Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Camau'r dyfodol


Summary (optional)
Amddiffynfeydd Arfordirol Hen Golwyn
start content

Oherwydd yr anawsterau i sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun yn ei gyfanrwydd, bydd y prosiect hwn yn cael ei gwblhau fesul cam ar wahân.

Sut rydym yn blaenoriaethu


Rydym wedi asesu’r risg ar hyd ffrynt Hen Golwyn fel y gallwn flaenoriaethu’r gwaith.  Y rhan ddwyreiniol rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn) sydd yn y peryg mwyaf o gwympo, felly byddwn yn blaenoriaethu’r rhan hon cyn y rhan orllewinol rhwng Rotary Way a Phorth Eirias.

Mae’r cynllun yn cynnwys codi’r promenâd, fel yr ydym eisoes wedi ei wneud ar y rhan ym Mae Colwyn o Borth Eirias i’r ciosg Horizon Shine.  Bydd hyn yn helpu i rwystro dŵr môr rhag dod drosodd i’r promenâd yn ystod stormydd.  Yn gyntaf rhaid i ni adeiladu gwrthglawdd creigiau ar ochr arall wal y môr, gan y bydd hyn yn cefnogi ac yn gwarchod y promenâd uwch.

Diweddariadau

Mawrth 2023


Hyd yma, rydym wedi sicrhau tua £17 miliwn o gyllid grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cynllun amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn.

Gyda’r cyllid hwn, rydym wedi canolbwyntio ar y flaenoriaeth o adeiladu a gwella amddiffynfeydd arfordirol ar hyd y darn mwyaf diamddiffyn, rhwng Rotary Way a Splash Point (ger Bwâu Hen Golwyn).  Mae hyn yn cynnwys:

  • 720 metr o wrthglawdd cerrig
  • Codi 720 metr o’r promenâd a’r briffordd
  • Gwneud mân welliannau i fan cyhoeddus y promenâd ar hyd 720 metr
  • 2 set newydd o risiau mynediad i’r traeth
  • 1 platfform pysgota
  • Ymestyn 2 geuffos


Unwaith y bydd hyn wedi’i gwblhau, bydd y rhan hon o’r promenâd yn cael ei hailagor ac ni ddylai fod angen cau’r rhan hon yn y dyfodol.

Bydd mwy o welliannau i’r promenâd ac amddiffynfeydd arfordirol i’w gwneud rhwng Rotary Way a Phorth Eirias pan fyddwn wedi sicrhau mwy o gyllid. Bydd hyn yn cynnwys ramp hygyrch a grisiau mynediad i’r traeth, codi’r promenâd a gwneud gwelliannau i’r man cyhoeddus.

Nid oes gennym amserlenni ar gyfer cyllid eto ac nid ydym yn gwybod pryd bydd y gwaith sy’n weddill yn cael ei gwblhau.

Rydym wedi cyflwyno ceisiadau cyllid grant i Lywodraeth Cymru, er mwyn ceisio cyllid pellach ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24.

Gorffennaf 2022


Rydym ni wedi cael mwy o gyllid gan Lywodraeth Cymru i barhau â gwaith amddiffyn yr arfordir o Splash Point (wrth Fwâu Bae Hen Golwyn) at Rotary Way.  Bydd hyn yn caniatáu i ni adeiladu 350m arall o’r gwrthglawdd creigiau a chodi’r promenâd i’w amddiffyn rhag cynnydd yn lefelau’r môr.

Rydym ni’n disgwyl dechrau’r gwaith yn haf 2022, cyn gynted ag y mae’r gwaith presennol wedi’i gwblhau.

Bydd y gwaith hwn yn cymryd hyd at 18 mis i’w gwblhau.

Mawrth 2022


Rydym wedi cael caniatâd cynllunio a thrwyddedau morol ar gyfer yr holl waith sy’n weddill ar yr amddiffynfa arfordirol.  Rydym yn parhau i chwilio am y cyllid sy’n weddill i’n galluogi ni i gwblhau’r cynllun cyfan.

Ionawr 2022


Rydym wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer yr holl waith amddiffyn yr arfordir a gwelliannau i’r promenâd a mannau cyhoeddus sy’n weddill ar Bromenâd Hen Golwyn.

end content