Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynnig Gofal Plant Cymru


Summary (optional)
Gwybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant Cymru.
Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng: 01/09/2016 – 31/3/2018
start content

Coronafeirws

Strategaeth ar gyfer profi’r cyhoedd yn gyffredinol ac olrhain lledaeniad y coronafeirws yng Nghrymu

Gwybodaeth am sut i wneud cais am brawf Covid-19 os oes gennych symptomau

 

childcarelogo2018Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Môn i ddatblygu Cynnig Gofal Plant Cymru i blant 3 a 4 oed i rieni sy’n gweithio, ac yn byw yn Sir Conwy.

Beth yw'r cynnig?

 • Gall plant sy'n gymwys gael hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ogystal â’r 10 awr sy'n cael ei ddarparu'n barod gan y Cyfnod Sylfaen bob wythnos. Sylwer: fe all rhai ysgolion neu leoliadau yng Nghonwy gynnig mwy na 10 awr Cyfnod Sylfaen. Bydd yr oriau ychwanegol hyn yn rhan o’r cynnig 30 awr. Ydych wedi gwneud cais am eich Addysg Blynyddoedd Cynnar Cyfnod Sylfaen? www.conwy.gov.uk/cyllidiblant3oed.
 • Bydd eich plentyn yn gallu cael hyd at 30 awr o ofal plant am ddim yn ystod tymor yr ysgol a 9 wythnos o’r gwyliau.
 • Gallwch ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’ch amgylchiadau, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen.
 • Bydd plant sy’n gymwys yn gallu manteisio ar y cynnig tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau addysg lawn amser.

Dyddiadau ar gyfer cymhwyso a gwneud ceisiadau:

Dyddiad GeniCymwys i’r Cynnig o:Ceisiadau ar Agor:
01/09/2016 – 31/03/2017

01/09/2020 Ar agor 10/08/2020
01/04/2017 – 31/08/2017

Cyn gynted fydd eich cais wedi prosesu Ar agor 01/09/2020
01/09/2017 – 31/12/2017

04/01/2021 Ar agor 09/11/2020
01/01/2018 – 31/03/2018

12/04/2021 Ar agor 22/02/2021
01/04/2018 - 31/08/2018 01/09/2021 Ar agor 07/06/2021Pwy sy’n gymwys?

Rydych yn gymwys am ofal plant am ddim:

 • Os yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad at Addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser
 • Os ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
 • Os ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

*Sylwer, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, fe all hawlio 30 awr effeithio ar rai o’r budd-daliadau rydych yn eu cael ar hyn o bryd. Er enghraifft:

 • Yr elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Gofal plant di-dreth a Thalebau Gofal Plant
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor

Sut i wneud cais?

Os ydych yn gymwys, lawrlwythwch a llennwch y ffurflen gais:


RHAID i chi ddychwelyd y ffurflen trwy e-bost i gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

Sylwch – os na fyddwch yn anfon yr holl ddogfennau rydym eu hangen, bydd eich cais yn cael ei oedi.

Ar hyn o bryd nid yw’n bosibl anfon y ffurflen gais trwy’r post.

Byddwn yn dweud y canlyniad wrthych dros e-bost o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais.

Bydd eich gofal plant am ddim yn dechrau ar ôl i chi gael eich llythyr cadarnhau – ni allwn ôl-ddyddio eich cais.

Mae’n rhaid i chi ddangos eich llythyr cadarnhau i’ch darparwr gofal plant i ddangos eich bod yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

Dod o hyd i Ofal Plant

Eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i ofal plant sy’n cwrdd â’ch anghenion. Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ddarparu manylion ynghylch gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch â:

E-bost: Plant.children@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 577850

Crynodeb o'r Cynnig (PDF)

Cwestiynau Cyffredin gan Rieni

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i ddarparu’r cynnig 30 awr.

Cwestiynau Cyffredin gan Ddarparwyr


Dweud eich dweud ar ofal plant – y cynnig i Gymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy