Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Ailgylchu a Gwastraff Banciau Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trefnu apwyntiad yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Trefnu apwyntiad yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref


Summary (optional)
Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.
start content

Bydd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn ailagor ddydd Mawrth, 26 Mai.

Mae’n rhaid i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan ailgylchu. Mae hyn er mwyn eich cadw chi a staff y ganolfan yn ddiogel ac i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae slotiau ar gael am 4 wythnos. Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Mae’r Canolfannau at ddefnydd preswylwyr sir Conwy yn unig – efallai byddwn yn gofyn i chi am brawf o’ch cyfeiriad pan rydych yn cyrraedd y safle.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin cyn i chi drefnu apwyntiad os gwelwch yn dda, er mwyn i chi wybod beth ddylech ddod gyda chi a beth i’w ddisgwyl cyn mynd.

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu. 

Sut ydw i’n archebu slot yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref?

Y ffordd hawsaf i archebu apwyntiad yw drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu ar ein gwefan. Os nad oes gennych chi fynediad i’r we, gallwch ffonio ein Tîm Cynghori ar 01492 575337.

Pam bod rhaid i mi wneud apwyntiad?

Mae’n bwysig ein bod yn diogelu staff ac ymwelwyr yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Rydym yn defnyddio’r system apwyntiadau i helpu pobl i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, sy’n golygu mai dim ond hyn a hyn o apwyntiadau sydd ar gael bob diwrnod. Mae apwyntiadau ar gael bob dydd am y pedair wythnos nesaf.

Faint o apwyntiadau alla i archebu?

Mae pob cartref yn cael hyd at 3 ymweliad i’r safleoedd bob mis calendr, i wneud yn siŵr bod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

A oes rhaid imi ddefnyddio’r un cerbyd ag y nodais wrth archebu’r apwyntiad?

Oes - byddwn yn gwirio’r rhif cofrestru yn erbyn yr archeb.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn gallu mynychu fy apwyntiad?

Os ydych chi’n gwybod ymlaen llaw na fyddwch ar gael i fynychu’r apwyntiad, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad i rywun arall.

A alla i ddod ag eitemau ychwanegol nad oeddwn wedi’u cynnwys ar y rhestr pan oeddwn yn archebu?

Gallwch, ond cofiwch na allwn dderbyn carpedi na thecstilau (dillad). Rydym yn gofyn am ychydig o wybodaeth am y prif eitemau yr ydych yn dod gyda chi i’n helpu i reoli’r safle.

Sut ydw i’n cyrraedd safle Mochdre?

Yr unig fynediad i safle Mochdre fydd drwy Ffordd Dinerth, a bydd system unffordd ar waith.

Beth fydd yn digwydd ar ôl imi gyrraedd y Ganolfan Ailgylchu?

  • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau.
  • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan.
  • Bydd gennych 10 munud ar y safle.  Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn.
  • Dim ond un person fydd yn cael mynd allan o’r car, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu dadlwytho a chario’r eitemau eich hunan.
  • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud.
  • Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle.

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu. 

A yw staff y Ganolfan yn gallu fy helpu i ddadlwytho fy ngherbyd?

Nac ydyn. I gadw chi a’r staff ar y safle yn ddiogel, byddwn yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu na fydd y staff yn gallu eich helpu i ddadlwytho. Dim ond un person fydd yn cael mynd allan o’r car, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu dadlwytho a chario’r eitemau eich hunan.

A oes angen i mi drefnu fy ngwastraff cartref a gwahanu’r ailgylchu?

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda. Dylech wahanu gwydr, poteli a thybiau plastig, cartonau, tuniau, caniau a phapur a chardiau.

Beth ddylwn ei wneud gyda gwastraff os wyf wedi bod yn hunan-ynysu?

Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle. Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle. 

A oes angen imi dalu am ddod â’m sbwriel i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref?

Os ydych chi’n dod ag eitemau fel pren, rwbel, drysau plastig neu fframiau ffenestri, unedau cegin neu ystafell ymolchi, bydd yn rhaid i chi dalu ffi fechan. Gallwch weld rhestr lawn o’r eitemau a prisiau ar ein gwefan.

Er mwyn atal oedi a lleihau cyswllt wrth y peiriannau talu, rydym yn hepgor y ffioedd arferol ar gyfer gwastraff nad yw’n wastraff cartref. Ni fyddwn yn codi tâl am hyd at 3 bag o rwbel, pridd neu bren..

Sut ydw i’n talu am ddod ag eitemau fel pren, gwastraff DIY neu fframiau ffenestri i’r Ganolfan?

TMae peiriannau talu gyda cherdyn ar gael yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Caiff y peiriannau eu diheintio’n rheolaidd. Ni allwn dderbyn taliadau gyda siec nac arian parod.

Pam na allaf ddod â charpedi neu decstilau (dillad) i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref?

Ar hyn o bryd, nid yw’r cwmnïau sydd fel arfer yn derbyn ein gwastraff yn gweithredu, ac nid yw Siop Ailddefnyddio Hosbis Dewi Sant ar agor. Felly ceisiwch ddal eich gafael ar yr eitemau hyn nes y byddwn yn gallu eu prosesu os gwelwch yn dda.

Pam na allaf ddod â threlar neu fan i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref? Dyma fy ngherbyd personol, nid yw’n gerbyd masnach?

Os oes gennych chi drwydded i’ch fan, caniateir i chi drefnu apwyntiad. Gallwch wneud cais am drwydded ar lein ar ein gwefan.

Mae gennym hyn a hyn o apwyntiadau yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref – nid ydym yn caniatáu llwythi mewn trelars gan eu bod yn cymryd mwy o amser i’w dadlwytho, sy’n golygu y bydd llai o apwyntiadau ar gael.

Sut ydych yn diogelu’r staff yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref?

Bydd pob aelod o staff yn cydymffurfio â’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol ar y safle, a bydd ganddynt Gyfarpar Diogelu Personol i’w caniatáu i ymgymryd â’u dyletswyddau’n ddiogel. Helpwch ni i’w cadw’n ddiogel drwy gadw pellter o 2 fetr (6 troedfedd)  rhyngoch chi a’r staff.


Trefnu apwyntiad

Nid yw’r ffurflen archebu hon ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Os yw’n well gennych drefnu eich ymweliad yn Gymraeg, ffoniwch ein Tîm Cyngor ar 01492 575337.

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy