Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Cyngor Pleidleisio ac Etholiadau Ynglŷn ag Etholiadau Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd


Summary (optional)
start content

Mae Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn atebol am sut mae trosedd yn cael ei daclo yn ardal yr heddlu.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl a Heddlu Gogledd Cymru i gyfrif ar eich rhan, a bydd yn goruchwylio sut yr eir i’r afael â throseddau yng Ngogledd Cymru ac anelu at sicrhau bod yr Heddlu yn darparu gwasanaeth da.

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 2 Mai 2024

Yng Ngogledd Cymru bydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cael ei ethol i gynrychioli preswylwyr chwe sir / bwrdeistref sirol.  Mae hyn yn cynnwys ardaloedd y Cynghorau canlynol:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Swyddog Canlyniadau Lleol ym mhob ardal sy’n gyfrifol am drefnu a darparu’r bleidlais i’r etholwyr yn ei ardal.   Ar gyfer ardal bleidleisio Conwy, y Swyddog Canlyniadau Lleol yw Rhun ap Gareth, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu

 • Mae Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu yn gyfrifol am gynnal etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu mewn ardal benodol.
 • Mae Ian Bancroft, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, wedi’i benodi yn Swyddog Canlyniadau ar gyfer gogledd Cymru yn etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 2024.  Bydd holl hysbysiadau ffurfiol yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Wrecsam.  Ewch i Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gael mwy o wybodaeth (gwefan allanol).

Hysbysiadau

Pwy sy’n sefyll yn yr etholiad? 

 • Mae manylion yr ymgeiswyr sy’n sefyll yn yr etholiad hwn ar gael ar wefan Dewis Fy NghHTh o 10 Ebrill 2024 neu drwy ffonio 0300 1311323.

Dyddiadau pwysig

Pleidleisio

I bleidleisio mewn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throsedd mae'n rhaid i chi fodloni’r gofynion canlynol:

 • Wedi cofrestru i bleidleisio.
 • Yn 18 oed neu hŷn ar ddiwrnod y bleidlais.
 • Yn ddinesydd Prydeinig, yn ddinesydd Gwyddelig, y Gymanwlad. Yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd neu’n ddinesydd tramor sydd wedi derbyn caniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu’n unigolyn nad oes arno angen caniatâd o’r fath.
 • Ddim yn destun anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio.

Prawf Adnabod i Bleidleisio

 • Os ydych chi’n pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio bydd arnoch chi angen dangos prawf adnabod gyda llun i bleidleisio yn yr etholiad. Am fwy o wybodaeth am y mathau o brofion adnabod a ellir eu defnyddio ewch i Prawf Adnabod i Bleidleisio.
end content