Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwaith cyfredol


Summary (optional)
Amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn
start content

2021 – Ffordd y Rotari i Splash Point

£6.075 miliwn (Cronfa Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru) a £3 miliwn (Cronfa Cludiant Lleol Llywodraeth Cymru)

Mae’r gwaith hwn yn targedu’r rhan o’r promenâd sydd yn y perygl mwyaf o gwympo – y rhan ddwyreiniol rhwng Ffordd y Rotari a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn).

Disgwylir y bydd y gwaith yn para am oddeutu 12 -18 mis, a bydd yn cynnwys:

  • Adeiladu’r 370m cyntaf o’r gwrthglawdd creigiau i warchod y morglawdd a’r promenâd (sy’n cael ei alw’n ‘revetment’ yn Saesneg)
  • Ymestyn y geuffos bresennol yn Splash Point drwy’r gwrthglawdd newydd
  • Amddiffyn arllwysfa ddŵr Dŵr Cymru o dan y gwrthglawdd newydd
  • Llwyfan pysgota yn Splash Point
  • Gwella strwythurau mynediad i’r traeth
  • Gwella mynediad dros y grwynau creigiau presennol ar y traeth

Mae’r rhan fwyaf o’r gwelliannau yn y cam hwn yn cael eu gwneud ar ochr traeth y morglawdd, gan ddarparu’r lefel gyntaf o amddiffyniad. Mewn camau yn y dyfodol, rydym yn bwriadu codi uchder y promenâd a gwneud gwelliannau iddo.

Tarfu a chau ffyrdd

Mae’r gwaith hwn yn waith peirianneg sylweddol, ac mae angen offer a pheiriannau mawr ar ei gyfer, gan gynnwys craeniau, peiriannau turio ar draciau a lorïau dympio. Dim ond wrth gau’r rhan hon o’r promenâd yn llwyr y gallwn ni wneud hyn yn ddiogel. Bydd y ffordd a’r llwybr teithio llesol o Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) at Ffordd y Rotari ar gau drwy gydol y cyfnod pan fydd y gwaith yn cael ei wneud. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra i drigolion lleol, ymwelwyr, cerddwyr a beicwyr.

Mapiau gwyriad (PDF)

Os oes gennych bryderon am y gwaith hwn, cysylltwch â Mandy Evans, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Griffiths ar mandy.evans@alungriffiths.co.uk neu ffoniwch 0330 041 2185.

Cofrestrwch ar wefan gymunedol y contractwr i gael diweddariadau rheolaidd:

community.alungriffiths.co.uk/oldcolwyncoastaldefence

Diweddariad – Ebrill 2022

Mae dros 40,000 o dunelli o greigiau a deunyddiau wedi’u mewnforio o chwareli Gogledd Cymru. Mae hyn wedi galluogi tîm y prosiect i adeiladu tua 200m o’r gwrthglawdd creigiau 370m o hyd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer cam hwn y gwaith.

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, byddwn yn dechrau gweithio ar byst y seiliau ar gyfer codi dau set newydd o risiau mynediad i’r traeth a phlatfform pysgota dynodedig.

Mae’r grisiau mynediad concrid pwrpasol a rhannau o’r wal eisoes wedi cyrraedd. Mae gan rhai o’r unedau concrid sydd wedi’u rhag-gastio arwyneb â gwead arbennig i hybu cynefinoedd bywyd gwyllt y môr.

Rydym wedi gwneud cais llwyddiannus am y caniatâd cynllunio a’r trwyddedau morol y byddwn eu hangen i orffen adeiladu’r cynllun cyfan, ar gyfer camau nesaf y gwaith.

Cwestiynau Cyffredin

Beth ydych chi’n ei wneud?

Rydym yn gosod gwrthglawdd creigiau o flaen y promenâd presennol o ffordd y Rotari i’r man a elwir yn Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn). Bydd y gwrthglawdd creigiau hwn yn cael ei godi i uchder y promenâd presennol. Pan fydd cyllid ar gael ar gyfer y camau nesaf byddwn yn codi uchder y gwrthglawdd creigiau eto i’r lefel angenrheidiol ac yn codi lefel y promenâd o ddau fetr.

Fel rhan o’r gwaith byddwn hefyd yn ychwanegu grisiau i ganiatáu mynediad i’r traeth a llwyfan pysgota.

Sut mae'n gweithio?

Bydd y gwrthglawdd creigiau yn helpu i amddiffyn gwaelod wal y môr rhag cael ei thanseilio. Bydd hefyd yn amsugno egni'r tonau yn ystod stormydd, gan olygu y bydd y tonnau’n rhai llai o faint gan leihau pwysau ar y morglawdd Fictoraidd.

Pam ein bod yn gwneud y gwaith yma?

Mae gwaith yn hanfodol er mwyn cryfhau'r amddiffynfeydd môr Fictoraidd ar bromenâd Hen Golwyn. Bydd hyn yn diogelu’r promenâd, y llwybr beics cenedlaethol, prif garthffos Hen Golwyn, yr A55 a’r pontydd rheilffyrdd. Heb y gwaith hwn, mae tebygolrwydd uchel y byddai angen cau’r promenâd am gyfnod amhenodol ar ôl storm arw.

Pryd fydd y gwaith wedi’i orffen?

Bydd gwaith ar y cam cyntaf yn cymryd 12 i 18 mis, o’i ddechrau ym mis Mai 2021. Mae gennym ni bellach gyllid ar gyfer y cam nesaf o waith, ac rydym yn disgwyl i hwnnw ddechrau yn haf 2022 neu gyn gynted ag mae’r gwaith presennol wedi’i orffen.

Ai gwaith trwsio dros dro yn unig yw hwn?

Na. Mae’r gwaith hwn yn gam mawr cyntaf tuag at wneud gwelliannau i’r amddiffynfeydd arfordirol a’r promenâd yn Hen Golwyn. Mae’r cynllun wedi ei gynllunio i fod yn un parhaol ac i ffitio i mewn gyda chamau diweddarach rhwng Porth Eirias a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn). Mae’n cynlluniau ar gyfer camau eraill yn y dyfodol yn cynnwys codi lefel y prom a’r ffordd.

A fyddwn yn gallu gweld y môr o hyd neu gael mynediad at y traeth?

Byddwch. Yn ystod y cam hwn o’r gwaith bydd y gwrthglawdd creigiau’n cael ei godi i’r un lefel â’r morglawdd bresennol, er mwyn diogelu rhan fwyaf bregus y prom. Mae’r promenâd o Splash Point (ger Bwâu Bae Colwyn) i Borth Eirias yn 1.3 cilomedr (0.8 milltir) o hyd, felly byddwch yn dal i allu gweld y môr a mynd i’r traeth o weddill y prom.

Pam eich bod chi’n gwneud y gwaith hwn os nad oes gennych chi gyllid ar gyfer y cynllun yn ei gyfanrwydd?

Mae'n rhaid i ni amddiffyn promenâd Hen Golwyn rŵan. Fel arall, mae tebygolrwydd uchel y byddai angen cau’r promenâd am gyfnod amhenodol ar ôl storm arw. Rydym yn parhau i chwilio am gyllid ar gyfer y camau sydd angen eu cyflawni yn y dyfodol. Bydd cael cynlluniau ac amcangyfrif manwl o gostau o gymorth gyda hyn, ac yn golygu y gellir cychwyn y gwaith yn gynt pan fyddwn yn derbyn cyllid.

A fydd modd i gerddwyr a beicwyr barhau i ddefnyddio’r promenâd?

Na fydd. Ni fydd modd i gerddwyr a beicwyr barhau i ddefnyddio’r rhan o’r promenâd fydd ar gau yn ystod y gwaith adeiladu oherwydd y cerbydau a pheiriannau adeiladu mawr fydd yno. Mae llwybr amgen i gerddwyr ar hyd y llwybr uwch dros y ffordd i’r promenâd, a fydd ar agor pryd bynnag y bo’n bosib. Bydd beicwyr a cherbydau'n cael eu dargyfeirio ar hyd ffyrdd lleol eraill. Bydd mynediad i’r traeth wedi’i gyfyngu pan fo’r gwaith yn cael ei wneud. 

Sut fydd yn edrych? Oes modd i mi weld argraff arlunydd?

Bydd y gwrthglawdd creigiau yn debyg i beth sydd eisoes yn ei le ar ben dwyreiniol y prom, ger Bwâu Hen Golwyn. Gallwch weld cynlluniau a dyluniadau ar gyfer y cynllun cyffredinol ar y dudalen Y Cynllun Cyffredinol.

Pam na allwn ni gael mwy o dywod?

Rydym wedi gallu ychwanegu tywod at y traeth ar yr ochr fwyaf cysgodol, i’r gorllewin o Borth Eirias. Pe baem yn rhoi tywod yn y rhan rhwng Porth Eirias a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn), byddai’n cael ei golli’n llawer cynt nag sy’n digwydd yn rhan warchodol y bae, felly dydy hyn ddim yn gwneud synnwyr yn economaidd.

O le daw’r creigiau ar gyfer y gwrthglawdd?

Bydd y rhan fwyaf o’r creigiau yn dod o chwarel Penmaenmawr, ond mae’n bosib y byddwn yn defnyddio ffynonellau pellach i ffwrdd os na fydd digon ar gael.

Pam wnaeth y gwaith ar y gwrthglawdd cerrig stopio yn 2021?

Mae angen cerrig arfogaeth sy'n pwyso rhwng 3 a 6 tunnell yr un ar gyfer y gwaith i amddiffyn arfordir Hen Golwyn. Mae’r gwaith yn cynnwys cyfnodau o flastio a storio pentyrrau yn y chwarel, a chyfnodau o osod y cerrig ar y traeth.

Cyn dechrau ar y gwaith, roedd ein contractwr yn disgwyl i’w chwarel gyflenwi ddewisedig allu cynhyrchu nifer y cerrig a oedd yn angenrheidiol ar gyfer y prosiect. Roedd hyn yn seiliedig ar gofnodion ac allbynnau hanesyddol y chwarel. Roedd y cerrig a gafwyd o’r gwaith blastio dechreuol a wnaethpwyd yn y chwarel ym mis Mehefin yn llawer llai addas na’r disgwyl. Nid oedd y chwarel yn gallu cynyddu ei gweithrediadau blastio nes bo’r holl gerrig eraill wedi’u prosesu a’u gwerthu i wneud lle ar gyfer mwy.

Er mwyn lleihau effaith diffyg arenillion y chwarel ddewisedig, mae ein contractwr wedi ymchwilio i ddefnyddio ffynonellau lleol eraill yng ngogledd Cymru. Cyn defnyddio’r cerrig eraill hyn, roedd rhaid iddynt gael eu profi a’u dadansoddi’n drylwyr i wneud yn siŵr eu bod yn gadarn ac yn addas i amddiffyn yr arfordir.

Mae ein contractwr wedi trefnu bod y gwaith yn ail-ddechrau cyn gynted ag sy'n bosibl. Cafodd peiriannau ac offer eu symud oddi ar y prom er mwyn cadw costau i lawr tra bod ein contractwr yn disgwyl am y cyflenwad nesaf o gerrig.Yna cafodd y rhain eu symud yn ôl i’r safle gyda threfniadau cludo yn cael eu gwneud i gynaeafu, prosesu a chludo’r cerrig o nifer o chwareli.

Dechreuodd y gwaith et oar y safle ym mis Rhagfyr 2021. 

Bydd y gwaith ar y cynllun hwn yn cymryd 12 i 18 mis, o’r dyddiad dechrau ym mis Mai 2021.

end content