Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynnig Gofal Plant Cymru


Summary (optional)
Ar gael ar draws Bwrdeistref Sirol Conwy gyfan o Ionawr 2019
Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng: 01/09/2014 – 31/12/2015
start content

Coronavirus

Taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru i barhau hyd yn oed os na fydd plant yn bresennol yn sgil ynysu rhag coronafeirws

childcarelogo2018Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Môn i ddatblygu’r Cynnig Gofal Plant Cymru i blant 3 a 4 oed rhieni sy’n gweithio, ac yn byw yng Ngyngor Conwy.

Beth yw'r cynnig?

 • Gall plant sy'n gymwys gael yr hawl i hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ychwanegol at y 10 awr o Addysg Feithrin sy'n cael ei ddarparu'n barod. Sylwer: fe all rhai ysgolion / lleoliadau yng Nghonwy gynnig mwy na 10 awr Cyfnod Sylfaen. Bydd yr oriau ychwanegol hyn yn ffurfio rhan o’r cynnig 30 awr.
 • Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau'r ysgol, gall rhieni dderbyn hyd at 30 awr o ofal plant.
 • Gall rhieni ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Addysg Feithrin.
 • Gall rhieni wirio cymhwysedd oedran eu plentyn drwy ddefnyddio’r tabl isod. Mae’r cynnig ar gael hyd at y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Dyddiad GeniCymwys i'r Cynnig o:Ceisiadau ar Agor:
01/09/2015 - 31/12/2016 Nawr Ar agor
01/01/2017 - 31/03/2017 20/04/2020 24/02/2020
01/04/2017 - 31/08/2017 01/09/2020 25/05/2020
01/09/2017 - 31/12/2017 04/01/2021 02/11/2020

 

 

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys am ofal plant am ddim, rhaid i chi gwrdd â’r meini prawf cymhwyster isod:

 • Mae eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad i Addysg Feithrin ran-amser
 • Yr ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
 • Yr ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

*Sylwer, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau unigol, fe all hawlio 30 awr effeithio ar rai o’r budd-daliadau rydych yn eu cael yn bresennol. Er enghraifft:

 • Yr elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Gofal plant di-dreth / Talebau Gofal Plant
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor

Sut i wneud cais?

Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod gallwch gyflwyno cais drwy gwblhau'r ffurflen gais:


Gallwch un ai brintio a’i phostio i'r cyfeiriad sydd wedi ei nodi ar waelod y ffurflen, neu anfon drwy e-bost i
gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

Swyddfa Ty Cegin wedi cau am y cyfnod nesaf - unrhyw ymholiadau brys cysylltwch drwy e-bostCynniggofalplant@gwynedd.llyw.cymru neu 07980937518

Y rhieni sy’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant sy’n cwrdd â’u hanghenion; fodd bynnag, gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ddarparu manylion ynghylch gofal plant sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â:

Plant.children@conwy.gov.uk
Ffôn: 01492 577850

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i ddarparu’r cynnig 30 awr.

Crynodeb o'r Cynnig (PDF)

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i ddarparu’r cynnig 30 awr.


Dweud eich dweud ar ofal plant – y cynnig i Gymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy