Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cynnig Gofal Plant Cymru


Summary (optional)
Gwybodaeth am gymhwysedd a sut i wneud cais am y Cynnig Gofal Plant Cymru.
Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer plant cymwys gyda dyddiad geni rhwng: 01/09/2016 – 31/12/2017
start content

Coronafeirws

Strategaeth ar gyfer profi’r cyhoedd yn gyffredinol ac olrhain lledaeniad y coronafeirws yng Nghrymu

Gwybodaeth am sut i wneud cais am brawf Covid-19 os oes gennych symptomau

 

childcarelogo2018Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Môn i ddatblygu Cynnig Gofal Plant Cymru i blant 3 a 4 oed i rieni sy’n gweithio, ac yn byw yn Sir Conwy.

Beth yw'r cynnig?

 • Gall plant sy'n gymwys gael hyd at 20 awr o ofal plant sy'n cael ei gyllido gan y Llywodraeth yn ystod tymor yr ysgol, yn ogystal â’r 10 awr sy'n cael ei ddarparu'n barod gan y Cyfnod Sylfaen bob wythnos. Sylwer: fe all rhai ysgolion neu leoliadau yng Nghonwy gynnig mwy na 10 awr Cyfnod Sylfaen. Bydd yr oriau ychwanegol hyn yn rhan o’r cynnig 30 awr.
 • Bydd eich plentyn yn gallu cael hyd at 30 awr o ofal plant am ddim yn ystod tymor yr ysgol a 9 wythnos o’r gwyliau.
 • Gallwch ddewis unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig sydd yn addas i’ch amgylchiadau, boed yn y sir neu’r tu allan, trwy gytuno gyda’r darparwr a’r awdurdod lleol. Nid oes rhaid i’r gofal plant gael ei roi gan yr un darparwr â’r ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen.
 • Bydd plant sy’n gymwys yn gallu manteisio ar y cynnig tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed pan fyddant yn dechrau addysg lawn amser.

Dyddiadau ar gyfer cymhwyso a gwneud ceisiadau:

Dyddiad GeniCymwys i’r Cynnig o:Ceisiadau ar Agor:
01/09/2016 – 31/03/2017

01/09/2020 Ar agor 10/08/2020
01/04/2017 – 31/08/2017

Cyn gynted fydd eich cais wedi prosesu Ar agor 01/09/2020
01/09/2017 – 31/12/2017

04/01/2021 Ar agor 09/11/2020
01/01/2018 – 31/03/2018

12/04/2021 Ar agor 22/02/2021Pwy sy’n gymwys?

Rydych yn gymwys am ofal plant am ddim:

 • Os yw eich plentyn yn 3 neu 4 oed ac yn gallu cael mynediad at Addysg Cyfnod Sylfaen rhan-amser
 • Os ydych yn byw yng Ngwynedd, Môn neu Conwy
 • Os ydych yn gweithio ac yn ennill yr hyn sy’n cyfateb i o leiaf 16 awr ar y cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol; neu eich bod yn derbyn budd-daliadau gofal penodol

Newid i’ch incwm oherwydd Covid-19

Os yw eich incwm wedi newid o ganlyniad i Covid-19, rydych dal yn gymwys os gallwch ddarparu prawf eich bod yn cwrdd â’r amodau enillion yn Ionawr a Chwefror 2020.

Byddwn wedyn yn ail-edrych os ydych dal yn gymwys ar ddiwedd mis Hydref. Byddwch yn cael cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos (TEP) gan ddechrau ar 1 Tachwedd cyn belled:

 • Nad yw eich incwm yn dal i gwrdd â’r gofynion ar gyfer y cynnig
  NEU
 • Nad oes disgwyl i’ch incwm gwrdd â’r gofynion o 1 Tachwedd.

Bydd cyllid yn dod i ben ar ddiwedd y cyfnod eithrio dros dro, oni bai bo’ch incwm yn cwrdd â’r gofynion.

*Sylwer, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, fe all hawlio 30 awr effeithio ar rai o’r budd-daliadau rydych yn eu cael ar hyn o bryd. Er enghraifft:

 • Yr elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith
 • Credyd Cynhwysol
 • Gofal plant di-dreth a Thalebau Gofal Plant
 • Budd-dal Tai
 • Gostyngiad Treth y Cyngor

Sut i wneud cais?

Os ydych yn gymwys, lawrlwythwch a llennwch y ffurflen gais:


RHAID i chi ddychwelyd y ffurflen trwy e-bost i gofalplant30awr@gwynedd.llyw.cymru

Sylwch – os na fyddwch yn anfon yr holl ddogfennau rydym eu hangen, bydd eich cais yn cael ei oedi.

Ar hyn o bryd nid yw’n bosibl anfon y ffurflen gais trwy’r post.

Byddwn yn dweud y canlyniad wrthych dros e-bost o fewn 20 diwrnod gwaith o dderbyn eich cais.

Bydd eich gofal plant am ddim yn dechrau ar ôl i chi gael eich llythyr cadarnhau – ni allwn ôl-ddyddio eich cais.

Mae’n rhaid i chi ddangos eich llythyr cadarnhau i’ch darparwr gofal plant i ddangos eich bod yn gymwys ar gyfer y cynnig hwn.

Dod o hyd i Ofal Plant

Eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i ofal plant sy’n cwrdd â’ch anghenion. Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy ddarparu manylion ynghylch gofal plant sydd ar gael yn eich ardal. Cysylltwch â:

E-bost: Plant.children@conwy.gov.uk

Ffôn: 01492 577850

Crynodeb o'r Cynnig (PDF)

Cwestiynau Cyffredin gan Rieni

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant

Bydd angen i ddarparwyr gofal plant gofrestru gyda Thîm Addysg Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Conwy i ddarparu’r cynnig 30 awr.

Cwestiynau Cyffredin gan Ddarparwyr


Dweud eich dweud ar ofal plant – y cynnig i Gymru

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy