Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Tyllau ar y ffyrdd


Summary (optional)
start content
Rhoi gwybod am broblem ceudwll ar y briffordd
Ewch

Pa effaith mae'r eira a'r rhew wedi'i gael ar arwynebau'r ffyrdd?

Achosir tyllau a diffygion ar ffyrdd gan ddŵr sy'n treiddio i arwyneb ffordd drwy graciau a achosir gan draffig fel arfer.  Pan fod y tymheredd yn syrthio, mae'r dŵr yn rhewi ac yn ehangu, gan achosi toriadau yn yr arwyneb.  Pan fod rhew'n toddi mae'n gadael bwlch o dan yr arwyneb, sy'n dymchwel dan bwysau traffig gan achosi twll yn y ffordd yn y pendraw.

Sut ydych chi'n penderfynu pa dyllau yn y ffordd i'w trwsio gyntaf?

Mae diogelwch bob amser yn flaenoriaeth. Pan nad yw'n bosibl gwneud gwaith trwsio ar unwaith oherwydd peryglon eraill neu lifogydd tymor hir, efallai y byddwn yn defnyddio arwyddion dros dro a rhwystrau i ddargyfeirio cerbydau o amgylch y diffyg. Mae peirianwyr priffyrdd yn archwilio pob diffyg ac yn penderfynu pa rai sydd angen eu trin fel blaenoriaeth. Mae diffygion priffyrdd yn syrthio i un o'r categorïau a ganlyn:

Diffygion brys sy'n cael eu gwneud yn ddiogel o fewn dwy awr - gallai'r gwaith trwsio hwn fod yn rhaib dros dro er mwyn gwneud y ffordd yn ddiogel gyda gwaith trwsio parhaol yn cael eu gwneud yn ddiweddarach.

  • Diffygion brys sy'n cael eu gwneud yn ddiogel o fewn dwy awr - efallai bydd yr atgyweiriadau hyn yn rhai dros dro er mwyn gwneud y ffordd yn ddiogel gydag atgyweiriadau parhaol yn cael eu gwneud yn ddiweddarach.
  • Caiff diffygion sy'n cael eu rhoi yng Nghategori 1 eu gwneud yn ddiogel/ eu trwsio o fewn 24 awr.
  • Daw diffygion heb fod yn rhai brys yn rhan o'r rhaglen drwsio a chânt eu trwsio o fewn dau fis.

Caiff gwaith mwy neu gymhleth (fel gwaith ail-wynebu mawr ar lonydd neu balmentydd) eu rhaglennu'n gyffredinol ar wahân.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng gwaith trwsio dros dro a pharhaol?

Byddai gwaith trwsio parhaol arferol yn golygu torri darn siâp hirsgwar o ffordd o amgylch y twll gyda llif llafn diemwnt i roi ochrau glân, cyfwynebol i'r ardal sy'n cael ei thrwsio. Caiff y twll ei lanhau a'i baentio gyda rhwymwr bitwminaidd.  Mae'r twll yn cael ei lenwi gyda deunydd rhwymo bitwminaidd poeth sy'n cael ei gribinio ac yna ei gywasgu'n fecanyddol. 

Mae gwaith trwsio dros dro yn fesur tymor byr i ddiogelu ffordd ac yn golygu defnyddio deunyddiau oer wedi'u setio i lenwi'r twll nes y gellir gwneud gwaith trwsio parhaol.

A yw gwaith trwsio dros dro yn aneconomaidd?

Gallai gwaith trwsio argyfwng fod o natur dros dro nes y gellir gwneud gwaith trwsio parhaol ond nid yw hyn yn aneconomaidd;  y peth pwysig yw gwneud y ffordd yn ddiogel i ddefnyddwyr nes y gellir gwneud gwaith trwsio parhaol.

Pa mor hir mae'n cymryd i drwsio twll yn y ffordd?

Mae hyn yn dibynnu ar faint a natur y twll neu'r diffyg. 

A fydd rhaid i chi gau unrhyw ffyrdd er mwyn trwsio tyllau yn y ffordd?

Mae'n debygol iawn y bydd hyn yn wir. Mae graddfa'r difrod a achosir i arwyneb ffordd gan eira mor fawr. Mae'n bosibl y bydd angen cau rhai ffyrdd gwledig culach gyda chyfyngiadau cyflymder uwch wrth i'r gwaith trwsio ddigwydd er mwyn sicrhau diogelwch y gweithlu a defnyddwyr y ffordd. Mae'n llai tebygol y bydd angen cau ffyrdd trefol lle mae cyfyngiad cyflymder o 30 milltir yr awr neu is, a lle mae'n bosibl i gwblhau'r gwaith drwy gau darn o'r ffordd.

Rydym yn ceisio osgoi cau'r ffordd, lle bo hynny'n bosibl, a gwneud gwaith trwsio drwy ddefnyddio rheolaeth traffig dros dro (er enghraifft byrddau Stop/Go). Er hynny, mae'n anorfod y bydd gwaith trwsio tyllau yn y ffordd weithiau'n golygu bod angen cau'r ffordd wrth i'r gwaith gael ei wneud.

Os yw'r ffordd yn gul, neu fod y gwaith yn digwydd ar dro yn y ffordd, bydd angen cau'r ffordd am resymau iechyd a diogelwch i sicrhau diogelwch gweithwyr, defnyddwyr y ffordd a cherddwyr. Pan fod ffordd ar gau, rydym yn ceisio sicrhau bod yr amhariad yn un mor fyr â phosibl gan agor y ffordd yn ystod y cyfnodau prysuraf.

Ai ateb cyflym yn unig yw llenwi tyllau ar ffyrdd? Beth am y tymor hir?

Mewn sefyllfaoedd o argyfwng bydd gwaith trwsio sydyn yn cael ei wneud ac yna bydd gwaith trwsio parhaol yn digwydd gan ddibynnu ar yr amgylchiadau.

A fyddai'n bosibl i chi rhoi arwyneb newydd ar bob ffordd ac atal tyllau rhag ffurfio o gwbl?

Ni fyddai'n bosibl dileu tyllau yn y ffyrdd, gan eu bod yn ymddangos ar hap drwy'r amser, a bydd tyllau yn parhau i ddatblygu wrth i ffyrdd fynd yn hŷn a bydd y rhain yn cael eu trwsio fel rhan o'n rhaglen gynnal a chadw arferol. 

Yr unig ffordd i dorri i lawr ar ddiffygion newydd ydi ail-wynebu mwy cyflawn, ac efo 1,700 cilometr o ffyrdd am gost o oddeutu £50,000+ y cilometr yn amodol ar fath a lleoliad y ffordd. Byddai hwn yn opsiwn anfforddiadwy ar gyfer trethdalwyr heb fawr mwy o nawdd oddi wrth y Llywodraeth ganolog i gynnal ein ffyrdd.

Beth yw cost trwsio un twll yn y ffordd?

Ar gyfartaledd tua £30 ond yn amodol ar faint ac ansawdd.

Sut ydych chi'n gwybod ble mae'r rhai gwaethaf?

Mae pob priffordd yn cael ei harchwilio am ddiffygion diogelwch ac mae amlder y rhain yn dibynnu ar sawl ffactor, fel y defnydd a wneir o'r ffordd. Wrth gwrs mae'n bosibl i ddiffygion a thyllau ddigwydd rhwng archwiliadau ac mae adroddiadau gan y cyhoedd yn ddefnyddiol iawn er mwyn eu blaenoriaethu a delio â'r diffygion.

Sut ydw i'n rhoi gwybod am dwll yn y ffordd? Fyddwch chi'n dod i'w drwsio?

Y ffordd fwyaf effeithlon i drigolion roi gwybod i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am dwll yn y ffordd neu ddiffyg ar y ffordd yw llenwi ffurflen ar-lein. Mae'r adroddiadau hyn wedyn yn mynd yn uniongyrchol i'r ardal lle gellir eu hasesu a'u datrys. Gall trigolion sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd alw i mewn gydag adroddiad o dwll yn y ffordd a ffonio: 01492 575337.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy