Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Tai a Digartrefedd - Datgloi Potensial Conwy

Tai a Digartrefedd - Datgloi Potensial Conwy


Summary (optional)
start content

HHlogoMae diwallu anghenion tai yn Sir Conwy yn dod yn fwyfwy anodd a’r disgrifiad gorau o’r sefyllfa yw "argyfwng tai".

Mae Strategaeth Tai Lleol Conwy 2018-23 yn datgan mai ein gweledigaeth yw i bobl yng Nghonwy gael mynediad at lety fforddiadwy, priodol ac o safon dda sy’n gwella ansawdd eu bywydau. Rydym eisiau adeiladu mwy na thai, rydym eisiau creu cymunedau cynaliadwy y mae pobl yn falch o’u galw yn gartref.

Canlyniad 4 yng Nghynllun Corfforaethol 2022-27: Mae gan bobl yng Nghonwy fynediad at lety fforddiadwy ac addas o safon uchel sy’n gwella safon eu bywyd. 

Oherwydd bod yr her o ran Tai yn un sylweddol, bydd angen ymrwymiad a chefnogaeth nifer o wahanol wasanaethau ar draws y Cyngor er mwyn cyflawni amcanion y Strategaeth Tai Lleol a’r Cynllun Corfforaethol. Megis y cyflenwad tai, polisi tai, grantiau tai a safon tai.

Mae’r Rhaglen Tai a Digartrefedd wedi’i sefydlu i gyflawni’r amcanion a sicrhau bod cefnogaeth ar draws y Cyngor a Phartneriaid Allanol.

Datgloi potensial Conwy

Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu cyngor am dai sydd yn annibynnol ac yn rhad ac am ddim, er mwyn helpu i atal digartrefedd yn y Sir
Partneriaid allweddol megis Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg, Shelter Cymru, Therapyddion Galwedigaethol, Cyngor ar Bopeth, Nacro, Gwasanaeth Prawf, Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, awdurdodau lleol eraill.
Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu tir y gellir ei ddatblygu ar gyfer tai fforddiadwy
Partneriaid allweddol megis Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg, Galluogydd Tai Gwledig, datblygwyr preifat ac adeiladwyr.
Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid allweddol er mwyn sicrhau cefnogaeth briodol i gael gafael ar dai i’r rhai sydd eu hangen
Partneriaid allweddol megis Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Shelter Cymru, Therapyddion Galwedigaethol, Cyngor ar Bopeth, Gwasanaeth Prawf, darparwyr tai â chymorth, awdurdodau lleol eraill.
Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid allweddol er mwyn sicrhau bod y cartrefi cywir yn cael eu datblygu yn y llefydd cywir
Partneriaid allweddol megis Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg, Therapyddion Galwedigaethol, Galluogydd Tai Gwledig, datblygwyr preifat.
Rydym ni’n gweithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu tai hygyrch i bobl anabl yn y Sir
Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid i wella sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth yn y Sir
Rydym ni’n gweithio gyda pherchnogion eiddo i helpu i ddefnyddio eiddo gwag eto trwy ddarparu cyngor a chefnogaeth annibynnol ac yn rhad ac am ddim
Rydym ni’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill er mwyn defnyddio eiddo gwag eto fel tai fforddiadwy
Rydym ni’n gweithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg, Galluogydd Tai Gwledig, perchenogion cartrefi gwag.
Rydym ni’n gweithio gyda chymunedau i ddatblygu dull o dan arweiniad y gymuned i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy
Rydym ni’n gweithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg, Galluogydd Tai Gwledig, Cwmpas, aelodau o’r gymuned leol.
Rydym ni’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i adfywio canol trefi trwy ddefnyddio eiddo gwag eto fel tai
Partneriaid eraill megis Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Tai Teg.

 

end content