020

Cronfa Fuddsoddi Strwythurol Ewrop – 2014 - 2020


Summary (optional)
start content

Yn ystod 2014 - 2020 bydd Cymru’n elwa o bron i £2bn o gyllid o Gronfeydd Buddsoddi Strwythurol Ewrop (ESIF), a fydd yn cefnogi twf economaidd a swyddi drwy:

  • Ymchwil ac arloesi
  • Gallu Mentrau Bach a Chanolig eu maint i Gystadlu
  • Ynni cynaliadwy ac effeithlonrwydd ynni
  • Cysylltedd a Datblygu Trefol
  • Trechu Tlodi drwy Gyflogaeth Gynaliadwy
  • Sgiliau ar gyfer Twf
  • Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Pobl Ifanc

Yng Nghymru, rheolir y cronfeydd hyn gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).

Mae Conwy’n rhan o raglen ranbarthol Gorllewin Cymru a’r Cymoedd, sy'n cwmpasu 15 ardal awdurdod lleol yng Ngogledd a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Mae'r rhaglen yn cynnwys cyllid o ddwy Gronfa Fuddsoddiad Strwythurol Ewropeaidd:

  • Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF)
  • Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF)

Bydd Cymru hefyd yn elwa o ystod o raglenni ariannu Ewropeaidd eraill sy'n cwmpasu Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF). Yng Nghonwy, ceir mynediad i hyn trwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig.

Mae’r Fframwaith Flaenoriaethu Economaidd yn ddogfen allweddol i gyd-fynd â’r rhaglenni hyn a datblygu unrhyw brosiectau. 

Syniadau sy’n cael eu datblygu a gweithrediadau a gymeradwywyd

Mae WEFO yn cyhoeddi rhestr o weithrediadau sydd wedi eu cymeradwyo a rhai sydd ar y cam cynllunio busnes. Mae'r rhain yn cael eu diweddaru bob mis. 

Gwneud Cais am Gyllid

Mae canllawiau ar gael ar wefan WEFO os ydych yn ystyried gwneud cais am arian.

ERDF Port RGB  ESF Port RGB

end content