Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Bae Penrhyn - Gwelliannau i Amddiffynfeydd Arfordirol


Summary (optional)
start content

Rydym wedi dechrau edrych ar welliannau posibl i amddiffynfeydd arfordirol ym Mae Penrhyn fel rhan o Gynllun Gwella Parth Cyhoeddus ac Amddiffyniad Arfordirol Bae Penrhyn a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Y sefyllfa bresennol

Mae yna fygythiad cynyddol i forglawdd sy’n heneiddio ym Mae Penrhyn o stormydd a llifogydd arfordirol cysylltiol sy’n digwydd yn gynyddol aml.

Mae cerrig mân eisoes wedi eu darparu ar gyfer blaen y morglawdd presennol gan gynnig mwy o amddiffyniad yn erbyn tonnau. Dros amser, mae’r cerrig mân a gyflwynwyd wedi eu cludo o’r gorllewin i’r dwyrain gan leihau lefel yr amddiffyniad a ddarparwyd. Mae darpariaeth barhaus mwy o gerrig mân ac ail-broffilio’r traeth wedi dod yn gynyddol gostus ac nid yw’n gynaliadwy yn y tymor hir i ddelio gyda newid hinsawdd a ragwelir.

Beth yw’r cynigion?

Rydym yn bwriadu gwella'r amddiffynfeydd arfordirol drwy adeiladu morglawdd siâp-T ar y môr rhwng y ddau grwyn presennol.

Ar yr un pryd, byddem yn mewnforio cerrig mân o flaen y morglawdd.  Bydd hyn yn diogelu’r morglawdd a’r eiddo a’r isadeiledd y tu ôl iddo o fygythiad parhaus y môr a lefelau newid hinsawdd a dderbynnir.

Hoffem wneud gwelliannau i'r promenâd yn y lleoliad hwn hefyd.

Mae'r cynigion yn rhoi'r cydbwysedd gorau o ddarpariaeth parcio, beicio ac i gerddwyr, drwy sicrhau diogelwch y cyhoedd.   

Fe gewch chi’r cyfle rŵan i weld y cynlluniau a rhoi sylwadau cyn i ni gyflwyno cais cynllunio.

Y camau nesaf

Byddwn yn adolygu’r holl sylwadau a gallwn wneud newidiadau i’r dyluniad yn seiliedig ar y rhain.

Disgwyliwn gyflwyno’r cais cynllunio ym mis Tachwedd.

Mae dechrau’r cynllun yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio a chyllid. Rydym wedi gwneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru. Os byddwn yn derbyn cyllid, efallai bydd angen i ni adolygu’r dyluniadau i sicrhau bod yr holl elfennau yn fforddiadwy.

 

end content