Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trefnu apwyntiad ar gyfer y ganolfan ailgylchu symudol


Summary (optional)
Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Symudol. Gallwch drefnu apwyntiad yma.
start content

Mae’n rhaid i chi drefnu apwyntiad i ymweld â’r ganolfan ailgylchu. Mae hyn er mwyn eich cadw chi a staff y ganolfan yn ddiogel ac i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Bydd pob aelwyd yn cael ymweld ag un o dri safle unwaith y mis, er mwyn sicrhau fod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

Mae’r ganolfan ar gyfer preswylwyr sir Conwy yn unig – efallai y byddwn yn gofyn i chi am brawf o’ch cyfeiriad pan rydych yn cyrraedd y safle.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin cyn i chi drefnu apwyntiad os gwelwch yn dda, er mwyn i chi wybod beth ddylech ddod gyda chi a beth i’w ddisgwyl cyn mynd.

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu. 

Sut ydw i’n archebu slot yn y ganolfan ailgylchu symudol?

Y ffordd hawsaf i archebu apwyntiad yw drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu ar ein gwefan. Os nad oes gennych chi fynediad i’r we, gallwch ffonio ein Tîm Cynghori ar 01492 575337.

Faint o apwyntiadau oes modd i mi eu gwneud?

Bydd pob aelwyd yn cael ymweld ag un o dri safle unwaith y mis, er mwyn sicrhau fod pawb sydd eisiau defnyddio’r canolfannau yn gallu cael apwyntiad.

A oes rhaid imi ddefnyddio’r un cerbyd ag y nodais wrth archebu’r apwyntiad?

Oes - byddwn yn gwirio’r rhif cofrestru yn erbyn yr archeb.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn gallu mynychu fy apwyntiad?

Os ydych chi’n gwybod ymlaen llaw na fyddwch ar gael i fynychu’r apwyntiad, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda er mwyn i ni allu cynnig yr apwyntiad i rywun arall.

A alla i ddod ag eitemau ychwanegol nad oeddwn wedi’u cynnwys ar y rhestr pan oeddwn yn archebu?

Gallwch, ond cofiwch nad ydym yn derbyn gwastraff adeiladu DIY megis rwbel, ffenestri, drysau, pren na phlastrfwrdd yn y ganolfan symudol. Bydd angen i chi wneud apwyntiad i gymryd 'rhain i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ym Mochdre neu Abergele.

Rydym yn gofyn am ychydig o wybodaeth am y prif eitemau yr ydych yn dod gyda chi i’n helpu i reoli’r safle.

Beth fydd yn digwydd ar ôl imi gyrraedd y ganolfan ailgylchu symudol?

  • Ceisiwch gyrraedd yn brydlon, er mwyn osgoi ciwiau
  • Arhoswch yn eich car gyda’ch ffenestri i fyny nes y bydd staff yn gofyn i chi yrru i’r ganolfan
  • Bydd gennych 10 munud ar y safle.  Sicrhewch eich bod yn gorffen dadlwytho eich gwastraff o fewn yr amser hwn
  • Dim ond un person fydd yn cael mynd allan o’r car, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu dadlwytho a chario’r eitemau eich hunan
  • Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn trefnu eich gwastraff cyn dod, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu dadlwytho o fewn eich slot 10 munud
  • Sicrhewch eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill ar y safle

Os nad ydych yn parchu’r rheolau cadw pellter cymdeithasol neu’n ymddwyn yn dreisgar gyda staff ar y safle, bydd gofyn i chi adael, ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid ffonio’r Heddlu.

A yw staff y Ganolfan yn gallu fy helpu i ddadlwytho fy ngherbyd?

Nac ydyn. I’ch cadw chi a’r staff ar y safle yn ddiogel, byddwn yn cadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol. Mae hyn yn golygu na fydd y staff yn gallu eich helpu i ddadlwytho. Dim ond un person fydd yn cael mynd allan o’r car, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu dadlwytho a chario’r eitemau eich hunan.

A oes angen i mi drefnu fy ngwastraff cartref a gwahanu’r ailgylchu?

Oes, gwnewch hyn cyn dod os gwelwch yn dda. Dylech wahanu gwydr, poteli a thybiau plastig, cartonau, tuniau, caniau a phapur a chardiau.

Beth ddylwn ei wneud gyda gwastraff os wyf wedi bod yn hunan-ynysu?

Os yw aelodau eich cartref yn hunan-ynysu ar hyn o bryd gan fod rhywun yn profi symptomau, ni ddylech ymweld â’r safle. Os ydych chi wedi cwblhau’r cyfnod hunan-ynysu, sicrhewch eich bod yn rhoi gwastraff y cartref mewn bagiau dwbl ac yn eu gadael am 72 awr cyn i chi ddod â nhw i’r safle.

Beth ydw i’n ei wneud gyda gwastraff DIY megis pren, rwbel a drysau?

Os oes gennych eitemau megis pren, drysau plastig neu fframiau ffenestri, unedau cegin neu ystafelloedd ymolchi, bydd angen i chi fynd â’r rhain i’r Prif Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ym Mochdre neu Abergele.

Ni chodir tâl ar breswylwyr am hyd at 3 bag o rwbel, pridd na phren ym Mochdre neu Abergele. Mae ffi fechan ar gyfer symiau mwy o'r eitemau hyn, ac ar gyfer rhai eitemau eraill.Gallwch weld rhestr lawn o’r eitemau a’r prisiau ar ein gwefan..

Pam na allaf ddod â threlar echel ddwblthrelar neu fan i’r ganolfan ailgylchu symudol? Dyma fy ngherbyd personol, nid yw’n gerbyd masnach.

Os oes gennych chi drwydded i’ch threlar echel ddwbl neu fan, caniateir i chi drefnu apwyntiad. Gallwch wneud cais am drwydded defnydd sengl ar ein gwefan.

Sut ydych yn diogelu’r staff yn y canolfannau ailgylchu symudol?

Bydd pob aelod o staff yn cydymffurfio â’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol ar y safle, a bydd ganddynt Gyfarpar Diogelu Personol i’w caniatáu i ymgymryd â’u dyletswyddau’n ddiogel. Helpwch ni i’w cadw’n ddiogel drwy gadw pellter o 2 fetr (6 troedfedd)  rhyngoch chi a’r staff.

Pam bod rhaid i mi wneud apwyntiad?

Mae’n bwysig ein bod yn diogelu staff ac ymwelwyr yn y canolfannau ailgylchu symudol. Rydym yn defnyddio’r system apwyntiadau i helpu pobl i gadw at y rheolau cadw pellter cymdeithasol, sy’n golygu mai dim ond hyn a hyn o apwyntiadau sydd ar gael bob diwrnod. Rydym wedi gwneud apwyntiadau ar gael i Gerrigydrudion, Llanrwst a Llangernyw ym mis Gorffennaf.

Pam bod yn rhaid i mi roi fy rhif ffôn wrth archebu?

Mae Rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru yn gofyn i ni gadw cofnod o ymwelwyr a staff y safle, a chasglu gwybodaeth gan bob ymwelydd. Byddwn yn cadw’r wybodaeth hon am 21 diwrnod ac yn ei rhannu gyda Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru os oes angen - i helpu i adnabod pobl a all fod wedi dod i gysylltiad â’r feirws.

Ni fydd modd i chi drefnu apwyntiad heb ddarparu’r wybodaeth hon.

Trefnu apwyntiad

 

end content