Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Datblygu Prosiect ac Ymgynghori


Summary (optional)
start content

Mae datblygu a chynllunio’r prosiect hwn wedi digwydd mewn camau ac yn canolbwyntio ar ymgorffori prif amcanion y prosiect wrth ddylunio’r prosiect, ymgynghori â'r gymuned a rhanddeiliaid eraill, ymdrin ag effaith ar yr amgylchedd a sicrhau arian i wneud y gwaith.

Amcanion y Prosiect

Nododd Conwy gyfle i gyfuno adnewyddu amddiffynfeydd arfordirol hanfodol gyda chyfle i gyfrannu at adfywio ehangach, parhaus yn y dref; fel y cyfryw mae gan y Prosiect dri nod penodol:

1) Darparu amddiffynfeydd arfordirol newydd ar hyd y Lan y Môr i amddiffyn trigolion, busnesau ac isadeiledd y dref rhag bygythiad y môr a newid yn yr hinsawdd.

2) Integreiddio’r amddiffynfeydd môr newydd gyda gwelliannau amgylcheddol ar hyd y promenâd i ddarparu dull cydlynol o gyflwyno'r prosiect, sy'n gwneud y mwyaf o botensial adfywio’r cynllun wrth ddarparu lefel angenrheidiol o amddiffyniad arfordirol hefyd.

3) Darparu gwelliannau adfywio amgylcheddol i'r promenâd i gynnig parth y cyhoedd sy’n fodern, yn gadarn, yn gynaliadwy ac yn ddeniadol i drigolion lleol a denu ymwelwyr newydd i'r ardal, a chydlynu â Chynllun Adfywio Bywyd y Bae.

Ymgynghori

Mae CBSC wedi cynnal ymgynghoriad eang ynghylch y cynlluniau ar gyfer y Lan y Môr ers 2010. Mae digwyddiadau ymgynghori a diwrnodau gwybodaeth yn rhoi cyfle i gael adborth a sylwadau gan amrywiaeth eang o'r gymuned ym Mae Colwyn, yn ogystal â rhoi cyfle i swyddogion roi gwybodaeth am gynlluniau’r dyfodol.

Bydd y Prosiect Glan y Môr yn parhau i gynnal digwyddiadau o'r fath ar adegau perthnasol yn ystod y Prosiect, a bydd manylion am ddigwyddiadau o'r fath yn cael eu cyhoeddi yn y wasg leol ac ar y dudalen we hon yn ystod y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiadau.

Effaith ar yr Amgylchedd

Cyn gwneud unrhyw waith fel rhan o'r Prosiect Glan y Môr, rydym yn ymgynghori â nifer o grwpiau mewnol ac allanol er mwyn sicrhau bod effaith y gwaith sydd i’w wneud yn fach iawn, neu’n peri dim effaith o gwbl, sy'n cynnwys llystyfiant, bywyd gwyllt a chyrsiau dŵr presennol. Os yw effaith bosibl yn cael ei chydnabod, yna rydym yn gweithio gyda’r grwpiau hyn i liniaru'r effeithiau hyn cymaint ag sy'n bosibl.   Ar y cychwyn cyntaf, cynhaliwyd Asesiad o Effaith Amgylcheddol yn 2010 ar yr ardal gyfan wedi’i chynnwys yng nghwmpas y Prosiect. Roedd hwn yn edrych ar bethau megis Ecoleg Forol, Treftadaeth Ddiwylliannol, Prosesau Arfordirol a nifer o elfennau eraill sydd eisoes yn bodoli, a pha effaith y gallai gwaith Prosiect Glan y Môr ei chael arnynt. Golygai hyn y gellid rhoi sylw i unrhyw effeithiau negyddol posibl, neu bryderon a godwyd, cyn dechrau unrhyw waith ar y safle. Cafodd hyn ei adolygu a'i ddiweddaru yn 2013 er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw newidiadau mawr wedi digwydd ers yr Asesiad gwreiddiol.

Yn ystod y camau dylunio ac adeiladu, mae deunyddiau cynaliadwy sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd yn cael eu nodi a'u defnyddio lle bynnag y bo'n ymarferol. Mae'r dulliau a ddefnyddir ar gyfer adeiladu hefyd yn cael eu dylanwadu gan ystyriaethau amgylcheddol. Er enghraifft, ar Gam 1b o Waith Gwella’r Promenâd, cafodd yr hen forglawdd ei falu’n fân a'i ddefnyddio fel llenwad o dan y promenâd newydd. Yn ogystal â lleihau'r gost, fe wnaeth hyn atal swm sylweddol o 'wastraff' safle rhag cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

Mae'r mesurau sy'n cael eu rhoi ar waith fel rhan o'r broses ddylunio ac adeiladu yn cael eu hasesu yn ôl safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Cafodd gwaith Cam 1a, a oedd yn cynnwys gwaith adeiladu grwyn cerrig ym Mhorth Eirias, a hefyd y gwaith o adeiladu'r platfform yr adeiladwyd yr adeilad arno, ei ddyfarnu â sgôr CEEQUAL o 'Da Iawn'. Yn ddiweddar, cafodd gwaith Cam 1b sgôr 'Rhagorol'.

Dyfarnwyd Porth Eirias â sgôr BREEAM 'Rhagorol'. Mae'r sgôr hwn yn cydnabod y safonau a gyflawnwyd wrth ddylunio adeiladu a gweithredu adeiladau’n gynaliadwy. Yn ogystal â dangos bod arfer gorau'r diwydiant wedi cael ei weithredu, mae hyn yn cydnabod bod dyluniad, saernïaeth a gwaith adeiladu wedi mynd y tu hwnt i'r rheoliadau gorfodol sydd yn eu lle.

Gellir cael mwy o wybodaeth am CEEQUAL a BREEAM ar:

CEEQUAL

BREEAM

Cyllid

Gan fod y Prosiect yn cynnwys gwaith Amddiffyn yr Arfordir a Gwelliant Amgylcheddol, fe lwyddodd i gyrchu arian o wahanol ffynonellau. Mae’r agweddau amddiffyn yr arfordir ar y cynllun wedi elwa o gyllideb flynyddol wedi'i neilltuo gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau Amddiffyn yr Arfordir ar hyd a lled Cymru.

Mae'r gwaith o Wella'r Amgylchedd wedi cael ei ariannu’n bennaf gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, cronfa a gafodd ei thargedu ar gyfer yr ardaloedd sydd wedi’u nodi fel y rhai sydd angen y buddsoddiad parhaus fwyaf i helpu i sbarduno adfywiad tymor hir.

Mae'r ddwy elfen o'r cynllun hefyd wedi cael cyllid gan CBSC.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy