Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Dweud eich dweud – Amddiffynfa Arfordirol Hen Golwyn


Summary (optional)
Dweud eich dweud ar y gwelliannau i’r amddiffynfa arfordirol a’r promenâd, yn ogystal â’r mannau cyhoeddus ar Bromenâd Hen Golwyn.
start content

Rydym yn paratoi cais cynllunio newydd ar gyfer yr holl waith amddiffyn yr arfordir a gwelliannau i’r promenâd a mannau cyhoeddus sy’n weddill ar Bromenâd Hen Golwyn.

Cawsom ganiatâd cynllunio yn y gorffennol ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn 2020 a’r gwaith cyfredol sy’n mynd rhagddo yn 2021 a 2022, y cawsom gyllid ar ei gyfer.

Mae’r ceisiadau presennol hyn (0/46896 a 0/48546) yn ein caniatáu ni i adeiladu rhan o gynllun amddiffynfa arfordirol Hen Golwyn. Er mwyn i ni gwblhau’r cynllun, mae arnom ni angen cyflwyno cais cynllunio ar gyfer gweddill y gwaith. Mae’r cynllun lleoliad yn amlygu’r ardaloedd sydd â chaniatâd cynllunio yn barod a’r ardaloedd sydd arnom ni angen caniatâd ar eu cyfer er mwyn gwneud y gwaith yn y cynlluniau newydd hyn rydym ni’n ymgynghori yn eu cylch.

Rhagor o wybodaeth am Bromenâd Hen Golwyn

Beth yw’r cynigion?

Rydym yn bwriadu gwella'r amddiffynfeydd arfordirol drwy:

  • Ymestyn y gwrthglawdd cerrig o Rotary Way i Borth Eirias i amddiffyn y morglawdd Fictoraidd
  • Codi uchder y promenâd i amddiffyn yn erbyn lefelau uwch y môr yn sgil newid hinsawdd
  • Codi’r gwrthglawdd cerrig i gyd-fynd ag uchder newydd y promenâd


Rydym yn bwriadu gwella’r mynediad i’r traeth drwy:

  • Ddarparu ramp hygyrch a mynediad â grisiau i’r traeth trwy’r gwrthglawdd cerrig


Bydd y gwaith yn amddiffyn y morglawdd a'r isadeiledd hanfodol y tu ôl iddo rhag bygythiad parhaus y môr a lefelau newid hinsawdd derbyniol.

Wrth gynnal gwaith i’r amddiffynfeydd arfordirol, hoffem wneud gwelliannau i'r promenâd er mwyn sicrhau buddion ehangach y cynllun.

Fel rhan o'r cynigion yr ydym yn ymgynghori arnynt, rydym hefyd yn ystyried gwaith ychwanegol, megis:

  • gwell cyfleusterau i feicwyr a cherddwyr
  • rhoi wynebau newydd
  • seddi ac ystafelloedd dosbarth awyr agored
  • Gwella’r goleuadau stryd

 
Mae'r cynigion yn rhoi'r cydbwysedd gorau o ddarpariaeth parcio, beicio ac i gerddwyr, drwy sicrhau diogelwch y cyhoedd, gydag opsiynau ar gyfer chwarae a hamdden, yn ogystal â mannau picnic ac eistedd.

Fe gewch chi’r cyfle rŵan i weld y cynlluniau a rhoi sylwadau cyn i ni gyflwyno cais cynllunio.

Y camau nesaf

Byddwn yn adolygu’r holl sylwadau ac o bosib yn gwneud newidiadau i’r dyluniad yn seiliedig ar y rhain.

Yna disgwyliwn gyflwyno'r cais cynllunio ar ddechrau mis Rhagfyr.

Dim ond os yw’r Cyngor yn llwyddo i sicrhau cyllid y bydd y gwaith yn cychwyn ar y camau olaf hyn o amddiffynfeydd arfordirol Hen Golwyn.

Mae derbyn caniatâd cynllunio perthnasol i gwblhau’r gwaith sydd ar ôl i’w wneud yn ein rhoi mewn sefyllfa dda i sicrhau cyllid. Mae hyn yn golygu y bydd gennym gynllun wedi’i lunio’n gyflawn gyda chaniatâd cynllunio, yn barod i’r gwaith ddechrau.  

Rydym yn dal i archwilio pa gyllid sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a ffynonellau ariannu eraill. Yn dibynnu ar y mathau o gyllid y gall y Cyngor eu sicrhau, mae’n bosibl y bydd angen i ni adolygu'r dyluniad i sicrhau bod yr holl elfennau yn fforddiadwy.

 

end content