Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Llandudno - Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol


Summary (optional)
Edrychwch ar gynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd arfordirol yn Llandudno
start content

Gorffenaf 2019


Trefnodd Fforwm Arfordirol Llandudno, gan weithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’i ymgynghorwyr, sesiwn galw heibio cyhoeddus yng Nghanolfan Fictoria, Llandudno ddydd Gwener 27 a dydd Sadwrn 28 Gorffennaf 2019. Edrychodd trigolion ac ymwelwyr ar yr opsiynau sydd ar y rhestr fer ar gyfer rheoli traethau Llandudno a rhoi eu sylwadau.Cyflwynwyd sylwadau hefyd drwy ein gwefan.

Rydym wedi crynhoi’r sylwadau a gafwyd mewn adroddiad i gyd-fynd â’r Achos Busnes Amlinellol.

Gallwch weld y Byrddau Cyflwyniad ar Amddiffynfeydd Llifogydd Llandudno

Mehefin 2021


Ar 8 Mehefin 2021, bu i’r Cabinet adolygu’r Achos Busnes Amlinellol drafft a chreu rhestr fer o’r dewisiadau. Bu i’r Cabinet nodi mai eu dewis a ffefrir ar gyfer Traeth y Gogledd oedd gosod tywod yn lle’r gefnen gerrig rhwng Vaughan Street a Chornel y Plant.

Hydref 2021


Rydym wedi cyflwyno’r Achos Busnes Amlinellol terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer adolygiad technegol ac ystyriaeth yn erbyn amcanion y rhaglen. Y cam nesaf fydd gwaith dylunio manwl ar y cynllun, a fydd yn golygu ymgynghoriad cyhoeddus.

Mae’r gwaith a wnaed hyn yma ar y cynllun gwella amddiffyniad arfordirol wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy ei Raglen Rheoli Risg Arfordirol. Byddwn yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru am arian ar gyfer camau’r dyfodol, gyda rhywfaint o’r arian yn dod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mehefin 2022


Y mae’r Achos Busnes Amlinellol wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Yr ydym bellach yn gweithio ar y manylion sydd eu hangen ar gyfer yr Achos Busnes Llawn, gan symud ymlaen â’r dyluniadau cysyniad ar gyfer y dewisiadau yn yr Achos Busnes Amlinellol. Byddwn yn gweithio ar ymchwiliadau tir ac yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach y flwyddyn hon.

Awst 2022


Mae cangen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol Llywodraeth Cymru wedi dweud wrthym na ellir ariannu’r dewis o roi tywod ar Draeth y Gogledd gan y Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol (CRMP).

Mae’r rhaglen hon wedi ei thargedu at leihau’r perygl o lifogydd arfordirol, ac nid ydynt yn credu y byddai’r dewis o roi tywod yn rhoi unrhyw fuddion ychwanegol ar gyfer amddiffyn yr arfordir. Maent yn ystyried na ellir cyfiawnhau’r gost o £23.9 miliwn ar gyfer y dewis tywod, tra bod y dewis o godi wal y promenâd ar gost o £6.7 miliwn yn rhoi’r un budd o ran amddiffyn yr arfordir.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn gwerthfawrogi bod awydd cryf yn lleol am draeth tywod ar ran benodol o Draeth y Gogledd, ond nad y Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol yw’r ffordd briodol o gyflawni hyn, ar gost mor uchel.

Mae Cynghorwyr ar y Pwyllgor Craffu wedi cytuno, fel blaenoriaeth, i lobïo Gweinidogion Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Newid Hinsawdd a Llywodraeth y DU i geisio cyllid.

Medi 2022


Mae’r Cabinet wedi penderfynu derbyn cyllid gan y Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol i barhau gyda’r dewis ‘dim tywod’ er mwyn lleihau’r risg o lifogydd arfordirol i Draeth y Gogledd a Phenmorfa.

Ionawr 2023


Rydym wedi sicrhau cyllid o’r Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol i dalu am Achos Busnes Llawn a Dyluniad Manwl.

Camau nesaf


Byddwn yn cyflawni archwiliadau ar safle yng Ngwanwyn 2023 i’n helpu gyda’r broses dyluniad manwl.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael i’w rannu gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid dros Wanwyn a Haf 2023.

Ein nod yw dechrau ar y gwaith yn 2024

end content