Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Trwyddedau a Hawlenni Enwi Strydoedd a Rhifo

Enwi Strydoedd a Rhifo


Summary (optional)
Mae cyfeiriad eiddo yn fater pwysig iawn. Mae mwy o sefydliadau, y gwasanaethau brys, y post a’r cyhoedd angen modd effeithlon o leoli a chyfeirnodi eiddo. Ni sy'n gyfrifol am enwi pob ffordd yn ogystal ag enwi a rhifo pob eiddo (preswyl ac annomestig). Dim ond ar ôl i ni enwi a rhifo eiddo'n swyddogol mae posib' i gyfeiriad gael ei greu ac i'r Post Brenhinol ddarparu cod post.
start content

Sut i wneud cais

Bydd rhaid i unrhyw unigolyn neu ddatblygwr sy’n dymuno cynnig enw / rhif tŷ / enw stryd newydd neu ei newid o fewn y Sir ddarllen y Polisi Enwi Strydoedd a Rhifo (PDF, 162 Kb) ac, o fewn y canllawiau, gyflwyno eu cynnig yn ysgrifenedig gan ddefnyddio'r ffurflen briodol, ynghyd â chynllun safle yn nodi lleoliad y stryd yn glir.

Cynghorir unigolion neu ddatblygwyr sy'n cyflwyno cynigion o'r fath yn gryf i ymgynghori ymlaen llaw â'r Uned, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro gydag enwau strydoedd presennol. Yn benodol, cynghorir datblygwyr tai newydd, ar ôl cael caniatâd cynllunio, i geisio ymgynghori'n gynnar gyda'r Uned ynglŷn â threfniadau rhifo tai ac enwau strydoedd.

Enwi / Ailenwi Tŷ

Os yw eiddo eisoes wedi’i rifo, gall perchennog yr eiddo enwi eu heiddo hefyd heb gysylltu â'r Cyngor cyn belled nad ydyw’n gwrthdaro ag enw eiddo sydd yn yr ardal honno'n barod. Ni fydd enw’r eiddo yn yr achos hwn yn rhan o gyfeiriad yr eiddo yn swyddogol, ac mae’n rhaid dangos a chyfeirio at rif yr eiddo bob amser mewn unrhyw ohebiaeth.

Bydd angen gofyn am ganiatâd gan y Cyngor os nad oes rhif yn y cyfeiriad swyddogol (er enghraifft os yw'r eiddo wedi cael enw fel rhan o'i gyfeiriad swyddogol).

Yn achos cyfeiriadau lle nad oes rhif wedi ei roi, mae’r enw sydd wedi'i roi'n rhan o'r cyfeiriad swyddogol. Yn yr achos hwn, mae angen i berchnogion eiddo sydd am newid enw’r eiddo gyflwyno eu cais yn ysgrifenedig, gan nodi eu henw, cyfeiriad llawn presennol yr eiddo a datgan yr enw newydd y maent am ei ddewis yn glir.

Datblygiad Newydd (Preswyl) a Datblygiad Newydd (Annomestig)

Os ydych yn datblygu eiddo newydd / datblygiad bychan neu stad fawr, dylech gysylltu â ni cyn gynted ag y byddwch yn dechrau gweithio ar y safle er mwyn i ni allu prosesu enwau a rhifau eiddo a strydoedd newydd. Byddwn yn gwirio’r enwau a awgrymoch rhag ofn y bydd dyblygu yn yr ardal leol, ac yn eu hanfon ymlaen at y Post Brenhinol i ymgynghori.

Anfonir copi o'r atodlen enwi a rhifo atoch yn ogystal, ac yna byddwn yn gofyn i chi roi gwybod i'ch holl ddarpar brynwyr am gyfeiriad eu heiddo newydd.

Lle bo'n briodol, bydd gofyn i chi ddarparu platiau enwau strydoedd newydd yn dilyn ein manyleb ddyluniad safonol a bydd cost yn cael ei ddarparu ar yr adeg briodol.

 

Ffioedd

Gwnewch yn siŵr bod eich ffurflen gais (a restrir isod) wedi’i chynnwys gyda’r ffi.

 

Deddfwriaeth ac Amodau

Manylion cyswllt:

Gallwch wneud eich cais:

  • Drwy e-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk
  • Dros y ffôn: 01492 576626
    Dydd Llun i ddydd Gwener, 10.00 tan 12:30pm
  • Drwy'r post:
Yr Adain Drwyddedu
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN
end content