Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Treth y Cyngor Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor

Diweddariad Premiymau Treth y Cyngor


Summary (optional)
start content
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, yn ei gyfarfod ar 6 Rhagfyr 2018, yn unol ag adran 12a a 12b Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, fel y'i cynhwysid gan adran 139 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, wedi penderfynu’r canlynol:

Diddymu’r penderfyniad a wnaed ar 7 Rhagfyr 2017 i godi Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar Ail Gartrefi a 100% ar gyfer Cartrefi Gwag Hirdymor o Ebrill 2019 a’i ddisodli gyda Premiwm Treth y Cyngor o 25% ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor ar gyfer 2019/2020.


Penderfynwyd hefyd bod yr incwm net ychwanegol o Dreth y Cyngor a gaiff ei gynhyrchu o’r premiymau yn cael ei ddyrannu i gefnogi pwysau cyllidebol sy’n dod i’r amlwg o dai a digartrefedd yn y Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai.

Yn ogystal â hynny, mae’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad arall yn rhoi 12 mis o rybudd o flaen llaw bod lefel Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer Ail Gartrefi a Chartrefi Gwag Hirdymor yn cynyddu i 50% ar gyfer 2020/2021, a chyflawni adolygiad er mwyn gwerthuso effaith y Premiwm, yn cynnwys yr effaith ar yr economi a’r Gymraeg, yn ystod 2019/2020 cyn cadarnhau Premiwm Treth y Cyngor ar gyfer 2020/2021.

Cyfeiriwch at y tabl isod am ganllawiau ar yr eithriadau :

Dosbarthiadau EiddoDiffiniadCais
Dosbarth 1 Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar werth  - gyda therfyn amser - un flwyddyn Cartrefi Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi
Dosbarth 2 Eiddo sy’n cael eu marchnata fel rhai ar osod – gyda therfyn amser - un flwyddyn
Dosbarth 3 Anecsau sy’n ffurfio rhan neu sy’n cael eu trin fel rhan o’r brif annedd
Dosbarth 4 Eiddo a fyddai’n unig neu yn brif gartref rhywun heblaw ei fod yn aros yn llety’r Lluoedd Arfog
Dosbarth 5 Carafannau ac angorfeydd cychod Ail Gartrefi
Dosbarth 6 Cartrefi tymhorol lle gwaherddir byw ar hyd y flwyddyn
Dosbarth 7 Eiddo cysylltiedig â gwaith

 
Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch trethycyngor@conwy.gov.uk

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy