Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwastraff Gardd


Summary (optional)
Ymunwch â’n gwasanaeth casglu gwastraff gardd a darganfod ble arall fedrwch chi ailgylchu eich gwastraff gardd.
start content

Bydd gwasanaeth newydd i gasglu gwastraff gardd yn cychwyn ar 30 Mawrth 2020. Wrth i ni brosesu’r tanysgrifiadau a dosbarthu biniau newydd, bydd oedi yn y casgliadau o 20 Ionawr hyd 27 Mawrth 2020. Gallwch gofrestru ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn o 6 Ionawr 2020.


Coed Nadolig Go Iawn

Cesglir coed Nadolig go iawn ar y diwrnod casglu cyntaf ar ôl yr egwyl dros gyfnod y Nadolig. Gweler y calendr neu gwiriwch eich dyddiad casglu am ragor o wybodaeth. 

Gwasanaeth newydd i gasglu gwastraff

Cost y gwasanaeth yw £35 am 12 mis, gan gynnwys un bin 240l ar olwynion wedi’i ddanfon at eich drws. 

Cewch brynu biniau ychwanegol (uchafswm o 3) am £20 yr un.

 • Casgliad rheolaidd bob pythefnos
 • Bin ar olwynion sy’n hawdd i’w ddefnyddio – dim mwy o fagiau trwm
 • Dim angen ymweld â’r ganolfan ailgylchu
 • Dim ond £2.92 y mis trwy danysgrifiad 12 mis

Sut ydw i’n cofrestru i danysgrifio?

Gallwch gofrestru o 6 Ionawr 2020 ar-lein ar www.brysonrecycling.org/gardenwaste neu ffonio 01492 555898.

Pwy sy’n darparu’r gwasanaeth hwn?

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei reoli gan Bryson Recycling ar ran y Cyngor.

A oes modd i mi gofrestru ar unrhyw adeg?

Oes - mae tanysgrifiadau’n dechrau fis Ebrill ond gallwch gofrestru unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn. Dim ond am weddill y flwyddyn fyddwch chi’n talu, nid y 12 mis llawn.

Faint o fagiau llawn y gellir eu rhoi yn y bin 240I newydd?

Mae’r bagiau yn 120I, felly gellir rhoi cyfwerth â 2 hen fag gwastraff gardd yn y bin newydd. Dim ond un neu ddau fag y mae nifer o aelwydydd yn eu rhoi allan i’w casglu, ac felly ni fyddai arnynt angen mwy nag un bin.

A oes modd i mi gael mwy nag un bin gwastraff gwyrdd?

Oes - cewch ychwanegu hyd at 3 bin ychwanegol at eich tanysgrifiad am £20 yr un, yn cynnwys casgliadau.

Nid oes gennyf le i gadw bin gwastraff gardd – ga’ i ddefnyddio’r hen sachau gwyrdd yn lle?

Bydd gan y rhan fwyaf o gartrefi le i fin gwastraff gardd, sef y ffordd hawsaf o ailgylchu. Os nad yw bin yn addas ar gyfer eich cartref chi, cysylltwch â Bryson ar 01492 555898.

A oes modd i mi dalu am gasgliad un tro yn unig?

Nac oes - dim ond tanysgrifiad ydym ni’n ei gynnig, ond gallwch ddechrau hwn pan fyddwch ei angen.

Beth allaf roi yn y bin gwastraff gardd?

Mae'r casgliad ymyl palmant gwastraff gardd ar gyfer:

 • Glaswellt
 • Dail
 • Planhigion bach a brigau
 • Chwyn nad ydynt yn ymledol

Nid ydym yn casglu:

 • Pridd
 • Rwbel
 • Canghennau mawrBagiau compost, potiau a sbwriel arall
 • Gwastraff anifeiliaid
 • Chwyn ymledol megis Llysiau'r Dial neu Efwr Enfawr na ellir eu compostio yn ôl y gyfraith. Os ydych angen cyngor ar sut i ddelio â phlanhigion ymledol cliciwch yma am arweiniad gan Lywodraeth Cymru

Beth os oes gennyf lwyth o wastraff gardd?

Gellir mynd â llwythi mawr o wastraff gardd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Nid oes gennyf ddigon o wastraff gardd i dalu am danysgrifiad.  Beth arall allaf ei wneud gyda fy ngwastraff gardd?

Mae ffyrdd eraill o gael gwared ar eich gwastraff gardd:

 • Defnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 4pm). Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.
 • Defnyddio’r Ganolfan Ailgylchu Symudol unwaith y mis ar fore Sadwrn, sydd ar agor rhwng 9am ac 11am:
  • Cerrigydrudion - y dydd Sadwrn cyntaf o bob mis
  • Llanrwst - yr ail ddydd Sadwrn o bob mis
  • Llangernyw - y trydydd dydd Sadwrn o bob mis
 • Defnyddio compostiwr cartref - mae biniau compost ar gael am bris gostyngedig o £18 o’n swyddfeydd ym Mochdre
 • Torri eich gwastraff gardd yn fân i’w ddefnyddio fel tomwellt
 • Rhannu tanysgrifiad bin gwastraff gardd gyda chymydog

Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud i fyw yn ystod fy nhanysgrifiad?

Os ydych chi’n symud i gyfeiriad arall yn Sir Conwy, gallwch fynd â’ch tanysgrifiad gyda chi os gwnewch chi roi gwybod i ni. Os ydych chi’n symud o Sir Conwy, bydd eich tanysgrifiad yn aros gyda’r eiddo.

Beth os ydw i angen cymorth gyda chasgliad?

Os nad oes gennych rywun i’ch helpu chi, gallwch ofyn am gymorth gyda chasgliad os ydych yn ei chael hi’n anodd symud eich bin i ymyl y palmant ar ddiwrnod casglu.

Pam ydych chi’n codi tâl am gasglu gwastraff gardd? Nid yw treth y cyngor yn talu am hynny?

Nid yw'n orfodol i’r Cyngor ddarparu casgliadau gwastraff gardd am ddim i gartrefi. Mae’r gyfraith yn dweud y gallwn godi ffi resymol am gasglu gwastraff gardd, yn yr un modd ag y codwn ffioedd am gasgliadau gwastraff swmpus. Ond mae'n ddyletswydd arnom i gael gwared ar wastraff gardd yn rhad ac am ddim, felly bydd hyn yn parhau am ddim yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Mae Treth y Cyngor yn cyfrannu 27% o gyllideb y Cyngor. Nid oedd y cyllid a gawsom gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 yn ddigonol i ddiwallu’r pwysau sy’n wynebu ein hysgolion a’n gwasanaethau cymdeithasol, felly mae’n rhaid i ni ganfod ffyrdd o wneud rhagor o arbedion.

A yw Cynghorau eraill yn codi ffi am gasglu gwastraff gardd?

Ydyn, gan gynnwys Gwynedd, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Nid wyf yn gallu fforddio i dalu £35 – a oes modd i mi gael gostyngiad?

Nid ydym yn gallu cynnig gostyngiadau. Ond mae ffyrdd eraill o gael gwared ar eich gwastraff gardd:

 • Defnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 9am a 4pm). Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.
 • Defnyddio’r Ganolfan Ailgylchu Symudol unwaith y mis ar fore Sadwrn, sydd ar agor rhwng 9am ac 11am:
  • Cerrigydrudion - y dydd Sadwrn cyntaf o bob mis
  • Llanrwst - yr ail ddydd Sadwrn o bob mis
  • Llangernyw - y trydydd dydd Sadwrn o bob mis
 • Defnyddio compostiwr cartref - mae biniau compost ar gael am bris gostyngedig o £18 o’n swyddfeydd ym Mochdre
 • Torri eich gwastraff gardd yn fân i’w ddefnyddio fel tomwellt
 • Rhannu tanysgrifiad bin gwastraff gardd gyda chymydog

Beth ddylwn i ei wneud gyda’r hen sachau gwyrdd?

Gallwch ddefnyddio’ch hen sachau gwyrdd i symud gwastraff o’ch gardd neu ar gyfer storio.

Oni fydd y ffioedd hyn yn annog tipio anghyfreithlon?

Mae'r rhan fwyaf o drigolion yn ufuddhau i’r gyfraith a fydden nhw byth yn tipio eu gwastraff yn anghyfreithlon. Cyn i ni gyflwyno casgliadau gwastraff gardd yn 2007, chawson ni ddim problemau penodol o ran tipio gwastraff yn anghyfreithlon Does dim tystiolaeth gan gynghorau eraill bod tipio anghyfreithlon yn cynyddu gyda gwasanaeth casglu gwastraff gardd y telir amdano.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy