Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhoi sylw ar Gais Cynllunio


Summary (optional)
Gall unrhyw un wrthwynebu, cefnogi neu roi sylw ar gais cynllunio.
start content

Mae'r rhan fwyaf o geisiadau’n caniatáu cyfnod o 21 diwrnod er mwyn gwneud sylwadau. Mae unrhyw lythyrau, deisebau, gwrthwynebiadau, negeseuon e-bost, ffacs neu sylwadau a ddaw i law ynglŷn ag unrhyw gais cynllunio ar gael i bobl eraill eu gweld ar-lein trwy chwilio ar ein cyfleuster chwilio am gais cynllunio ar-lein.

Gallwch ond gyflwyno eich sylwadau, gwrthwynebiadau a chefnogaeth, trwy e-bost neu'n ysgrifenedig. Nid ydym yn derbyn sylwadau dienw neu dros y ffôn. 

Rhaid i sylwadau gynnwys:

 • Dyddiad
 • Eich enw a chyfeiriad
 • Rhif y cais
 • Cyfeiriad y safle

Sut ydw i'n gwrthwynebu, yn cefnogi neu’n rhoi sylwadau ar gais cynllunio?    

 • E-bost - gallwch anfon eich sylwadau atom: cynllunioplanning@conwy.gov.uk
 • Yn ysgrifenedig - Os ydych yn dymuno postio eich sylwadau atom, dyfynnwch rif y cais yn glir (yn y fformat 0/#####) a’i gwneud yn glir i ni a ydych yn gwrthwynebu, yn cefnogi neu’n rhoi sylwadau ar gais. Dylid anfon llythyrau i’r cyfeiriad canlynol:

Rheoli Datblygu
PO Box 1
CONWY
LL30 9GN

Beth allaf roi sylwadau arnynt?

Bydd yr holl sylwadau a dderbyniwn am gais cynllunio yn cael eu hystyried, ond dim ond materion cynllunio sy’n cael eu hystyried. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Ein polisïau cynllunio a gynhwysir yn y   
 • Dogfennau Polisïau Llywodraeth Cymru fel Polisi Cynllunio Cymru/Nodiadau Cyngor Technegol.
 • Egwyddor - Os ydych yn teimlo bod union natur y cynnig yn amhriodol ac na ddylid newid defnydd y tir/eiddo.     
 • Edrych drosodd - Byddai'r cynnig yn arwain at edrych dros ardaloedd a oedd yn breifat cyn hynny.
 • Cysgodi - Byddai uchder neu agosrwydd y datblygiad yn golygu y byddai cysgodi afresymol.
 • Aflonyddu - Byddai amhariad annerbyniol ar ffurf niwsans sŵn, aflonyddwch cyffredinol, arogl ac ati.
 • Ymyrraeth ormesol - Mae maint y gwaith yn golygu bod yr eiddo/adeilad yn cael effaith ormesol ar ardaloedd cyfagos/tai.
 • Anghydnaws - Os bydd y dyluniad a/neu ymddangosiad y datblygiad, ei faint a'i ddefnydd, yn golygu ei fod yn edrych yn anghydnaws â’r hyn sydd o’i gwmpas.
 • Diogelwch Priffyrdd - Efallai y bydd y datblygiad yn arwain at effaith sylweddol ar ddiogelwch ffyrdd, parcio, troi, a gwelededd.
 • Cadwraeth Hanesyddol - Effaith ar leoliad cyffredinol adeiladau rhestredig neu ardaloedd cadwraeth     
 • Bywyd Gwyllt - Effaith ar fywyd gwyllt lleol a choed a warchodir

Materion na ystyrir fel arfer:

 • colli golygfa/agwedd
 • cyfamodau neu gytundebau sifil rhwng perchnogion tir  
 • materion personol sy'n ymwneud â'r ymgeisydd penodol
 • anghydfodau perchnogaeth tir (Er enghraifft, nid yw gwrthwynebiadau y bydd datblygiad yn ymwthio ar dir rhywun arall neu dorri amod yng ngweithredoedd yr eiddo preifat yn faterion cynllunio.)     
 • anghydfodau ynghylch ffiniau
 • a yw'r gwaith wedi dechrau
 • newidiadau i werthoedd tir/eiddo
 • sŵn adeiladu

Cyhoeddi Sylwadau

Er mwyn cydymffurfio â'i rwymedigaethau statudol, rhaid rhoi unrhyw sylwadau ysgrifenedig a wnewch ar gais ar y gofrestr gyhoeddus. Mae rheoliadau yn caniatáu i'r wybodaeth ganlynol fod ar gael ar-lein ac efallai y bydd yn bosibl felly y bydd eich enw a'ch cyfeiriad ar gael drwy borwyr rhyngrwyd.

 • bydd eich sylwadau, eich enw a chyfeiriad yn ffurfio rhan o'r dogfennau cais cynllunio.
 • ni fydd sylwadau dienw a 'chyfrinachol' yn cael eu hystyried.
 • bydd eich sylwadau yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan yn cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad.
 • er mwyn diogelu ich data personol, byddwn yn cael gwared ar unrhyw lofnod, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn cyn ei gyhoeddi.

Ni fydd y Cyngor yn ystyried, na chyhoeddi (fel y bo’n briodol), sylwadau sydd yn ddifenwol, hiliol neu’n anweddus, neu sydd yn cynnwys gwybodaeth bersonol sensitif (er enghraifft, materion sy’n berthnasol i iechyd, oedran neu gefndir unigolion neu fanylion personol unrhyw blant sydd yn preswylio mewn annedd benodol). Pan mae sylwadau yn cynnwys sylwadau anaddas, ni fydd yn cyhoeddi’r sylw hwnnw. Fel eithriad, ac yn ôl ei ddisgresiwn, bydd yn cyhoeddi rhan o’r sylw ond yn tynnu’r sylwadau anaddas. Lle bo’r Cyngor yn ystyried bod sylwadau yn cynnwys sylwadau anaddas, bydd fel arfer yn hysbysu'r unigolyn a gyflwynodd y sylw hwnnw, ond ni fydd yn gwahodd rhagor o sylwadau os yw hyn yn achosi oedi wrth benderfynu ar y cais cynllunio.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy