Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol yn Llanfairfechan


Summary (optional)
start content

welsh government logo
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ceisio cyllid gan Lywodraeth Cymru i wella’r amddiffynfeydd llifogydd arfordirol o amgylch arfordir y sir er mwyn gallu wynebu her newid hinsawdd a’r cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol.

Mae Llanfairfechan yn un lleoliad sydd wedi’i enwi lle gallai’r cynlluniau ddenu arian i leihau’r perygl llifogydd arfordirol a gwella mynediad amwynderau ar y blaendraeth.

Beth yw’r cynlluniau ar gyfer Llanfairfechan?

Rydym wedi creu dyluniadau manwl ar gyfer gwelliannau arfaethedig i amddiffynfeydd arfordirol yn Llanfairfechan.  Y cynnig yw cynyddu uchder y wal bresennol oddeutu 500mm ar hyd 725m i wella lefel yr amddiffyniad llifogydd.

Prif ganolbwynt y cynllun yw gwella’r amddiffynfeydd, ond hoffem ddarparu buddion eraill os oes modd.  Mae hyn yn cynnwys gwella maes parcio’r promenâd.

Fe wnaethom gofrestru dau gais cynllunio yn Chwefror 2024, ar gyfer yr amddiffynfeydd arfordirol a’r maes parcio.

Gweld y cais cynllunio a chyflwyno sylwadau

Chwiliwch am rif cais 0/51422 (amddiffynfeydd arfordirol) a 0/51419 (maes parcio)

Bydd digwyddiad gwybodaeth i’r cyhoedd ar y cynigion yng Ngwanwyn 2024.

Pam eich bod yn ystyried newid yr amddiffynfeydd?

Mae’r amddiffynfeydd presennol yn Llanfairfechan yn darparu rhywfaint o amddiffyniad i’r promenâd a’r dref yn erbyn y perygl o lifogydd o’r môr.  Disgwylir i amlder a difrifoldeb stormydd waethygu dros y 100 mlynedd nesaf, oherwydd newid hinsawdd.  Mae angen gwella’r amddiffynfeydd i gynyddu eu heffeithiolrwydd a lleihau’r risg presennol ac yn y dyfodol i’r dref.

Sut fydd y cynllun yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y gwelliannau yn targedu dwy elfen allweddol o’r amddiffynfeydd.

Uchder yw'r elfen bwysicaf i leihau risg llifogydd oherwydd lefelau dŵr uchel.  Byddwn yn cynnal arolygon geodechnegol a strwythurol yn 2023 i ganfod a yw’r amddiffynfeydd presennol yn ddigon sefydlog i ni allu adeiladu ar eu pennau.  Mae hyn yn golygu y gallwn godi’r uchder heb orfod dymchwel a disodli’r amddiffynfa gyfan.

Y Cob

Gorlifodd y llanw dros ran o wal y môr ar hyd y Cob yn Llanfairfechan yn ystod storm ar 5 Hydref 2021. Nid eiddo’r Cyngor yw wal y môr, ond  mae hawl tramwy cyhoeddus y tu cefn i’r rhan lle bu’r dŵr yn gorlifo. 

Ar 23 Tachwedd 2021, cymeradwyodd y Cabinet y dylid cyflawni gwaith atgyweirio amddiffynfeydd meini brys gyda chost o oddeutu £275,000 ar gyfer y darn hwnnw, gydag ymgais i adennill y costau yn amodol ar ganfod perchennog y tir. 

Cafwyd difrod pellach gan stormydd ddiwedd mis Tachwedd a Rhagfyr ac rydym wedi cyflawni asesiadau ac arolygon strwythurol ychwanegol. 

Dechreuodd gwaith amddiffynnol ym Mawrth 2022 i osod creigiau amddiffyn ar y morglawdd.

Roedd ail gam y gwaith ym Medi 2022 yn ymestyn a chwblhau’r amddiffyniad carreg. Cafodd y llwybr hygyrch hefyd ei ail-gyflwyno.

Adborth

Adran Risg Llifogydd ac Isadeiledd:
Ebost: affch@conwy.gov.uk

end content