Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Trwyddedau Faniau a Cherbydau o fath Masnachol


Summary (optional)
Mae'n anghyfreithlon gwaredu gwastraff busnes gyda gwastraff y cartref. Er mwyn atal busnesau rhag defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yng Nghonwy, ni chaniateir mynediad i faniau na cherbydau eraill o fath masnachol heb drwydded.
start content

Bydd yn rhaid trefnu apwyntiad i ymweld â’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gallwch drefnu apwyntiad yma.

Bydd ein Canolfan Ailgylchu Symudol ar Ddydd Sadwrn ar gau nes y clywir yn wahanol, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Mae trwyddedau ar gyfer faniau a cherbydau o fath masnachol yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim.

Mae dwy drwydded wahanol - darllenwch y wybodaeth isod yn ofalus a dewis yr opsiwn sydd fwyaf perthnasol i chi.

Trwyddedau Un Defnydd

Bydd Trwyddedau Un Defnydd yn cael eu cyflwyno i breswylwyr sydd:

 • Yn berchen ar gerbyd sy'n arddangos arwyddion/logos/hysbysebion busnes eraill neu sydd â defnydd o gerbyd o'r fath
 • Yn dymuno llogi/benthyg neu ddefnyddio fan neu gerbyd o fath masnachol NAD yw wedi'i gofrestru i'w cyfeiriad cartref.
 • Yn dymuno defnyddio ôl-gerbyd echel ddwbl

I wneud cais am y drwydded hon mae'n rhaid i chi ddarparu:

 • Dwy ddogfen ar wahân i ddangos tystiolaeth eich bod yn byw o fewn Sir Conwy
 • Rhestr o'r eitemau yr ydych yn bwriadu eu gwaredu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Sylwer - os ydych yn bwriadu gwaredu gwastraff DIY neu wastraff adeiladu codir tâl amdano, Byddwch angen talu am hwn ar ôl cyrraedd y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae Trwyddedau Un Defnydd yn ddilys ar gyfer un tro yn unig ac mae'n rhaid eu defnyddio o fewn un mis calendr o'r dyddiad cyflwyno.

Gallwch wneud cais am uchafswm o 2 Drwydded Un Defnydd mewn cyfnod o 12 mis.

Trwyddedau Domestig

Bydd Trwyddedau Domestig yn cael eu cyflwyno i breswylwyr sy'n berchen ar fan neu gerbyd o fath masnachol sydd:

 • Wedi'i gofrestru i aelwyd yng Nghonwy at ddefnydd personol neu breifat ac NID ar gyfer defnydd busnes
 • NAD yw'n arddangos unrhyw arwyddion/logos/hysbysebion busnes eraill
 • Yn llai na 2 metr o uchder

I wneud cais am y drwydded hon mae'n rhaid i chi ddarparu:

 • Copi o ddogfen V5 Cofrestru Cerbyd
 • Dwy ddogfen arall i ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yn yr un cyfeiriad â'r un y mae'r cerbyd wedi'i gofrestru iddo.

Mae Trwyddedau Domestig mewn dwy ran:

 1. Trwydded arddangos - dylech ei osod ar du mewn eich ffenestr flaen neu ar ffenestr eich cerbyd
 2. Llyfryn gydag 20 o dalebau mynediad. Dylech dynnu taleb a'i rhoi i weithredwyr y safle bob tro y byddwch yn ymweld â Chanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Gallwch wneud cais am un Drwydded Ddomestig mewn cyfnod o 12 mis.

Gellir canfod yr amodau a thelerau llawn ar y ffurflenni cais, neu yn ein Polisi Defnydd Safle Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref (PDF, 533KB).

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu sylwadau pellach ynglŷn â'n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref neu'r cynllun Trwyddedu, cysylltwch â ni.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy