Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed


Summary (optional)
Coetir derw cysgodol hardd sy’n swatio dan gysgod y Carneddau. Ar ei hanterth bydd afon drawiadol Llanfairfechan yn rhuo’n uchel.
start content

Pam dod yma?

  • Coetir hynafol hardd
  • Llwybr glan yr afon
  • Pwll bywyd gwyllt mewn llecyn tawel

Dyma goetir hynafol bychan uwchlaw Llanfairfechan o boptu afon Ddu. Gyda golygfeydd hyfryd, mae’r llwybr yn serth ac yn anwastad mewn mannau a grisiau yma ac acw. 

Mae’r pwll bywyd gwyllt yn lle perffaith i gael picnic a mwynhau’r olygfa hudolus. Pan fo pelydrau’r haul yn disgleirio ar y pwll, gallwch weld y pysgod yn codi i’r wyneb; ac yn saethu o un ochr i’r llall mae gweision y neidr a mursennod.

Mae’r cerrig camu ar ochr uchaf y warchodfa ar gau a does dim llwybr trwodd. Rydym ni’n chwilio am ddatrysiadau a chyllid ar gyfer hyn.

Byddwch yn ofalus wrth ymyl y dŵr – darllenwch God y Glannau.

Hafan Bywyd Gwyllt

Y gwanwyn ydi’r adeg berffaith i ymweld; mae clychau’r gog a phlanhigion brodorol eraill ein coetir hynafol yn werth eu gweld. Mae clychau’r gog a blodau’r gwynt yn tyfu’n dda o dan y coed cyll ac ynn a welwch chi ar y llethr cyntaf ger y fynedfa oddi ar Newry Drive. 

Os codwch yn fore, efallai y clywch chi gôr hyfryd y wawr.  

Ond erbyn dechrau’r haf mae’r coed derw digoes yn llawn dail a’r adar yn anoddach i’w gweld. Efallai y gwelwch chi siglennod llwyd ar yr afon a bwncathod yn hedfan fry uwch eich pen. Mae bysedd y cŵn yn wledd o borffor ar lan yr afon; yn ffynhonnell dda o neithdar i’r gwenyn, mae’n braf eu gwylio yn mynd i mewn ac allan o’r blodau.

Yr hydref ydi’r adeg orau i weld y ffyngau yn ffynnu ar goed marw a hen foncyffion.

Ac yn yr hydref a’r gaeaf mae’r afon ar ei hanterth. Mae cwrs y dŵr yn dal yn cael ei ffurfio ac mae’r creigiau sy’n symud ar waelod yr afon yn gwneud sŵn taranau.

Hanes diweddar

Roedd Nant y Coed yn arfer bod yn rhan o Stad Newry ac yn eiddo i Mr Massey. Cafodd ei ddatblygu at ddibenion hamdden yn 1912, a dyna pryd y crëwyd y pwll pysgod. Mae’r pwll yn edrych yn llawer llai ffurfiol y dyddiau yma, a bellach yn hafan i fywyd gwyllt.

Gwerthwyd y stad yn 1923 a chafodd ei brynu gan y Cyngor Dosbarth Trefol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy heddiw).

Cyfleusterau

  • Mae yna ddecin pren a mainc wrth ymyl y pwll bywyd gwyllt
  • Mae yna le parcio oddi ar Newry Drive (Cyfeirnod Grid SH69473 73968) ac ym mhen draw Valley Road (Cyfeirnod Grid SH 6980 673,586)
  • Mae siopau, caffis a thoiledau cyhoeddus ar gael yng nghanol Llanfairfechan.

Mae croeso i gŵn ar dennyn – defnyddiwch y biniau baw cŵn sydd ar gael ym mynedfa Newry Drive.Mae’n bosibl y dewch chi ar draws defaid coll ar hyd y llwybr, ac mae’r coetir wedi’i amgylchynu gan dir amaethyddol.

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad pan fyddwch chi’n ymweld â’n Gwarchodfeydd Natur Lleol. 

Ydi’r llwybr a’r mynediad i’r coetir yma’n addas i mi?

Dim ond ar droed y mae modd cael mynediad at y coetir hwn. Mae’r llwybr yn anwastad, yn arw ac yn serth mewn mannau, a cheir dwy res o risiau.

Sut i fynd yno

Nant y Coed location map

Cerdded a beicio 

mae Nant y Coed yn dro hanner awr ar droed neu 15 munud ar feic o ganol Llanfairfechan, drwy ddilyn Valley Road i Newry Drive.

Cludiant Cyhoeddus

mae’r safle bws agosaf yn daith 30 munud ar droed, wrth ymyl y goleuadau traffig yn Llanfairfechan (safle Nant y Berllan).

Mae’r trên yn stopio ar gais yn unig yn Llanfairfechan. Mae’r safle’n daith 35 munud ar droed o’r orsaf.

Gyrru

ar hyd yr A55 o gyfeiriad Bangor, trowch oddi ar yr A55 yng nghyffordd 14 am Lanfairfechan. Trowch i’r dde wrth ymyl y goleuadau traffig i Village Road, heibio i’r siopau ac yna i’r chwith i Bryn Road ac yna ar hyd Valley Road a Newry Drive.

Ar hyd yr A55 o gyfeiriad Conwy, trowch oddi ar yr A55 yng nghyffordd 15 i gyfeiriad Llanfairfechan. Trowch i’r chwith wrth ymyl y goleuadau traffig i Village Road, heibio i’r siopau ac yna i’r chwith i Bryn Road ac yna ar hyd Valley Road a Newry Drive.

Mae’r fynedfa i’r safle ar dro drwg – ceir lle parcio anffurfiol. (Cyfeirnod Grid SH 69474 73966)

 

Beth sydd i’w weld gerllaw?

Uwchlaw Nant y Coed beth am roi cynnig ar gylchdro 4.5 milltir ‘Taith Ucheldir Llanfairfechan’. Yn dechrau o faes parcio Teiryd ym mhen draw Valley Road. Mae’n lôn gul iawn!

Cffeirnod Grid: SH 6980 673586.


Gallwch wirio lefelau afonydd, glawiad a data môr ar wefan
Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os oes arnoch chi awydd treulio diwrnod cyfan yma, yna beth am fwrw golwg ar daflen 4 Taith Gerdded Llanfairfechan, a fydd yn mynd â chi am dro i warchodfeydd Glan y Môr Elias a Thyddyn Drycin.

Mae gan Lanfairfechan bromenâd a thraethlin hardd. Mae llwybr poblogaidd Llwybr Arfordir Cymru yn cynnwys y draethlin hon.

Bygythiadau i’n coetiroedd ynn

Mae Clefyd Coed Ynn yn glefyd sy'n effeithio ar goed ynn yn nifer o’n gwarchodfeydd natur a’n barciau coetir llydanddail.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn tynnu sylw at faterion iechyd coed.

end content