Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content

Premiymau Treth y Cyngor


Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 8 Rhagfyr 2022, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y’i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol: 

(i)  Cymeradwyo’r penderfyniad i godi Premiwm Treth y Cyngor o 50% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2023, ac

(ii)  Argymell lefel fynegol o Bremiwm Treth y Cyngor o 100% ar Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor o 1 Ebrill 2024 (yn ddibynnol ar adolygiad yn ystod 2023/2024).


Adran 12A: swm uwch ar gyfer anheddau gwag hirdymor

At ddiben yr adran hon, caiff annedd wag hirdymor ei diffinio fel annedd nad yw'n cael ei meddiannu ac sydd heb fawr o ddodrefn am gyfnod parhaus o flwyddyn o leiaf.

Adran 12B: swm uwch ar gyfer anheddau a feddiannir yn gyfnodol

At ddiben yr adran hon, caiff ail gartref ei ddiffinio fel annedd nad yw'n unig neu brif gartref person ac sydd wedi'i dodrefnu'n sylweddol. Mae Deddf 1992 yn cyfeirio at yr anheddau hyn fel anheddau a feddiannir yn gyfnodol ond cyfeirir atynt yn gyffredin fel ‘ail gartrefi’.

Eithriadau


Gall rhai eiddo hawlio eithriad o'r premiymau Treth y Cyngor:

Dosbarth 1 - eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar werth  - gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 2 - eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar osod – gyda therfyn amser - un flwyddyn

Dosbarth 3 - anecsau sy’n ffurfio rhan o’r prif eiddo

Dosbarth 4 - eiddo a fyddai’n brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety’r Lluoedd Arfog

Dosbarth 5 - carafanau ac angorfeydd cychod wedi'u meddiannu

Dosbarth 6 – cartrefi tymhorol neu lety gwyliau nad oes modd eu meddiannu drwy gydol y flwyddyn neu'n barhaol

Dosbarth 7 - eiddo cysylltiedig â gwaith

 

Am fwy o wybodaeth:

end content